К. е. н. Касян С. Я., к. філол. н. Коломойченко О. Є.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ЛОГІСТИКО-ЛІНГВІСТИЧНІ КОМПОНЕНТИ ЕНЕРГОРОЗПОДІЛЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Комплексне підвищення вартості основних енергетичних потоків зумовлює необхідність пошуку організаційно-економічних резервів для енергозбереження в ході організації основних бізнес-процесів. Загальне управління якістю технологічних процесів, упровадження політики ресурсозбереження сприяє підвищенню економічної ефективності діяльності сучасних високотехнологічних підприємств.

Метою роботи є удосконалення теоретико-методологічних положень і надання практичних рекомендацій з урахування логістико-лінгвістичних компонент енергорозподілення та енергозбереження на підприємствах.

У сучасних умовах інтенсифікації комунікаційної взаємодії економічних агентів необхідно знижувати втрати в енергорозподільчих мережах. На наш погляд, сприяє енергозбереженню поширення логістичних систем, про що справедливо підкреслюють учені-маркетологи, економісти багатьох наукових шкіл. Зокрема, представники наукової школи маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка» (Україна) Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька правильно відзначають, що в логістичних системах реалізується синергетичний ефект.

Такий ефект полягає у прискоренні матеріальних і енергетичних потоків, а також зниженні логістичних витрат і підвищенні рівня задоволеності клієнтів [1, с. 16]. Насправді, впровадження логістичних систем в енергопровідних мережах, особливо в інтеграції з енергетичними технологіями Smart Grid сприяє підвищенню акумуляції енергії і зниженню її ціни.

Побудова сучасних схем і процедур комунікаційного пояснення доцільності впровадження енергозберігаючих технологій на основі використання альтернативних джерел енергії викликає необхідність урахування лінгвістичних складових комунікаційних повідомлень. У зв'язку з цим заслуговує на увагу зростання інформаційної функції Інтернет-сайтів, на яких зосереджується важлива інформація у сфері економіки енергозбереження. Інформаційне наповнення таких сайтів має бути багатьма мовами, на яких проводяться основні ділові операції у сфері бізнес-взаємодії на енергетичних ринках.

Безумовно, у якості рекомендації слід виставляти інформаційний енергозберігаючий контент на таких мовах, як: англійська, німецька, французька, іспанська, китайська. В умовах глобальної економіки з її певними локальними особливостями слід проводити інформаційне забезпечення сайтів на мові тієї країни, де упроваджується високотехнологічне енергозберігаюче устаткування. В Україні варто підтримувати і поширювати українську мову в процесі обміну інформацією і спілкування основних ринкових енергетичних агентів у сфері розподілу ресурсних потоків.

На наш погляд, лінгвістичне забезпечення створення відео і аудіо роликів, масивів текстової і графічної інформації підвищує значущість інформаційної компоненти у поширенні провідних енергозберігаючих технологій на основі застосування альтернативних джерел енергії. Сучасні більш освічені споживачі на енергетичних ринках потребують своєчасного і повного потоку інформації про інноваційні високотехнологічні розробки.

Ще одні представники наукової школи Львівської політехніки – Мирослав Васелевський і Роман Патора досліджують зміст маркетингової інформації в інформаційній системі підприємства, підкреслюючи наявність петлі постачання й отримання замовлень в інформаційній системі [2, с. 66]. Насправді, впровадження подібного системного підходу при координуванні інформаційних й енергетичних потоків на промислових підприємствах сприятиме більш точному обліку основних масивів енергетичних ресурсів. Учені грамотно роблять висновки про те, що в інформаційній системі підприємства комплексно інтегруються функції постачання і збуту, що дозволяє на високому науково-методичному рівні забезпечувати ухвалення економічних рішень [2, с. 67].

Відзначимо, що у сучасних глобальних умовах маркетингової взаємодії менеджери, маркетологи підприємств такі рішення, особливо у сфері енергетичного розподілу, повинні ухвалювати миттєво і правильно. При цьому не повинно бути змінено якість і своєчасність постачання потоків газу, паливно-енергетичних ресурсів для економічних агентів промисловості. З метою підтримки раціонального енергетичного балансу надходжень і розходу позитивну роль в умовах енергетичної залежності промислового сектора України відіграє широке використання потоків енергії альтернативних джерел.

О. Є. Бавико визначає положення парадигми регіонального розвитку, що зумовлюються багатовимірним простором системи взаємодії людських інтересів, знань, морально-культурних цінностей. Науковець в умовах формування мережевої економіки аналізує наступні чинники: кількість і якість природних ресурсів, запаси капіталу і рівень технології виробництва [3, с. 55, 56]. Ми вважаємо, що при формуванні регіональної бази основних енергетичних потоків доцільно враховувати аспекти побудови економіки знань та моральні, лінгвістичні складові корпоративної культури енергогенеруючих компаній.

В умовах дефіциту і обмеженості енергетичних ресурсів доречно піклуватися про дотримання моральних складових бізнес-взаємодії на енергетичних ринках, використання маркетингового і виробничого потенціалу альтернативних джерел енергії. У процесі перерозподілу потоків енергетичних засобів, не зважаючи на високу вартість і значущість енергопостачання, необхідно уникати виникнення ділових і трудових конфліктів у даному контексті.

Таким чином, розвиток інформаційної, лінгвістичної компонент комплексного забезпечення функціонування енергорозподільчих мереж дозволяє отримати економію фінансових засобів і енергії. Така економія відбувається за рахунок виникнення синергетичного ефекту в логістичних системах і більш грамотного функціонування інформаційної системи енергетичних підприємств. Розвиток і вдосконалення Інтернет-сайтів енергогенеруючих компаній повинні здійснюватися шляхом розширення мовного середовища інформаційного контенту, що дозволить підвищити поінформованість споживачів про результати використання енергозберігаючих технологій.

 

Список використаних джерел:

1.       Крикавський Є. В. Логістичні системи / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька . – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 264 с.

2.       Васелевський М. Інформація та кадри в логістичних системах / М. Васелевський, Р. Патора ; за наук. ред. д. е. н., проф. Є. В. Крикавського. – Л. : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2001. – 272 с.

3.       Бавико О. Є. Методологічні основи управління розвитком регіонального економічного простору в умовах формування мережевої економіки / О. Є. Бавико // Економічний простір. – 2012. – № 63. – С. 54–64.