Вернидуб Ю. А., к. е. н. Кучеренко С. К.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

В сучасних умовах господарювання ефективність функціонування підприємства у великій мірі залежить від економічно доцільного використання усіх видів ресурсів, що обумовлює необхідність переходу до єдиної системи управління витратами, до переваг впровадження якої доцільно віднести: прийняття ефективних та обґрунтованих управлінських рішень, забезпечення виробництва конкурентоздатної продукції за рахунок зниження витрат та цін; наявність якісної та достовірної інформації про собівартість продукції; можливість використання гнучкого ціноутворення; можливість оцінки діяльності кожного окремого підрозділу підприємства тощо.

Питання управління витратами підприємств пригортали до себе увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, зокрема: І. Бланка, І. Бойчик, А. Градова, М. Грещака, С. Покропивного, Ю. Цал-Цалко та ін.

Мінімізація витрат є важливим критерієм оптимізації діяльності кожного  підприємницького суб’єкта. Зниження собівартості здатне забезпечувати підприємству підвищення конкурентних переваг на ринку, дозволяє грамотно та вільно проводити політику ціноутворення та дає можливість збільшити обсяг попиту на товари підприємства та мати змогу отримати більший розмір чистого прибутку [1].

Так як величина витрат та собівартості продукції  відображає стан фінансової діяльності на підприємстві, нині важливим є процес забезпечення більш ефективного та грамотного стратегічного управління витратами, особливо слід приділити увагу плануванню (при  якому визначається оптимальний  рівень витрат, який в подальшому забезпечить отримання певну кількість конкурентних переваг при зниженні витрат) та прогнозуванню витрат (передбачає виявлення проблем під час стратегічного планування підприємницький суб’єктів вітчизняної економіки) [4].

Витрати виникають і різних структурних підрозділах підприємства, через це слід розглянути центри відповідальності на підприємстві. Під місцями виникнення витрат розуміють структурні одиниці, у яких первісно споживаються ресурси, а відповідно і виникають виробничі витрати, які необхідно планувати, нормувати та вести їх та облік з метою подальшого їх контролю та управління цими витратами на фірмі. Так, в компанії необхідно підрозділи поділяти на центри відповідальності, в яких буде організовуватися виробнича діяльність, здійснюватися контроль та оцінка результатів цієї діяльності. Наприклад, до таких центрів відповідальності можна віднести  центр  виробництва, який включає в собі цехи, дільниці, бригади, які мають керівника, який очолює ці підрозділи та відповідальний за результати їх діяльності [3].

В наш час немає такого методу  стратегічного управління витратами який був би універсальним та підходив для всіх підприємств, а також відсутня єдина стратегія розвитку господарюючих суб’єктів. Через це кожний сучасний вітчизняний бізнесмен має враховувати під час формування стратегії тільки ті фактори, які відносяться до сфери діяльності саме його підприємства. Ці  фактори зазвичай ділять на дві великі групи, які враховують при формуванні стратегії зниження витрат: мікроекономічні (до них відносяться такі як фінансовий стан підприємства, наявність ресурсів для стратегічного розвитку підприємницького суб’єкта; система управління підприємством; політика керівництва) і макроекономічні фактори (можна відзначити рівень інфляції; соціально-економічна  та політична ситуація в державі; науково-технічний прогрес; умови конкуренції та ін.) [2].

Так, правильно сформована та обґрунтована стратегія зниження витрат фірми має оцінювати позиції фірми на ринку та її конкурентні переваги, також повинна враховувати ситуацію на ринку, визначати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процес її формування тощо. Таким чином, виживання сучасної фірми у конкурентній боротьбі можливе лише за умови підвищення якості виробляємої продукції та зниження витрат на її виробництво та реалізацію, саме тому розробка стратегії зниження витрат фірми в умовах ринку є основною засадою досягнення цієї цілі.

Отже, система управління витратами фірми безперечно відіграє ключову роль в розробці та правильному обґрунтуванні управлінських рішень у мінливому зовнішньому середовищі та у налагодженні ефективного внутрішньогосподарського управління на фірмі, а також у створенні дієвого та ефективного механізму планування, контролю та аналізу витрат фірми. Управління витратами компанії полягає в оптимізації їх величини та рівня та забезпечує гідні та прогресивні темпи розвитку економіко-господарської діяльності фірми і досягнення прогнозованих обсягів прибутку. Так, перевагами ефективного управління витратами фірми нині можуть виступати наявність своєчасної та достовірної  інформації про собівартість окремих видів продукції на фірмі та їхні позиції на сучасному ринку порівняно із продукцією, яку виробляють фірми-конкуренти; наявність ресурсів для гнучкої політики ціноутворення; прийняття управлінських рішень з використанням лише перевіреної та своєчасної інформації тощо.

 

Список використаних джерел:

1.       Костенко О. М. Управління витратами підприємства в процесі формування його фінансової результативності / О. М. Костенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2009. – Вип. 142. Ч. 2. – С. 139143.

2.       Мокієнко Т. В. Управління витратами у системі стратегічного менеджменту підприємства / Т. В. Мокієнко //  Вісник Полтавської державної аграрної економіки. – 2010. – № 2. – С. 205207.

3.       Нападовська Л. В. Управлінський облік / Л. В. Нападовська.  – К. : Книга, 2004. –  544 с.

4.       Ященко О. І. Стратегічний підхід в управлінні витратами підприємства / О. І. Ященко  // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип.18.2. – С.145149.