Кіріченко О. Ю., к. т. н. Куценко В. Й.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

 

Поняття сутності розвитку у науці посідає значне місце і має ґрунтовне, філософське дослідження. Перші  пояснення стосовно розвитку як зміни сутності буття ми можемо знайти ще в роботах давньогрецьких вчених. Аристотель вказує, що:«розвиток – це певний принцип, згідно з яким сутність явища є елементом, що є необхідним в системі цілого». Науковці стверджують, що природі, а тому її складовій частині – людському суспільству – властиві поняття рухливості, змінювання, перетворювання та розвитку. А отже розвиток є однією із основних форм, умов самого існування матеріального та свідомого.

Саме тому, якби природі не був притаманний розвиток, то було б неможливим виникнення людського суспільства. Більш того, якщо ми припустимо, що суспільство би виникло, але йому не був би притаманний розвиток, то імовірно, воно швидко загинуло, бо не змогло б пристосовуватися до змін.

Життя, людське існування та існування суспільства будується лише за допомогою розвитку. Тому джерелом розвитку є не зовнішній поштовх, а внутрішня суперечка всіх явищ і процесів. Внаслідок цього, розвиток – це саморух[1].

В той же час, варто зазначити, що існує вагома відмінність між поняттями зростання і розвитку. Зростання означає збільшення за кількісними параметрами, розвиток означає покращення або зміну якості. Тому, хоча існують межі зростанню, не існує меж для розвитку, що відбувається на сталій основі. Саме тому сьогодні окремо виділяють сталий розвиток, який з простого виду економічного розвитку перетворився в найперспективнішу ідеологію XXI століття.

Термін «сталий розвиток» (англ. – sustainable development) сьогодні починає сприйматися в усьому світі як універсальне поняття, як модель цивілізованого розвитку, сталий також означає життєдайний, безпечний та корисний для людей, кожної окремої особистості та суспільства в цілому.

Соціальна складова сталого розвитку орієнтована на людський розвиток, на збереження стабільності суспільних і культурних систем, на зменшення кількості конфліктів у суспільстві. Концепція соціальної відповідальності є засобом гармонізації, покращення життя суспільства, наслідком якого є забезпечення збалансованого (сталого) розвитку суспільства[2].

Соціальна відповідальність є тією основою, на якій побудовано майже усю система взаємовідносин у суспільстві. Вона виступає невід’ємною складовою у системі відносин особистість-держава-підприємництво-суспільство.

Відповідальна особистість – це людина, яка усвідомлює персональну відповідальність перед сім’єю, трудовим колективом тощо, і,будучи у своїх установках відповідною до вимог моралі, з якими є взаємозалежними усталені традиції сім’ї та колективу,реалізує це своє усвідомлення в практичній сфері, що дає змогу визначити її як відповідальну людину. У даному контексті значення поняття відповідальності,«соціальна відповідальність» осмислюється як особистісна моральна якість, котра реалізується у поведінці, що відповідає суспільним очікуванням відповідно до усталених моральних норм поведінки.

Соціальна відповідальність у підприємництві – це відповідальне ставлення кожної компанії до свого виробу чи послуги, до споживачів, працівників підприємтсва, партнерів, конкурентів та влади; активна соціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем [3].Поступовий розвиток підприємництва на соціальних засадах, маючи об’єктивний характер, у значній мірі залежить від тих загальних умов, за яких здійснюється підприємницька діяльність. Йдеться про ступінь економічної,політичної, правової, громадянської зрілості суспільства.

Соціальна відповідальність як поняття є багаторівневим. Вона виявляється на особистісному рівні через ступінь громадянської зрілості особистості та є базовою для інших рівнів. Від світосприйняття та усвідомлення людиною своєї значущості у світових перетвореннях, від її прагнення до перетворень у всіх сферах свого життя, залежать її прояви і на інших рівнях.

На рівні підприємства соціальна відповідальність визначається як корпоративна соціальна відповідальність; на суспільному – вона передбачає соціальну відповідальність суспільства за гідний рівень життя теперішнього і майбутнього поколінь; на державному – визначає кращі шляхи досягнення сталого, соціального та людського розвитку.

На глобальному рівні соціальна відповідальність окреслює пріоритети світового розвитку, людської цивілізації завдяки між народним домовленостям щодо запровадження сталого розвитку.

Основними пріоритетами сталого розвитку суспільства мають бути:  обов’язки особистості перед своєю совістю та суспільством, вільний доступ широких верств суспільства до культурних надбань, що і забезпечить високі соціальні стандарти життя.

Соціальна відповідальність усіх учасників суспільних відносин і держави має бути взаємною. Гармонійне поєднання аспектів соціальної відповідальності є запорукою розбудови морально-етичного, демократичного та соціально-орієнтованого суспільства.

 

Список використаних джерел:

1.         Грищук В. К. Соціальна відповідальність : навч. посіб / В. К. Грищук. – Львів : Львівський державний ун-т внутрішніх справ, 2012. – 152 с.

2.         Куценко В. Й. Соціальна відповідальність / В. Й. Куценко // Конспект лекцій з дисцип­ліни  «Соціальна відповідальність». – Дніпропетровськ : ДНУ, 2014. – 51 с.

3.         Охріменко О. О. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / О. О. Охріменко, Т. В. Іванова. – К. : Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний інститут», 2015. –180 с.