Таран І. Р.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

СЦЕНАРНЕ ПЛАННУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

Для того, щоб забезпечити конкурентоспроможність у стратегічній перспективі, підприємства повинні спрогнозувати майбутні можливості і загрози та інтегрувати їх у стратегію розвитку, це можливо на стадії стратегічного планування. У зв’язку зі значною невизначеністю впливу багатьох факторів та напрямків їх змін, підприємствам доцільно прогнозувати не один варіант розвитку подій у майбутньому, а декілька реалістичних прогнозів (сценаріїв), тобто сформувати «вікно можливостей» підприємства.

Сценарії є сучасним інструментом стратегічного управління. Стратегічне управління базується на трьох основних принципах:

1) підтримка підприємництва;

2) цей процес завжди фокусується на конкретному об’єкті, (цей фокус сценарію називається полем рішення);

3) заперечення екстраполяції тенденцій минулих періодів.

За сучасних умов існує кілька поглядів щодо сценарного планування, які відрізняються як концептуально, так і за змістом конкретних методів. У дослідників немає єдиної думки з приводу ролі та значення сценарного планування для сучасного підприємства. Одні фахівці вважають, що сценарне планування є одним з найважливіших інструментів перевірки стратегічних рішень. Інша частина авторів вважає, що основне призначення сценарного планування – це розвиток стратегічного мислення і спосіб завдання обмежень для стратегічного планування. Треті вважають його основним методом розвитку самонавчання. Четверті обґрунтовують необхідність використання сценарного планування в якості методології розробки стратегії [1].

Суть даного підходу полягає в дослідженні основних рушійних сил у зовнішньому середовищі даного підприємства, виявленні в них визначених елементів і ключових невизначеностей.

Далі, формується ряд сценаріїв (внутрішньо несуперечливих уявлень про те, яким може виявитися майбутнє), в кожному з яких обов’язково присутні всі визначені елементи, але приймають різний результат ключові невизначеності [2].

При аналізі можливих результатів майбутнього доцільно використовувати системну динаміка, тому що сценарне планування досліджує можливі зміни майбутнього, але не може оцінити їх наслідки.

Планування сценаріїв допомагає організаціям керувати невизначеністю шляхом моделювання альтернативних поглядів на майбутнє, проти якого можна тестувати стратегії, тактики і бюджети. Ефективно включене в триваючий процес стратегічного управління організації планування сценаріїв стає інструментом як для управління ризиками так і для виявлення і використання можливостей ринку.

Сценарне планування дозволяє організації визначити ключові внутрішні та зовнішні чинники, які сприятимуть розвитку бізнесу та розробити стратегії щодо кожного варіанту розвитку подій у майбутньому.

З інтеграцією сценаріїв в процесі планування можна відокремити декілька їх функцій у межах стратегічного менеджменту:

1. Рішення підтримки. Сценарії використовуються для підтримки підприємницьких рішень..

2. Формування сценаріїв формує знання для підприємства про перспективи розвитку, тобто планування сценаріїв – спосіб накопичення запасів можливостей в майбутньому.

3. Зв’язок майбутніх розробок зі впливом зовнішніх факторів, тобто зниження ризиків.

4. Стимулювання стратегічного мислення. Створення сценаріїв заохочує співробітників, що беруть участь в розробці сценарію систематично розглянути майбутні варіанти розвитку.

5. Сценарії виступають в якості каталізатора для стратегічного розвитку підприємства.

Отже, освоєння технологій сценарного планування дозволяє істотно скоротити час реагування на адаптацію щодо використання нових можливостей, на мінімізацію загроз, дозволяє діяти набагато швидше і рішучіше конкурентів. При сценарному підході чітко розмежовуються види рішень, які повинні бути прийняті негайно, і ті, які краще відкласти на потім, зберігши за собою право діяти. Це розмежування може відбуватися на сценарних сесіях при розробці стратегії, при її реалізації і модифікації, в процесі ітерацій при прийнятті стратегічних управлінських рішень.

 

Список використаних джерел:

1. Попов С. А. Сценарное планирование в системе стратегического менеджмента / С. А. Попов // Консультант директора. – 2001. – № 25. – С. 16.

2. Gausemeier J., Fink A., Schlake O. (1996). SzenarioManagementPlanen und Fuhren mit Szenarien [Scenario managementPlanning and leading with scenarios]. Munchen, Germany: Carl Hanser Verlag.

3. Яременко О. Сценарне планування як інтелектуальна модель / О. Яременко // Економічні стратегії. – 2005. – № 1. – С. 17–20.