К. е. н. Єлець О. П., Ноздріна І. М.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

УПРАВЛІННЯ ВИСОКОЛІКВІДНИМИ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Однією з основних проблем в сучасній економіці України є недостатня кількість оборотних коштів на підприємствах промисловості. Неефективний розподіл оборотних коштів між сферами виготовлення й обігу, відсутність доцільного способу їх поповнення, інфляційні процеси, недоліки проведення податкової політики є першорядними причинами скорочення обсягів виробництва та реалізації продукції, що створює передумови розвитку кризи на підприємстві.

Науковим дослідженням сутності управління оборотними засобами присвячено праці як вітчизняних, так і іноземних вчених: Б. А. Анікіна, Л. А. Богдановської, В. М. Івахненко, А. І. Ковальова, С. Ф. Покропивного, А. Р. Родіонова, Г. В. Савицької, А. Д. Шеремета та ін. Але в роботах цих авторів розглянуті загальні питання дослідження ефективності використання оборотних коштів, а оцінка особливостей управління не знайшла детального відображення.

На нашу думку, управління високоліквідними оборотними коштами – це один з провідних напрямів фінансової роботи підприємства, який передбачає аналіз руху коштів, прогнозування їх обсягів, оптимального рівня поточних фінансових активів та контроль за їх використанням.

До високоліквідних активів відносять таку сукупність активів підприємства, яку можна швидко трансформувати в грошову форму у досить короткий термін часу (до одного місяця) без вагомих втрат своєї поточної ринкової вартості. Таке перетворення активів дає можливість своєчасно здійснити платежі за поточними зобов’язаннями. Група високоліквідних активів включає: короткострокову дебіторську заборгованість та короткострокові фінансові вкладення.

Загальну політику з менеджменту високоліквідних оборотних активів, зазвичай, визначають та втілюють керівники підприємства або вищий управлінський персонал. Їх основне завдання - це для досягнення визначеної мети спрямувати кошти, які не використовуються, в загальну систему, а також знайти об’єкти оптимального вкладення коштів, які тимчасово є вільними, та джерела поповнення запасу швидких за оборотністю оборотних засобів.

Поетапно алгоритм управління високоліквідними оборотними засобами включає:

по-перше, управлінські рішення повинні прийматися на засадах об’єктивної та достатньої інформації про існуючий стан оборотних коштів на підприємстві. Ці управлінські рішення мають забезпечити здійснення фінансово - господарських процесів відповідно до визначеної мети;

по-друге, завдання для підрозділів деталізуються, визначаються методи їх вирішення, встановлюється контроль за ефективністю роботи працівників низової ланки управління. Отже, основним завданням середньої ланки управління є визначення оптимальної кількості оборотних коштів, підтримування цього рівня, а також розробка пропозицій щодо оптимізації структури фінансових активів (короткострокових);

по-третє, для забезпечення виконання основного завдання середньої ланки управління необхідно здійснювати систематичний порахунок оптимального обсягу грошових коштів на основі відповідних звітних даних.

Для визначення дієвості управління оборотними коштами можна обрати такі основні показники, як коефіцієнт оберненості, коефіцієнт завантаження оборотних коштів, тривалість одного обороту оборотних засобів, показник віддачі (рентабельності) оборотних коштів.

Таким чином, управління високоліквідними оборотними засобами доцільно застосовувати на рівні будь-якого промислового підприємства. Досягнення фінансової рівноваги підприємства є провідною метою управління грошовими потоками. Балансування між обсягами надходжень коштів та їх витратами з синхронізацією їх у часі сприяє досягненню цієї мети. Покращення управління високоліквідними активами підприємства дає можливість скоротити його потреби в зовнішньому капіталі, забезпечити зниження можливих фінансових ризиків, отримати очікуваний прибуток. Окрім того, управління високоліквідними оборотними коштами на підприємстві сприяє ефективному пошуку нових джерел їх фінансування.

 

Список використаних джерел:

1.       Філатова Н. М. Особливості управління оборотними коштами підприємства в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / Н. М. Філатова // Регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету. – Вінниця. – 2012. – Режим доступу : http//conf.vntu.edu.ua/allvntu/2012/inmen/txt/filatova.pdf

2.       Осадчук Н. В. Сучасна модель управління високоліквідними оборотними коштами / Н. В. Осадчук // Труды Одесского политехнического университета. – 2004. – Вып. 1 (21).

3.       Онисько С. М. Фінанси підприємств: підруч. для студ. вищих навч. закл. / С. М. Онисько, П. М. Марич. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів : «Магнолія Плюс», 2006. – 367 с.