Ярошенко О. В

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 

На сьогоднішній день існує безліч підходів з приводу трактування поняття «логістика». Даний термін, популярний раніше у вузькому колі спеціалістів, є достатньо відомим зараз. Причина цього – це те, що слово «логістика» використовується в економіці [4].

На думку західних науковців, логістику почали називати наукою завдяки військовій справі. Перший автор робіт з логістики – французький військовий фахівець А. Джоміні. Він трактував логістику як «мистецтво руху військ», і в 1812 році перший раз застосував дану науку на практиці [3].

Зараз кращим визначенням цього слова, на нашу думку, є наступне: «Логістика – це наука про планування, контроль і управління складуванням, транспортуванням та іншими матеріальними й нематеріальними операціями, які здійснюються у процесі доведення сировини і матеріалів до виробництва, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживачів, відповідно до інтересів останніх, а також передача, зберігання й обробка відповідної інформації» [5].

Для того, щоб підприємство було стабільно рентабельним і приносило прибуток, необхідно щоб місія підприємства діяла на благо суспільства, а значить – максимально задовольняла потреби людей. За таких умов логістична діяльність компанії теж стане ефективною, а прибуток буде наслідком соціально відповідальної (моральної) економіки.

Ефективність логістичної діяльності напряму залежить від результатів та затрат, які забезпечили цей результат [7]. Тож, для того, щоб підприємство одержало прибуток, потрібно звести питому собівартість продукції до мінімуму ціни.

З погляду споживачів, ефективність визначається рівнем якості обслуговування їх замовлень [2]. Як відомо, репутацію фірми важко заслужити, і легко втратити, тож необхідно зробити акцент на обслуговуванні споживачів, бо їхня думка про роботу підприємства є визначальною.

Волков В.П., професор ЗНУ, у своїй роботі виділяє три підходи до підвищення ефективності логістичної діяльності. По-перше, це встановлення взаємодії між різними функціональними ланками в межах підприємства, по-друге, досягнення необхідного рівня координації через організаційні перетворення в структурі управління підприємством, і останнє, підвищення ефективності на основі використання ЕОМ і спеціалізованих інформаційних систем [1]. Дійсно, організація управління підприємством і взаємодія підрозділів на внутрішньому рівні відіграє найважливішу роль у досягненні позитивного результату його діяльності, бо тільки послідовна робота, яка сумлінно виконується працівниками, не буде давати збій.

Для підвищення ефективності логістичної діяльності слід зосередити увагу на організаційному забезпеченні, бо це система заходів щодо організації управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками на підприємстві. Наукові дослідження з приводу впровадження логістики в діяльність підприємства, створення рекомендацій, пошуки альтернативних рішень запровадження, аналіз впливу логістичної діяльності на загальні показники фінансових результатів підприємства складають наукове забезпечення. Підготовка фахівців з логістики, підвищення їх кваліфікаційного рівня, мотивація та заохочення працівників – це кадрове забезпечення. Для підвищення ефективності логістичної діяльності на підприємстві також є важливим і правове забезпечення. До нього відноситься розробка документації підприємства, створення бази даних за цією документацією, підтримка логістичної діяльності з юридичного боку та ін. Інформаційне забезпечення впливає на ефективність логістичної діяльності. Сюди відносяться дії, спрямовані на оптимізацію інформаційних потоків. Іще одним видом забезпечення логістичної діяльності на підприємстві є техніко-економічне. Це система заходів, які направлені на оптимізацію інформаційних та фінансових потоків підприємства [6].

 

Список використаних джерел:

1.       Волков В. П. Шляхи підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Волков. – Режим доступу : www.wp.viem.edu.ua/konf2/ art.php?id=0404

2.       Заборська Н. К. Основи логістики : навч. посіб. / Н. К. Заборська, Л. Е. Жуковська. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 215 с.

3.       Кальченко А. Г. Логістика : підруч. / А. Г. Кальченко. – К., 2003. – 284 с.

4.       Ларіна P. P.  Логістика : навч. посіб. / Р. Р. Ларіна. – Д. : ВІК, 2005. – 335 с.

5.       Родников А. Н. Логистика : терминологический словарь / А. Н. Родников. 2-е изд., исп. и доп. – М. : ИНФРА, 2000. – 352 с.

6.       Руденко Г. Р. Підвищення ефективності логістичної діяльності на підприємствах / Г. Р. Руденко // Бізнесінформ – 2011. – № 9. – С.187–190.

7.       Чорнописька Н. В. Методичні підходи оцінювання логістичної діяльності підприємства / Н. В. Чорнописька // Вісник  Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 608. – С. 265–271.