К. е. н. Каличева Н. Є.

Український державний університет залізничного транспорту (Україна)

ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

Національна залізнична мережа значно відрізняється від європейської, адже, в Євросоюзі роль залізничного транспорту особливо у вантажному перевізному процесі незначна і основні реформи направлені на збільшенні участі залізниць в загальному діапазоні перевезень.

В Україні ж залізничний транспорт, в першу чергу, виступає як інструмент інтеграції економіки, тому основні реформи потрібно направляти на створення ефективних умов функціонування  та розвитку галузі.

За умов економічного зростання, вирішальними вимогами для ефективного функціонування залізничного транспорту являються зниження власних витрат, підвищення мотивації працівників галузі, здатність задовольняти зростаючі потреби споживачів до якості послуг та швидко й еластично реагувати на зміну попиту [1; 2].

Для ефективного та надійного функціонування вітчизняному залізничному транспорту необхідно планувати свою подальшу роботу опираючись на конкретну реальну перспективу, а не на абстрактні категорії. Саме тому, подальший розвиток галузі має опиратися на сучасну матеріально-технічну базу, нові методи і технології ремонту та утримання всіх її основних фондів: рухомого складу,  інфраструктури тощо

Та на сьогоднішній день повністю змінюється система фінансування залізничного комплексу – все більше приділяється увага довгостроковому фінансуванню. Однин із самих простих та традиційних способів фінансування інвестиційних проектів – кредити банків [3]. Варто звернути увагу на те, що залучення іноземних інвестицій у розвиток вітчизняної залізничної галузі поряд з позитивними моментами – створення нових робочих місць, запровадження більш новітніх технологій, модернізація інфраструктури – має і негативні. В першу чергу, це економічна експлуатація об’єктів, ресурсів, робочої сили та значна залежність вітчизняних залізниць, як стратегічної складової розвитку транзитного потенціалу держави, від приватних інтересів закордонних інвесторів. Але виділення коштів на реалізацію великомасштабних проектів залізничних магістралей з тривалим інвестиційним циклом і тривалими термінами окупності відлякує потенційних вітчизняних інвесторів.

До заходів, котрі потрібно запровадити на залізничному транспорті, для створення сприятливого інвестиційного клімату варто віднести [4]:

– збільшення ролі державного регулювання для ефективного протікання інвестиційного процесу;

– доцільне застосовування державних та галузевих ресурсів на вирішальних курсах інноваційного розвитку залізничного транспорту;

– створення сприятливих умов для залучення потенційних інвесторів у процеси інноваційного відновлення та розвитку транспортних підприємств;

– притягнення комерційних банків для фінансування термінових потреб залізниць при збільшенні їх експлуатаційних характеристик та безпеки руху;

– розшукування та розроблення нетрадиційних схем і механізмів інвестування інноваційного розвитку залізничного транспорту (впровадження лізингу, використання інвестиційного податкового кредиту, залучення видатків за договорами концесії та ін.);

– розроблення проектів, які є привабливими для можливих інвесторів, а саме: запровадження маркетингових підходів з пошуку та притягнення інвестиційних ресурсів, створення на рівні галузі додаткових стимулів для учасників інвестиційного процесу.

Отже, комплексну програму оновлення залізничного господарства можливо виконати лише при консолідації всіх доступних фінансових джерел. Тому, вкладання коштів у інвестиційну діяльність залізничного транспорту повинне супроводжуватися доцільним обґрунтуванням вартості їх залучення. 

 

Список використаних джерел:

1.       Каличева Н. Є. Шляхи відновлення матеріально-технічної бази залізничного транспорту / Н. Є. Каличева // Четверта міжнародна наук.-практ. конф. «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України» (Коктебель, 27 червня 2008 р.) :  тези доповідей ; Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук.-практ. ст. - Х. : УкрДАЗТ, 2008. – Вип. 22. – С. 55–56.

2.       Токмакова І. В. Сучасні підходи до вирішення проблеми оновлення  рухомого складу залізничного транспорту / І. В. Токмакова // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. - Х. : УкрДАЗТ, 2009. –  Вип. 25. –  С. 8283.

3.       Сначов М. П. Іноземні інвестиції як спосіб реформування залізничного транспорту/ М. П. Сначов, І. О. Ляшенко // Вісник ДНУЗТ ім. ак. В. Лазяряна. – 2010. – Вип. 35. – С. 284288.

4.       Офіційний веб-сайт «Укрзалізниці» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uz.gov.ua