К. соц. н. Турба О. О., Христюк К. А.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

ВРАХУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ З ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

 

На сьогодні вкрай гостро постала проблема інтеграції України до Європейської співдружності. Саме євроінтеграційні процеси безпосередньо формують напрямок трасформаційних змін в нашій державі. Однак, велике бажання активізувати офіційно задекларований на найвищому рівні курс України до інтеграції у європейський і світовий простір, перейняття передових зразків зарубіжного досвіду влаштування безпечного політичного, стабільного соціально-економічного та гідного культурного життя суспільства, вже на початкових стадіях поглиблення відносин України з Європейським Союзом стикається зі складністю неупередженого інформування суспільства та забезпечення широкої громадської підтримки для євроінтеграційної політики України, викликаною неефективністю чи бездіяльністю засобів масової інформації (ЗМІ) [1]. Як наслідок, в нашій державі відсутній досвід у проведенні інформаційних кампаній стратегічного значення, які могли сприяти вирішенню питань євроінтеграції. Тому надзвичайно корисним є врахування досвіду європейських країн, близьких географічно та історично, з подібним ментальним і культурним рівнем, та накопиченого досвіду міждержавних відносин у ефективному використанні можливостей ЗМІ для подолання бар’єрів, створюваних на шляху до повноцінного залучення у євроінтеграційні процеси.

ЗМІ стають дуже впливовим суспільним інститутом через зростання їх значущості в процесі формування суспільних настроїв та інформаційної наповненості. Схематично домінуюча роль сучасних ЗМІ в процесі ефективної комунікації при проведенні інформаційних кампаній наведена на рис. 1.

Високо оцінюючи можливості ЗМІ та прагнучи максимально використати їх потенціал, уряду необхідно провадити активну політику з метою підтримки та заохочення ЗМІ до участі в процесі інформування громадськості країни. Підтримка інформаційної діяльності ЗМІ з боку органів влади може виявлятися у наданні фінансової допомоги для виробництва продукції, забезпеченні матеріалів для журналістів на тему інтеграції, організації навчання та сприянні у виїздах представників ЗМІ до країн Євросоюзу, спрощенні процедури участі журналістів в офіційних зустрічах з високими посадовими особами з питань євроінтеграції тощо [1]. Також, як свідчить досвід країн, що вже подолали шлях до євроінтеграції, досить ефективними можуть бути заходи з організації відкритих конкурсів чи грантів для ЗМІ на дофінансування акцій, програм та проектів з розповсюдження інформації про різні аспекти євроінтеграції та особливості ЄС.

 

 

 

Усвідомлюючи беззаперечність переваг ЗМІ як однієї з найбільш оперативних та універсальних форм інформування та інформатизації суспільства, урядом можуть бути підготовлені і проведені різнопланові заходи для представників різних рівнів ЗМІ (рис. 2).

При цьому варто також наголосити і на певних недоліках, які також потребують урахування: інформацію щодо євроінтеграції та ЄС варто подавати достовірно та цікаво одночасно; в інформації всебічно мають бути представлені перспективи вступу до ЄС; способи повідомлення про справи в євроінтеграційних процесах мають бути зрозумілими та простими для повного розуміння громадськістю; максимально ефективне використання можливостей ЗМІ усіх рівнів.

Таким чином, використання напрацювань європейських країн із подібними до України економіками у процесі інформатизації громадськості та співпраці з засобами масової інформації сприятиме успішній реалізації намічених завдань України у сфері європейської інтеграції та підвищенню рівня громадської підтримки ідеї зближення з ЄС.

 

Список використаних джерел:

1.       Ілюк Т. М. Засоби масової інформації як партери уряду у процесі інформаційних кампаній на тему європейської інтеграції у Польщі [Електронний ресурс]/ Т. М. Ілюк. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/philo/05itmjip.pdf