Олійник Р. Ю.

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет (Україна)

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ЕВОЛЮЦІЇ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

 

Створення нової економічної моделі в Україні принципово пов’язане з ефективністю менеджменту підприємницької діяльності у всіх сферах національного господарства. Розуміння ролі і місця управління бізнесом, змісту технологій менеджменту та методик їх використання часто зазнавали значних трансформацій з того періоду як керівництво почало розглядатися як окремий вид діяльності. Концептуальні підходи до менеджменту формувалися у міру того, як розвивалися громадські відносини, змінювалося підприємництво, поліпшувалася виробнича технологія, виникали нові засоби обробки інформації та зв’язку. Трансформувалася і тактика керівництва – змінювалося і вчення про менеджмент. До того ж часу управлінська ідея не мала ролі пасивного слідування за менеджерською практикою, оскільки опрацьовані та генеровані нові ідеї в галузі менеджменту та інноваційні підходи до здійснення керівництва актуалізували собою нові рубежі, починаючи з яких здійснювалися глобальні зміни у практиці менеджменту. Варто звернути увагу на те, що яскравим прикладом таких цілей та підходів є сучасна концепція стратегічного менеджменту. Поява такої концепції завдячує цілій низці принципово нових проблем. Ці проблеми виходять на перший план перед менеджерами усіх рівнів, бізнесменами та різними експертами.

Як підкреслює Ю. О. Селезньов, основою будь-якої стратегії є планування. І це найважливіша функція управління бізнесом. Щоб ефективно конкурувати в сучасному світі бізнесу, підприємство має постійно займатися збиранням значного масиву інформації про ринок, галузь, конкуренцію й інші чинники. Стратегічний план має обґрунтовуватися фактичними даними та вагомими дослідженнями. План стратегічного розвитку дає підприємству певну впевненість у майбутньому, визначеність та індивідуальність. До того ж компанія повинна мати персонал, який здатний здійснювати стратегічний аналіз ринку, планування заходів маркетингу, їхній контроль і здійснення [1, с. 30-31].

Зазвичай у системі стратегічного менеджменту організацій чільна увага приділяється узагальненню ринкових конкурентних сил ринку. Метою ефективного управління стратегічним розвитком бізнесу є забезпечення протидії таким силам і впливу організації на ці сили з метою отримання на ринку свободи дій. Підкреслимо, що загальний план стратегічного розвитку варто розглядати як програму, як спрямовує діяльність організації протягом тривалого часового періоду часу. При цьому дає собі раду у тому, що постійно мінлива і конфліктна  ділова ситуація робить неминучими постійні коригування.

Як свідчать дослідження, основні функції менеджменту найтіснішим чином пов’язані з контролем діяльності організації на всіх її етапах. Важливого значення набуває процес контролю у поточному плануванні і його реалізація. Саме тому через тактику або поточне планування можливий стабільний контроль діяльності бізнесу, його існуючої стратегії та планів [2, с. 137]. Оцінка функціонування підприємства уможливлює уточнення місії організації, її цілей та стратегії.

Таким чином, стратегічне управління є основою менеджменту на найвищому рівні організації, і діяльність зі створення та здійснення стратегії фактично є невід’ємною складової роботи менеджера на кожному сучасному підприємстві.

 

Список використаних джерел:

1.       Селезньов Ю. О. Розробка стратегічних і фінансових планів для підприємств / Ю. О. Селезньов // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 28–35.

2.       Velychko O. Fundamental basis and connection of modern entrepreneurial logistics and SCM / О. Velychko // Review of European Studies. – 2014. № 6(4). – С. 135146.