Бегішев С. Ю., к. е. н. Скрипник Н. Є.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Незважаючи на те, що прибуток від торговельної діяльності робить досить вагомий внесок у розрізі доходів бюджету, середовище, в якому змушені працювати українські підприємства є досить складними. Перш за все, їх діяльність значно ускладнюється постійним зростанням конкуренції разом із все більш запеклою боротьбою за розширення кола покупців. Ключові показники української економіки демонструють спад, зокрема показник купівельної спроможності домогосподарств. Таким чином, звужується коло потенційних покупців товарів та послуг, тому що люди мають скорочувати витрати та обирати найнеобхідніше [4]. У такій ситуації одним із важелів, які мають у розпорядженні торговельні підприємства, є цінова політика або ж застосування різноманітних цінових інструментів. Поряд із вдосконаленням продукції для підвищення її конкурентоспроможності та застосування активних методів просування в сучасних умовах правильно розроблена стратегія має досить вагомий вплив на рішення покупців  про придбання того чи іншого товару. Таким чином, цінова політика та стратегія торговельного підприємства в умовах української дійсності є одним з ключових методів конкурентної боротьби та способів виживання, що обумовлює її актуальність.

Багато науковців присвятили чимало часу вивченню теоретичних та практичних аспектів формування та реалізації цінової політики підприємств торговельної сфери, зокрема Голощапов Н. А., Смольнякова Н. М., Жарлінська Р. Г., Анрушкова І. М., Окландер М. А.

Основна мета пропонованого дослідження – вивчення теоретичних та практичних особливостей формування та використання цінової політики в умовах функціонування торговельного підприємства.

В сучасному світі ціна товару чи послуги, які є об’єктом торгівлі, є одним з тих критеріїв, які визначають рішення того чи іншого покупця про здійснення покупки. Таким чином, із суто фінансової категорії ціна перетворюється на складову комплексу маркетингу, без застосування якого успішна діяльність жодного підприємства практично неможлива.

В процесі дослідження та аналізу літературних джерел з проблематики застосування інструментів цінової політики на торговельних підприємствах, було виділено кілька основних особливостей [3].

Однією з них є вивчення цінової надбавки як основного предмету ціноутворення у торговельній сфері. Цінова надбавка встановлюється підприємством виходячи із фінансових розрахунків та має на меті покрити витрати обігу продукції.

Ціна у сфері торгівлі не є вільною категорією. Навпаки, вона залежить від цілого комплексу факторів, які обумовлюють її величину. Серед таких факторів можна назвати економічні, політичні, а також психологічні та соціальні. Таким чином, керівнику торговельного підприємства треба у широкому розумінні передбачити реакцію покупця на той чи інший крок та зробити правильний вибір у ціновій політиці. Для цього торговець має оперувати завжди актуальними даними та результатами аналізу та дослідження ринкового середовища.

Велика кількість сучасних торговельних мереж оперує так званою «політоварною» ціновою політикою, суть якої полягає в формуванні цін на групи товарів у залежності від показників асортименту продукції підприємства. Таким чином ціна формується в залежності від рівня попиту, його еластичності, конкурентних переваг, уподобань на ринку, а також рівня державного регулювання. Ціноутворення та цінова політика у сфері обігу має свої особливості, але є досить обмеженою і має вплив лише у розрізі управління закупівлею товарів [1, 2].

Окрім прийнятної якості самого предмету торгівлі важливим фактором встановлення ціни є також і рівень якості торговельних послуг, тобто обслуговування покупців. Цей фактор багато у чому зумовлює позитивні і негативні враження покупця про сам процес здійснення покупки, які переносяться на сам продукт. У той час як підприємства-виробники, в цілому, обмежені законодавчими актами та боротьбою з прямими конкурентами, торговельні підприємства також змушення враховувати крім того ринок постачальників, ринок перевізників та логістичні мережі. Крім того, необхідно постійно вивчати споживчий попит, його особливості та можливі зміни тощо.

В якості висновку можна сказати, що торговельним підприємствам необхідно приділяти максимум уваги ціновій політиці у якості маркетингового інструменту стимулювання збуту. Кожному торговцю необхідно чітко розуміти важливість та необхідність формування правильної цінової політики, тому що тільки так можна досягти стабільності та успіху в діяльності на ринку.

 

Список використаних джерел:

1.     Жарлінська Р. Г. Розробка цінової політики торговельного підприємства: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Р. Г. Жарлінська, І. М. Андрушкова.   Режим доступу : http://www.elitarium.ru/2012/06/14/52868.doc.htm

2.      Окландер М. А. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. К. : Центр учбової літератури, 2012. 240 с.

3.      Голощапов Н. А. Цены и ценообразование : учеб.-метод. пособ. / Н. А. Голощапов, А. А. Соколов. М. : Приориздат, 2014. 160 с.

4.      Смольнякова Н. М. Зміст та особливості цінової політики підприємства роздрібної торгівлі // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. Х. : ХДУХТ, 2010. Вип. 2 (12). С. 141148.