Матвійчук Д. В., к. е. н. Рябик Г. Є.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Реалізація сталого і перспективного розвитку підприємства в сучасних умовах, забезпечення стабільності та ефективності результатів діяльності, досягнення цілей постає неможливим без реалізації зваженої та ефективної стратегії підприємства, яка визначається в тому числі наявністю чітко визначеної системи фінансово-економічної безпеки (далі – ФЕБ).

На нашу думку, питання комплексного дослідження ФЕБ в умовах турбулентності зовнішнього середовища в Україні набуває актуальності, оскільки всебічна підтримка малого та середнього підприємництва дозволяє гарантувати структурні зрушення у виробництві, активізувати інноваційні процеси в різних галузях національного господарства. У зв’язку з цим виникає необхідність якісної модернізації існуючого нормативно-правового забезпечення, оскільки на сьогоднішній день існує реальна потреба у створенні оптимальної інфраструктури малого та середнього підприємництва для реалізації програм по впровадженню новітніх технологій та інноваційних структур.

Зазначимо, що забезпечення ФЕБ підприємства в умовах невизначеності та турбулентності зовнішнього середовища стає одним із пріоритетів наукових досліджень у сфері економіки. Так, дослідженню окремих аспектів ФЕБ суб’єктів здійснення господарської діяльності присвячено цілий комплекс робіт відомих зарубіжних та вітчизняних науковців: Г. Андрощука, О. Архипова, В. Варналія, М. Зубка, О. Кириченка, В. Мунтіяна, Г. Пастернак-Таранушенка, В. Сєнчагова та інших. Проте, огляд наукових досліджень з даної проблематики свідчить, що деякі методологічні та теоретичні питання залишаються не в повній мірі дослідженими.

Аналіз результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців з питань забезпечення ФЕБ суб’єкта господарювання свідчить, що дане поняття не має однозначного тлумачення. При цьому у ряді наукових досліджень фінансова та економічна безпека підприємства відокремлюються [1, c. 89].

Так, ряд науковців розглядають ФЕБ суб'єктів господарювання як цілісну та організовану сукупність взаємопов'язаних елементів зовнішньої і внутрішньої безпеки підприємств, що спрямовані як на забезпечення реалізації їх стратегічних і тактичних цілей, так і на захист інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз [2, c. 47].

Проаналізувавши наявні у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі визначення поняття «ФЕБ підприємства» вважаємо за доцільне під зазначеним вище поняттям розуміти такий результат цілого комплексу чітко визначених елементів, які є орієнтованими на повне та/або часткове усунення спектру найрізноманітніших загроз фінансово-економічного характеру, що становлять або можуть становити небезпеку для функціонування та розвитку підприємства.

Таким чином, на нашу думку, формування та впровадження системи ФЕБ суб’єкта здійснення господарської діяльності доцільно здійснювати за умови включення до неї суб'єктів зовнішнього оточення, з якими в рамках системного комплексу необхідно встановлювати партнерські відносини з наступним управлінням та контролем зазначених процесів [3, с. 147]. На ряду з цим суттєво розширюється спектр функцій і завдань системи управління та забезпечення ФЕБ підприємства, пов'язаних, в першу чергу, з елементами зовнішньої складової ФЕБ.

Таким чином, на основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що ФЕБ суб’єкта здійснення підприємницької діяльності залежить від цілого ряду чинників та факторів як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Перелік вищезазначених чинників включає, але не обмежується наступними: економічні, політичні, фінансові, соціальні, демографічні, культурні (в тому числі етнографічні), цивілізаційні, інституціональні та інші.

Крім того варто зазначити, що ФЕБ підприємства включена в цілісну і комплексну систему економічної безпеки, яка складається з декількох рівнів: глобальний, міжнародний, національний, рівень економічної безпеки підприємства та окремої особи. При цьому серед вищезазначених рівнів саме економічна безпека суб’єкта здійснення підприємницької діяльності є найбільш складновпорядкованою, оскільки знаходиться на проміжному рівні між національною економічною безпекою та економічною безпекою особистості. У зв’язку з цим саме економічна безпека підприємства налічує найбільшу кількість горизонтальних та вертикальних зав’язків.

Таким чином, дослідження ФЕБ суб’єкта здійснення підприємницької діяльності умовах турбулентності зовнішнього середовища є актуальними і важливим не тільки для вивчення особливостей формування даного рівня економічної безпеки, але і для розуміння специфіки протікання процесів на глобальному, міжнародному, національному рівнях економічної безпеки, а також на рівні економічної безпеки окремої особи.

 

Список використаних джерел:

1.   Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : моногр. / В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова та ін. ; за ред. В. М. Гейця. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 239 с.

2.   Варналій З. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : монографія / З. С. Варналій, Д. Д. Буркальцева, О. С. Саєнко. – К. : Знання України, 2011. – 299 с.

3.   Кириченко О. А. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання : моногр. / О. А. Кириченко, В. С. Сідак, С. М. Лаптєв та інші. – К. : УЕП «Крок», 2008. – 423 с.