Д. е. н. Хамініч С. Ю., Федотова М. О.

Днiпрoпeтрoвський нацioнальний унiвeрситeт iмeнi Oлeся Гoнчара (Україна)

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

В умовах жорсткої конкурентної боротьби перед вітчизняними підприємствами виникає задача ефективного функціонування.

Функціонування суб’єктів господарювання будь-якої галузі пов’язане як зі змінами зовнішнього так і внутрішнього середовища, що обумовлює необхідність обґрунтування та розробки сучасних підходів до визначення або виконання основних місій діяльності підприємства (отримання прибутку та прийняття грамотних управлінських рішень) для забезпечення конкурентоздатності підприємства в сучасних умовах господарювання. Це можливо досягти  за умов професійного аналізу господарської діяльності даного підприємства та систематизації чинників мікро- та макросередовища сучасного ринку [3].

Транспортне обслуговування підприємств будь-якої галузі є складовою успішної виробничої діяльності за різними напрямами. Діяльність сучасних підприємств на ринках товарів та послуг формується на засадах їх наближення до споживачів і розвитку нових видів партнерства.

Раціональна організація перевезень вантажів є складовою частиною інфраструктури моделі розвитку економіки країни. 

Транспорт є провідною, системо утворюючою галуззю стабільного і ефективного функціонування економіки.  Тому підвищення рівня стабільного і ефективного транспортно-економічного обслуговування виробництва має не тільки актуальне, а і пріоритетне значення для прийняття конструктивних господарських та управлінських рішень ряду правових, соціально-економічних та природоохоронних питань. В процесі транспортного обслуговування не створюється новий продукт, що є особливістю цієї галузі на відміну від інших. На ефективність здійснення транспортних процесів впливають помилки та прорахунки в прогнозованих результатах і перспективах не тільки на своєму підприємстві, але й у конкурентів, неврахування певних ринкових умов.

Дослідженню напрямів та проблемних питань по аспектам здійснення транспортних процесів підприємств, присвячені праці вчених: Сергєєва В. І., Крикавського Є. В., Семененка А. І., Окландера М. А., Миротіна Л. Б., Ташбаєва
И. Е., Порошиної О. Г., Нечаєва Г. І., Кичкіної О. І., Солодкої О. В. та ін.

Транспортне господарство являє собою комплекс технічних засобів промислового підприємства, призначених для транспортування товарів (виробленої продукції, сировини, напівфабрикатів), відходів та інших вантажів на території підприємства і на його під'їзних коліях [1, с. 107].

Будь-який напрям діяльності сучасного підприємства незалежно від сфери діяльності необхідно обґрунтовувати с точки зору інноваційності процесів, що виокремлюються у комплекс виробничої діяльності. Перевага інноваційності є забезпечення економічного зростання суб’єкта господарювання без збільшення ресурсів, сировини тощо.

Процес формування конкурентного успіху у напряму інноваційного розвитку як підприємства в цілому так і його організаційних структур (в даному випадку – транспортний цех, транспортне обслуговування, перевезення вантажів тощо) обґрунтовується великою кількістю виробничих, маркетингових, організаційно-економічних та технічних рішень. Тільки наявність споживацьких запитів у конкретних ринкових сегментах або нішах, технологічних можливостей використання досягнень науково-технічного прогресу для задоволення потреб споживачів (пропозиція використання нових можливостей – маршрутів, якість обслуговування, зменшення ціни перевезень, просування послуг на ринку) і доведення до споживачів цієї інформації за допомогою більш ефективного, ніж у конкурентів, способу економічно-обґрунтованої стратегії розвитку підприємства [2].

Саме, управлінець вищої ланки (керівник підприємства, топ-менеджер, начальник цеху транспортного обслуговування) повинні враховувати кон’юнктурні зміни на ринку товарів та послуг щоб вижити в боротьбі з конкурентами.

Отже, перевезення вантажів, якісне транспортне обслуговування, ефективне використання транспортних засобів, впровадження сучасного зарубіжного досвіду у сфері надання транспортних послуг – це комплекс дій для забезпечення ефективної роботи не тільки структурного підрозділу, а й підприємства в цілому.

 

Список використаних джерел:

1.       Алексеенко Н. А. Экономика промышленного предприятия : учеб. пособ. для вузов / Н. А. Алексеенко. – Мн., 2007. – 260 с.

2.       Ілляшенко С. М. Управління інноваційними розвитком промислових підприємств : моногр. / С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Університетська книга, 2010. – 281 с.

3.       Калина А. В. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни) : учеб.-метод. пособ. / А. В. Калина, М. И. Конева, В. А. Ященко. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2003. – 416 с.