К. е. н. Власенко М. О., Мовша К. Е.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

Підприємницький сектор відіграє визначальну роль в економічних системах кожної країни. Підприємництво сприяє освоєнню нових перспективних видів діяльності, модернізації та диверсифікації застарілих. Крім того, підприємницька діяльність сприяє прогресу внутрішньої конкуренції, збільшенню відкритості української економіки, створює механізми для підтримки постійного розвитку економіки країни.

Слід зазначити, що підприємницький сектор є платформою не лише для економічного прогресу країни, а й соціального. Свою соціальну місію суб'єкти підприємницької діяльності здійснюють, відтворюючи робочі місця, забезпечуючи доходами робочу силу, здійснюючи відрахування до позабюджетних фондів з тим, щоб надати державі можливості виплати пенсій та соціальних допомог.

За даними Державної служби статистики України в 2014 р. зареєстровано  1932161 суб’єкт підприємницької діяльності.  З них 59,7 %, є прибуткові. Діяльність решти суб’єктів за підсумками 2014 р. виявилася неприбутковою (за даними [3]).

До причин, що чинять негативний вплив на розвиток вітчизняних суб'єктів підприємницької діяльності слід віднести:

– недосконалість та нестабільність законодавчої бази, істотні законодавчі недоліки, що стосуються дефіциту правового забезпечення рівності усіх форм власності, захисту приватної власності тощо;

– недосконалість системи оподаткування, при якій розмір діючих податкових ставок перевищує розумні межі. Ця ситуація штовхає підприємців до ухиляння від податків, вести «тіньовий» бізнес;

– недоліки фінансово-кредитної системи, жорсткі вимоги банків при оформленні кредиту та високі відсотки за користування кредитними ресурсами, нецільове використання органами влади і самими суб'єктами підприємницької діяльності виділених для підтримки підприємництва державних коштів;

– ризики безпеки діяльності суб'єктів підприємницької діяльності. Це стосується невиконання контрагентами умов договорів, особливо, щодо своєчасної оплати, і свавілля чиновників, які впливають на діяльність фірм;

– відсутність надійної системи державної та громадської підтримки підприємницької діяльності;

– недосконалість інфраструктурного забезпечення підприємництва [1].

Самі суб'єкти підприємницької діяльності розподіляють за важливістю проблеми діяльності у такий спосіб: високі ціни на сировинні ресурси; недосконалість податкової системи; брак обігових коштів; недоліки політики державної підтримки підприємництва; застарілі основні засоби; висока вартість кредитів; недостатня платоспроможність та купівельна спроможність населення; високий рівень орендної плати; не достатньо розвинений внутрішній ринок; висока вартість перевезення.

З метою вирішення проблем та успішного розвитку суб'єктів підприємницької діяльності в Україні необхідно знайти компроміс, який полягатиме у поєднанні інтересів держави, споживачів та суб'єктів підприємницької діяльності. Для цього необхідним є створення:

1) адекватної нормативно-правової бази;

2) організації фінансової підтримки і допомоги суб'єктам підприємництва:

– зі спеціальними умовами кредитування суб'єктів підприємництва;

– зі зменшенням кількості зборів і відрахувань;

– з програмою надання суб'єктам підприємницької діяльності державної підтримки.

3) організаційного забезпечення розвитку суб'єктів підприємницької діяльності:

– програми підтримки і розвитку суб'єктів підприємництва; 

– незалежна система реєстрації та ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності;

4) забезпеченості інформацією та кадрами:

– спеціалізовані консультативні центри по наданню інформації підприємцям [1].

Нажаль, на сьогоднішній день, запропоновані напрямки вирішення проблем розвитку суб’єктів підприємницької діяльності реалізувати досить складно, що пов’язано з рядом таких перешкод:

– нестабільність економічної та політичної ситуації в країні;

– відсутність пріоритету розвитку суб’єктів підприємницької діяльності в реформуванні економіки;

– відсутність структури державних інститутів управління (в процесі приватизації так і не з’явилися ефективні власники; не була створена дієздатна система ринкових інститутів регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності);

– занадто швидкі темпи зростання зовнішнього та внутрішнього державного боргу;

– перманентний дефіцит державного бюджету;

– наявні диспропорції у темпах розвитку реального та фінансового секторів економіки, а також в середині кожного з них [2].

 

Список використаних джерел:

1.      Антошко Т. Р. Проблеми розвитку підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Т. Р. Антошко, І. О. Романок. – Режим доступу : http://sb-keip.kpi.ua/article/download/47301/43418

2.      Гринько Т. В.  Інноваційний розвиток України: тенденції та проблеми / Т. В. Гринько // Технологический аудит и резервы производства. Харків : Технологічний центр. – 2013. – № 1/3.– С. 1721.

3.      Кашуба О. М. Підприємництво в Україні: проблеми і перспективи розвитку / О. М. Кашуба // Економіка та держава. – № 6/2015 – С. 103106.

4.      Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua