К. е. н. Єлець О. П., Нестеренко Є. І.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІННОВАЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

 

Поняття інвестицій та інновацій є практично неподільним. Інноваційна діяльність обов'язково вимагає інвестиційної діяльності, в той же час інвестиційна діяльність передбачає зростання ефективності виробництва через запровадження нових прогресивних методів управління, нової техніки та технологій, збільшення рівня робочої сили (вкладення в людський капітал) тощо. Тільки розвиток, що забезпечується інноваційною діяльністю, є єдиною розумною тактикою та стратегією поведінки виробника.

Отже, що таке інновації та інвестиції і як вони пов’язані між собою? Визначення понять «інвестиція» та «інновація» наведено в державних документах, таких як Податковий кодекс України, Закон України «Про інвестиційну діяльність», Закон України «Про інноваційну діяльність».

Взагалі під інвестиціями розуміють таке вкладення капіталу, яке дозволяє  зберегти його вартість сьогодні та збільшити її завтра. Отже, тут інвестиції виступають як певний засіб мінімізації ризику зменшення ціни капіталу в наступних періодах. Майбутнє, можливе зростання капіталу від інвестицій має бути високим для того, щоб зацікавити інвестора настільки, щоб він відмовився від використання свого капіталу у поточному періоді. Окрім того інвестора має бути нагороджено достатнім прибутком від вкладення капіталу за ймовірний ризик знецінення коштів або неповернення вкладу.

Що стосується інновацій, то їх застосування сприяє динамічній роботі підприємства, та найважливіше, його розвитку, підвищенню дієвості роботи як його окремих підрозділів, так і всього підприємства.

Існують різні сучасні підходи до визначення сутності поняття «інновація», але всі вони мають одну загальну рису, інновації завжди спрямовані на створення нового (чи то товару, чи то технології, чи то процесу). Тобто, інновації завжди супроводжуються якісними змінами. Але треба пам’ятати, що будь-які якісні удосконалення продукції або технологій стають інноваціями лише тоді, коли вони можуть бути застосовані на практиці та надати підприємству певний ефект.

Розглянувши сутність понять «інвестиція» та «інновація» можна перейти до визначення їх найбільш вагомих рис і характеристик.

Інновації та інвестиції є економічними категоріями, і хоча вони пов’язані між собою, вони все одно мають певні, притаманні лише їм, специфічні риси.

Для інвестицій – це можливість обирати з декількох варіантів, тобто альтернативність; можливість отримання доходу від вкладення, тобто ліквідність. Для інновацій своєрідними рисами є: певне know-how; досить трудомістка, а іноді неоднозначна через складність оцінка результатів інноваційної діяльності; наявність інтелектуальної складової.

Проте вони мають також спільні риси – це ризикованість, необхідність в управлінських діях; участь у ринкових відносинах; можливість створення додаткової вартості; певні засоби конкурентної боротьби; терміновість; цільова спрямованість на споживача; існування в певному середовищі.

Таким чином, можна сказати, що категорії «інновація» та «інвестиція» мають як певні своєрідні, так і спільні риси. Підприємство звичайно може вкладати гроші без інновацій, але це, в свою чергу, може привести до продовження виробництва неконкурентної продукції, що в сучасних ринкових умовах може стати фатальним для підприємства. Отже, інновації – це так звана душа інвестицій.

Як бачимо, інновації та інвестиції мають певний тісний зв'язок. Тому здійснення інноваційної та інвестиційної діяльності на підприємстві стає запорукою конкурентоспроможності підприємства в конкурентній боротьбі, на вітчизняних і міжнародних ринках, дає змогу враховувати зміни смаків споживачів, найчастіше спрямовані на зниження виробничих витрат, що, у свою чергу, дає можливість знизити собівартість продукції та збільшити прибуток.

 

Список використаних джерел:

1.       Податковий кодекс України від 01.01.2011 зі змінами [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

2.       Закон Україні «Про інноваційну діяльність» вiд 04.07.2002 № 40-IV з наступними змінами і доповненнями. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=40-15

3.       Диба Л. Інвестиції як важлива складова економічного добробуту держави [Електронний ресурс] / Л. Диба. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2010_14/Diba.pdf

4.       Іжевський В. В. Економічна суть інновацій та інноваційної діяльності підприємств / В. В. Іжевський // Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.3. С. 121127.