Шевченко О. В.

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет (Україна)

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

Процес економічних трансформацій в Україні поставив перед діяльністю підприємств певну низку завдань та проблем. Однією з них є здатність вітчизняних підприємств успішно конкурувати на світовій арені. На сьогодні існує досить багате різноманіття способів та методів подолання таких перешкод. Особливо «яскраво» на їх тлі виділяється управління організацією на логістичних засадах.

Логістика, як і будь-яка інша система, має свою структуру і зміст. Хоча вона і розглядається як єдиний комплекс заходів, але логістику можна умовно поділити на функціональні області: закупівельну, виробничу, транспортну, інформаційну, розподільчу та інші.

 Одне з провідних місць в даній структурі належить закупівельній логістиці (логістика постачання, логістика заготівель та інші). Закупівельна логістика являє собою управління матеріальними потоками у процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. Її метою є адекватне і повне задоволення потреб виробництва в матеріалах з максимально можливою економічною ефективністю.

При впровадженні діяльності підприємства на логістичних засадах потрібно дотримуватися правила ведення розрахунку параметрів діяльності організації у зворотному напрямі. Тобто логістика постачання ніби є похідною від виробничої логістики. Однак не потрібно забувати, що закупівельна логістика також може прямо впливає на кінцевий продукт, що особливо відображається на якості сировини для виготовлення продукції.

Важливими завданнями, які допомагає вирішити логістика постачань, є такі проблеми як: make or buy problem; вибір постачальника; впровадження логістичної системи «Just in time» [1, с. 347].

Крім того, досить великого розповсюдження серед підприємств набув метод, що заснований на принципі розв’язання проблеми «зробити чи купити» (make or buy problem). Особливість цього методу полягає у тому, що він допомагає підприємствам знизити свою залежність від ринкових коливань за допомогою самостійного виробництва.

Однак потрібно зазначити, що на прийняття рішення «виробити або купити» впливає не лише показники витрат і прибутку, а й інші чинники, які мають істотне значення: конкуренція, дотримання термінів постачань, зміна ринкової ситуації, рівень потужностей, кваліфікація персоналу, вузькі місця та гнучкість у виробництві.

Впродовж останніх років, значного розповсюдження набула і логістична концепція «точно в термін» (just in time), її також називають концепцією «0 запасу». Логістична система «точно в термін» є системою організації постачання, яка ґрунтується на синхронізації процесів надходження матеріальних ресурсів у необхідній кількості і в необхідний час з метою мінімізації витрат на формування запасів.

Впровадження даної концепції має свої позитивні аспекти: скорочення запасів на всіх стадіях логістичного циклу; скорочення складських площ; висока пропускна спроможність; активна участь і підвищена мотивація працівників; високий прибуток і продуктивність логістичної системи [2, с. 15; 3, с. 85-86].

Проте реалізація такої концепції для багатьох українських підприємств часто є досить проблемною через те, що для її впровадження необхідна стабільна економічна ситуація, висока якість постачальницької сировини і матеріалів, а також відсутність непередбачуваних відхилень у системі постачання.

Іншою проблемою, яка постає перед будь-яким підприємством є проблема вибору постачальника. Її важливість зумовлена тим, що сьогодні на ринку діє досить значна кількість постачальників, проте не кожен з них може задовольнити потребу організації в необхідній кількості та якості сировини й матеріалів.

Тому вибір постачальника проводять в декілька етапів: пошук потенційних постачальників (оголошення конкурсу, вивчення рекламних матеріалів, відвідування виставок та інші методи); аналіз потенційних постачальників за такими критеріями, як терміни виконання замовлень, умови оплати, віддаленість від споживача, можливість певних знижок; оцінка результатів роботи з постачальниками. При виборі постачальника потрібно проводити контроль його роботи не тільки одразу після підписання контракту, а й впродовж роботи, адже діяльність підприємства напряму залежить від ефективності роботи його постачальників.

Таким чином, в системі менеджменту сучасних підприємств закупівельна логістика є важливим об’єктом управління. Ефективна логістична організація постачання дозволяє успішно підтримувати конкурентоспроможність організації за витратами та якістю реалізації замовлення. Однак вибір тих, чи інших логістичних методів управління закупівельною діяльністю має обов’язково  здійснюватися з урахуванням ситуаційних чинників.

 

Список використаних джерел:

1.       Перебийніс В. І. Логістичні стратегії матеріально-технічного постачання підприємств / В. І. Перебийніс, В. М. Собчишин // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки. – Полтава : ПДАА, 2011. – Вип. 3. – Т. 2. – С. 345–353.

2.       Souza, M. A., Schnorr, C. & Ferreira, F.B. (2013) Práticas de gestão de custos logísticos: Estudo de caso de uma empresa do setor alimentício, Revista Contemporânea de Contabilidade. 10 (19): 3–32.

3.       Sohn, S. (2014), Nachhaltigkeit und Logistik: Ein neo-institutionalistisch fundierter Überblick zum aktuellen Stand: GRIN Verlag.