Кочеткова Ю. Ю.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Будь-яка організація складається з різних відділів, які працюють разом для досягнення поставленої мети організації. Відділ кадрів наймає фахівців і визначає свої робочі місця, відділ нарахування заробітної плати управляє структура оплати співробітників, відділ продажів управляє процесом продажів і дистрибуції, виробничий відділ управляє входами і виходами виробництва, фінансовий відділ обробляє грошей, що беруть участь в підрозділах і так далі. Дуже важливе значення при цьому набувають проблеми скоординованої роботи всіх складових.

Впроваджені системи ERP дозволить компанії оптимізувати свої процеси і стати більш орієнтованою на клієнта та його потреби. У той час всі розвинені організації в даний час використовують системи, що базуються на великих обсягах інформації, але вони часто не можуть в повній мірі скористатися всіма даними і таким чином, не може приймати ефективні управлінські рішення на основі цих даних.

Отже, стратегічне управління підприємством вимагає відповідної системи управління інформацією. При цьому система має відповідати наступним принципам:

– доступність (вся відповідна інформація повинна бути легко доступна);

– гнучкість (організаційні структури та процеси будуть змінюватися з часом);

багатовимірність;

– доступ декількох користувачів (необхідно надати загальне джерело інформації, дозволяючи співробітникам  організації приймати рішення на постійній основі);

– зручність (надаючи складні функціональні можливості для провідних користувачів, система повинна бути проста у використанні для непрофесійних користувачів, які приймають рішення. Крім того, вона повинна бути легко конфігурована);

– швидкість реакції (система повинна бути динамічною і високим ступенем автоматизації).

Управління підприємством має забезпечувати інтегрований підхід в реальному часі та забезпечувати зростання продуктивність компанії і адаптивність організаційних структур. Стратегічне управління підприємством  допомагає поліпшити багатофункціональне планування та аналіз даних, що призводить до збільшення вартості компанії.

Менеджери, відповідальні за реалізацію стратегії потрібні точні дані для точної і своєчасної прийняття рішень. Данні, які використовуються у поточній діяльності традиційно отримують з виробництва, продажу, і контролінгу.

Інтегрована система стратегічного управління підприємством має складається з п'яти основних елементів і пов'язаних з ними інструментів:

– Бізнес-планування та моделювання, що інтегрує стратегічне і оперативне планування, з моделюванням, моделювання і планування сценаріїв розвитку об'єктів.

– Бізнес-консолідація для фінансової звітності всередині організації та за її межами, в тому числі на основі бухгалтерського обліку

– Моніторинг, що забезпечує підтримку для визначення, аналізу, візуалізації і інтерпретації ключових показників ефективності, як фінансових, так і нефінансових, внутрішніх і зовнішніх.

Збалансована система показників (Каплан і Нортон) є ключовим інструментом.

– Система збору бізнес-інформації, яка дозволяє отримувати структуровану і неструктуровану ділову внутрішню та зовнішню інформацію.

– Управління взаємовідносинами з зацікавленими сторонами, яка підтримує процес комунікації із зацікавленими сторонами.

Для того, щоб бути ефективним, управління на основі значення повинні додати прозорість.

Процес прийняття рішень повинен дозволити керівництву прогнозувати можливий вплив конкретних управлінських рішень на вартості бізнесу - не тільки основні стратегічні рішення, такі як злиття і поглинання, але оперативні рішення також будуть  впливати на вартість.

Отже, за сучасних умов стратегічне управління набуває нових аспектів. Головною метою цього процесу є впровадження радикальних змін, що спрямовані на зростання вартості компанії. При цьому успіх впровадження змін залежить від:

– ефективності роботи функціональних структур підприємства;

– організаційної культури підприємства;

– ефективності стратегічних центрів відповідальності та системи мотивації.

 

Список використаних джерел:

1. Гринько Т. В. Стратегія як інструмент антикризового управління на підприємстві / Т. В. Гринько // Економіст. – 2013. – №8. – С. 51–53.

2. Харченко В. А. Концептуальні засади формування системи стратегічного управління розвитком підприємства / В. А. Харченко // Схід. – 2014. – №5. – С. 52–56.

3. Чечин О. П. Механизм формирования стратегии развития промышленного предприятия / О. П. Чечин // Вестник Самарского гос. техн. ун-та. Сер.: Экон. науки. – 2014. – № 1 (11). – С. 4649.