Черненко Т. В.

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (Україна)

ОПТИМІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Сьогодні економіка України відрізняється економічною нестабільністю в результаті чого 40,3% вітчизняних підприємств у 2015 році отримали збитки на загальну суму 341292,7 млн грн [1]. Отримання збитків призводить до виникнення дефіциту грошових коштів, що посилює ризик втрати суб’єктами господарювання платоспроможності та погіршує його фінансовий стан, що підвищує ризик його банкрутства. В таких складних умовах особливу актуальність приймають питання, пов’язані з управлінням грошовими потоками на підприємствах й їх оптимізації для збільшення прибутковості та зміцнення  його фінансового стану.      

Про актуальність даного питання свідчать велика увага до цього питання з боку вчених-економістів, таких як: І. А. Бланк, В. В. Бочаров, В. В. Ковальов, Л. О. Лігоненко, М. В. Павловська, А. М. Поддєрьогін, Г. В. Ситник, А. Д. Шеремет та ін.

Оптимізація грошових потоків – це процес визначення кращих форм їх організації в умовах певного суб’єкта господарювання, виходячи з особливостей його господарсько-виробничої діяльності.

Основними завданнями цієї оптимізації є:

-         досягнення балансу від вхідними та вихідними грошовими потоками;

-         здійснення їх синхронізації у часі;

-         гарантування зростання чистого грошового потоку.

Важливою умовою оптимізації є виявлення основних факторів та оцінка  ступеня їх впливу на обсяг і характер формування грошових потоків у часі. Такі фактори, зазвичай, поділяються на зовнішні (неконтрольовані), до яких відносять макроекономічне становище в державі, яка відповідає за скорочення попиту на певні товари по причині скорочення платоспроможності населення та збитковість виробничої діяльності партнерів та споживачів, обмеження доступу до кредитних ресурсів, високі відсоткові ставки тощо, політична-правова ситуація, що відповідає за інвестиційну привабливість та податкове навантаження на суб’єктів господарювання, та внутрішні (контрольовані), які безпосередньо впливають на грошовий обіг суб’єкта господарювання і до яких зазвичай відносять високу собівартість продукції та її низька конкурентоспроможність на ринку, скорочення обсягів збуту по причині недосконалої маркетингової політики тощо.

В управлінні господарською діяльністю, підприємства приділяють уваги характеру впливу господарсько-виробничої діяльності, ситуації на ринку та іншим зовнішнім і внутрішнім факторам, які використовуються в процесі оптимізації фінансових ресурсів підприємства. Від якості здійсненого аналізу впливу факторів залежить не лише результативність господарської діяльності суб’єкта господарювання, але і подальший стратегічний розвиток підприємства.

Етапи оптимізації грошових потоків передує етап аналізу ефективності управління грошовими потоками в попередньому періоді, головна мета якого виявити резерви щодо підвищення цієї ефективності у майбутньому періоді: підвищення фінансової незалежності підприємства,  забезпечення рівномірності витрачання грошових коштів за обсягами та у часі, збільшення суми та якості чистого грошового потоку [2].  І саме на реалізації цих резервів і ґрунтується процес оптимізації грошових потоків.

Найбільш ефективним методом оптимізації є «Системи прискорення — уповільнення платіжного обороту», що ґрунтується на розробці заходів щодо прискорення пришвидшення оборотності оборотних коштів (табл. 1) з метою підвищення рівня платоспроможності підприємства [3].

Результатом цього процесу повинна стати система планів формування та використання грошових коштів у наступному звітному періоді.


Таблиця 1. Перелік заходів, щодо прискорення залучення коштів та уповільнення виплат коштів у короткостроковому періоді

Заходи, щодо прискорення залучення коштів

Заходи з уповільнення виплат коштів

 

Використання системи цінових знижок для стимулювання часткової або повної передплати за товар

Використання організаційних заходів щодо уповільнення інкасації власних платіжних документів (застосування флоутера)

 

Стимулювання готівкових розрахунків

 

Скорочення термінів надання товарного кредиту для основних покупців та вартості дебіторської заборгованості

Збільшення термінів кредиторської заборгованості підприємства

Застосування організаційних заходів щодо скорочення простроченої дебіторської заборгованості

заміни придбання довгострокових активів, що вимагають відновлення, на їхню оренду (лізинг)

Застосування сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості

 

Прискорення інкасації платіжних документів покупців продукції (часу перебування їх у шляху, у процесі реєстрації, у процесі зарахування грошей на розрахунковий рахунок і т.п.)

реструктуризації кредитного портфелю шляхом перетворення короткострокових кредитних зобов’язань у довгострокові

 

 

Оптимізація грошових потоків на підприємстві дозволяє підвищити ліквідність та платоспроможність підприємства, більш раціонально та ефективно використовувати обмежені фінансові ресурси підприємства в складних економічних умовах.

 

Список використаних джерел:

1.    Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

2.    Васюк Н. В. Управління, аналіз та оптимізація грошових потоків: теорія і методологія / Н. В. Васюк // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія «Економіка». – 2011. – № 5(4). – С. 114–150.

3.    Пінчук С. С. Управління та оптимізація грошових потоків на підприємстві як передумови його ефективної діяльності / С. С. Пінчук, О. М. Врадій // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. – 2012. – Вип. 21–22(2). – С. 185–189.