Черевик А. С.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Підвищення ефективності діяльності є головною метою функціонування кожного успішного підприємства. Це можливо тільки за умов виконання всіх функцій процесу управління. Управління підприємством включає в себе безліч завдань, основними з яких є з'ясування концепції управління, реорганізація процесів управління на підприємстві та реорганізація організаційних структур, визначення напрямків самоврядування і підприємництва, інтеграція стратегічного планування та оперативного управління, зміцнення індивідуальної відповідальності, інформування та мотивація співробітників для автоматизації операцій і процесів [1]. Також в даний час, пріоритети слід приділяти інституційному реформуванню.

У сучасних умовах господарювання підприємства незалежно від виду їх діяльності є соціально-орієнтованими системами. Тому, головною задачею їх функціонування є підвищення рівня життя населення та розвиток соціально-побутової інфраструктури країни. При цьому особливої актуальності набуває проблема підвищення економічної ефективності функціонування підприємства. Вирішення цієї проблеми можливо лише за умов розробки та впровадження організаційно-економічного механізму розвитку підприємства.

Отже, дієвий організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування підприємства має забезпечити:

-        відповідність стратегічним цілям діяльності підприємства;

-        формування синергетичного ефекту;

-        створення ефективної системи мотивації діяльності персоналу;

-        прийняття ефективних управлінських рішень;

-        адаптивність до змін зовнішнього середовища;

-        повноту та збалансованість функціонування кожного структурного підрозділу підприємства.

При цьому, механізм та його елементи мають постійно корегуватися відповідно до сучасних швидкоплинних вимог середовища, зміни системи цінностей та пріоритетів підприємства [2].

Цього можна досягти за допомогою наступних заходів:

-        розробки системи показників, що дозволяють оперативно відслідковувати результати діяльності підприємства;

-        удосконалення системи планування і контролю;

-        регулювання бізнес-процесів підприємства;

-        ефективної розробки та реалізації стратегії підприємства;

-        оперативного забезпечення керівництва підприємства консолідованою звітністю для внутрішнього контролю та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

В ході нашого аналізу пропонуються наступні напрями підвищення ефективності функціонування підприємств:

1. Маркетинг. Маркетинг в даний час стає «філософією управління», основні елементи – ринкова орієнтація, підпорядкованість інтересам споживачів, збільшення вигоди для споживачів.

Для того, щоб оцінити ефективність маркетингу, можна використовувати ряд показників: частка ринку, рентабельність, витрати на маркетинг, збереження і збільшення числа клієнтів, якість продукту.

2. Дослідження, розробки та інноваційна діяльність. Оцінка ефективності пов'язана з оцінкою науково-технічного потенціалу підприємства. Для оцінки можна застосовувати такі показники, як інтенсивність досліджень, оновлених продуктів, інноваційна активність, обсяги впровадження продуктових та технологічних інновацій в діяльність тощо.

3. Система постачання. Оцінка ефективності закупівель може бути зроблено на основі таких показників, як повернення по інвентаризації, скорочення часу поставок та ін.

4. Виробництво. Характеризуючи ефективність виробництва треба оцінити такі показники, як рентабельність виробництва (прибуток, частка в загальному обсязі продажів), продуктивність (ефективність всіх факторів виробництва), гнучкість виробництва, капітал, продуктивність праці, матеріаломісткість тощо.

5. Розподіл та збут. Як щодо самостійної функціональної області продажів підприємства можуть бути оцінені через показники ринкової частки, обсяги реалізації, ефективність логістичної системи.

Запропоновані підходи до підвищення ефективності функціонування підприємств дозволять підвищити конкурентоспроможність продуктів та засновані на використанні механізмів ефективного управління в умовах мінливого ринку.

 

Список використаних джерел:

1. Лисенко Ю. Організаційно-економічний механізм управління підприємством / Ю. Лисенко, П. Єгоров // Економіка України. – 1997. – № 1. – С. 86–87.

2. Малицький А. А. Організаційно-економічний механізм управління підприємством: сутність та структура [Електронний ресурс] / А. А. Малицький // Рубрика: Соціум. Наука. Культура. Економіка. – Режим доступу : http://intkonf.org

3. Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика / В. В. Кулішов. – К. : Ніка-Центр, 2002. – 212 с.