Подковиріна О. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємства

 

Ступінь прибутковості підприємств це одна з вкрай важливих характеристик його фінансового та економічного стану. У фінансово-економічному словнику прибутковість визначається як «спроможність підприємства генерувати прибуток і здійснювати рентабельну діяльність» [1]. Тобто, задля з’ясування ступеня прибутковості підприємства,  треба порівняти одержаний прибуток та витрати (ресурси) підприємства. Для успішного розвитку підприємства, щоб обсяги реалізації його продукції збільшувались, а рівень витрат зменшувався, важливо правильно налагодити організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємства.

Термін «організаційно-економічний механізм» зустрічається в економічних працях здебільшого з метою виявлення в економічному механізмі відповідних організаційних елементів.

Розглядаючи функціонування економічного механізму в ринковій економіці, як систему економічних явищ та зв’язків між ними, необхідно підкреслити, що ці явища виникають як результат дії об’єктивних ринкових економічних законів.

Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємства зображено схематично на рис. 1.

В різних галузях економіки України ефективність власників, їх становлення і формування з метою досягнення найкращих результатів в діяльності їх підприємств здійснюється через економічне стимулювання виробників, що є невід’ємною характеристикою організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості підприємства. В ринкових умовах організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємства створюється для забезпечення постійного розвитку підприємства та організації його ефективного управління.

 

Рис. 1. Схема організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості підприємства [4, с. 195]

 

Основними принципами побудови організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості підприємства мають бути: децентралізація, скорочення проміжних ланок, гнучкість, компактність, відкритість, кореляція державного регулювання з саморегуляцією та відповідність соціально-економічній ситуації в країні.

Головною ціллю вищезазначеного механізму є створення умов для отримання прибутку, що можна досягнути завдяки певним управлінським методам (від прийняття рішень до контролю за їх реалізацією та оцінки поточних та остаточних результатів), що сприятимуть високій конкурентоспроможності продукції та розширенню ринку збуту, підвищенню рентабельності та ліквідності.

Таким чином, раціональна побудова організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості підприємств, як комплексної системи важелів, націлена на забезпечення необхідних умов для збільшення ефективності діяльності підприємств шляхом  комплексного впровадження функціональних, забезпечувальних та організаційно-економічних елементів даної системи.

 

Список використаних джерел:

1.      Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2005. – 714 с.

2.      Малицький А. А. Організаційно-економічний механізм управління підприємством: сутність та структура / А. А. Малицький // Восьма Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Простір і час сучасної науки» (19-21 квітня 2012 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/malitskiy-aa-organizatsiyno-ekonomichniy-mehanizm-upravlinnya-pidpriemstvom-sutnist-ta-struktura

3.      Пігуль Н. Г. Управління прибутком підприємства / Н. Г. Пігуль // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – № 28. – С. 125–132.

4.      Ткаченко Т. П. Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємства [Електронний ресурс] / Т. П. Ткаченко // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – 2014. – № 11. – С. 192–197. – Режим доступу : http://economy.kpi.ua/files/ files/31_kpi_2014.doc

5.      Гринько Т. В. Обґрунтування стратегії зниження витрат підприємства / Т. В.Гринько, К. В. Столпова // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. Зб. наук. праць. Вип. 6. – Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – С.131135.

6.      Першко Л. О. Сутність організаційно-економічного механізму фінансового забезпечення / Л. О. Першко // Вісник Сумського національного аграрного універси­тету. Серія : Фінанси і кредит. – 2003. – № 2. – С. 90–94.