Лашко О. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ВПК «ПОЛІТЕХНІКА»

 

Визначення потенціалу розвитку підприємства доцільно ґрунтувати на визначенні потенціалу. Так, під потенціалом підприємства можна розуміти сукупність його ресурсного забезпечення та можливостей для реалізації цілей підприємства [1; 2]. Потенціал розвитку, відповідно, це сукупність ресурсів підприємства та його можливостей, що можуть бути використані для досягнення показників розвитку підприємства, підвищення його ефективності.

Для завдання комплексного дослідження потенціалу розвитку  підприємства, що включає аналіз як сучасної стратегії розвитку, так і розробки нової  та  можливостей її реалізації розробки доцільно використати методику SWOT-аналіз. Аналіз сильних та слабких сторін показано у табл. 1, 2.

 

Таблиця 1. Аналіз сильних сторін видавництва «Політехніка»

Сильні сторони

Значимість даної якості

Підвищує чи ця якість задоволе­ність клієнтів?

Підвищує чи ця якість прибуток видавництва?

Чи створює ця якість від­мінність від конкурентів?

Ефективне вирішення потреби студентів в навчальна матеріалах

1

+

-

-

Наявність постійного ринку збуту

1

+

+

+

Рівень знання продукції на території НТУУ «КПІ»

2

 

+

+

Наявність точок роздрібного продажу на території університету

1

+

+

 

Наявність постійних замовників на друк

1

 

+

+

Кваліфікований персонал

2

+

+

 

Лояльність до видавництва

3

 

+

+

 

Аналіз сильних сторін видавництва показав, що в першу чергу підприємству необхідно розвивати кваліфікацію персоналу і поглиблювати роботу з студентами НТУУ «КПІ», а також потрібно підвищувати лояльність до видавництва та рівень знань про продукцію серед ключової аудиторії.

 

Таблиця 2. Слабкі сторони ВПК «Політехніка»

Характеристика

Бали

1.    Не задовольняє потребу викладачів в літературі науковців інших вузів, англомовних виданнях з перекладами на українську, видань на іноземній мові

2.    Низький рівень обізнаності  про видавництво та її продукцію за межами НТУУ «КПІ»

3.    Висока чутливість цільової аудиторії до зростання ціни

4.    Негнучка система встановлення цін та мінімальні можливості їх підвищення

5.    Застаріле обладнання

6.    Відсутність налагоджених каналів дистрибуції (крім продажу на території НТУУ «КПІ»)

7.    Відсутність маркетингового плану та програм лояльності

8.    Відсутність рекламних матеріалів

9.    Низька гнучкість підприємства

10.              Недостатньо фінансового забезпечення на активний розвиток та модернізації

1

 

2

 

2

 

2

 

1

1

1

1

 

Аналіз ринкового середовища та дій конкурентів показав, що потенційні можливості видавництва  доцільні ті, що вказані у табл. 3.

 

Таблиця 3. Потенційні можливості видавництва «Політехніка»

Потенційні можливості

Значимість

Чи збільшує якість задоволеність споживача?

Чи збільшує можливість прибуток?

Чи є ресурси на реалізацію можлив.?

1

Розширення ринку збуту на ВУЗИ Києва

1

+

+

+

2

Розширення ринку збуту на ВУЗИ України 

2

+

+

 

3

Розширення асортименту точок продажу

1

+

+

+

4

Залучення іноземних авторів для перекладу і друку навчальних матеріалів

1

+

+

+

5

Залучення нових споживачів на цьому ж географічному ринку (живуть біля НТУУ «КПІ», студентів університетів, що знаходяться в цьому ж регіоні)

1

+

+

+

6

Збільшення частоти купівлі книг

2

 

+

+

7

Збільшення об’єму закупок

3

+

+

+

8

Збільшення присутності в мережі Інтернет

1

+

+

+

 

З аналізу можливостей можна зробити висновок, що необхідним для підприємства є розширення асортименту за рахунок налагодження зв’язків з видавництвами інших університетів, посилення заходів з маркетингу, реклами та створення зручного магазину в мережі Інтернет з відповідною роботою по його рекламі, а також використання в мережі Інтернет позитивного іміджу НТУУ «КПІ» як провідного технічного університету.

Загрози та ризики для зростання бізнесу видавництва наведені у табл. 4.

 

Таблиця 4. Загрози діяльності ВПК «Політехніка»

Загрози

Значим.

1.    Зменшення рівня доходів студентів та викладачів

2.    Отримання інформації та електронних підручників з мережі Інтернет

3.    Зміна поведінки споживачів у зв’язку з поширенням електронних книг

4.    Погіршення економічного становища в країні

5.    Можливість зростання витрат на матеріали для друку, висока залежність від постачальників як національних так і закордонних

6.    Зміни в оподаткуванні ресурсів і основних фондів, що постачаються з інших країн, для виробництва

7.    Зміна вимог до продукції у зв’язку з поширенням книг та підручників іноземних авторів високої якості

1

1

1

1

 

1

 

1

 

2

 

Аналіз слабих сторін показав необхідність розробки стратегії маркетингу та просування, впровадження її, підвищення ефективності прийняття рішень та генерації ідей за рахунок зв’язку знизу-вгору, круглих столів, необхідність  проаналізувати можливості для зменшення собівартості продукції та підходів до встановлення цін, поширення рекламних матеріалів, розробка програми лояльності, а також, що технічну недосконалість виробництва можна мінімізувати за рахунок кваліфікації персоналу та креативному оформленню видань.

Аналіз загроз показав, що їх нейтралізація можлива, якщо здійснювати діяльність з просування інформації щодо переваг друкованих книг поряд з електронними, захист інформації та книг, що друкує видавництво від поширення в мережі Інтернет, друк видів видань, що не розповсюджуються в мережі і для їх використання необхідна друкована копія.

 

Список використаних джерел:

1.       Зеленська М. О. Управління потенціалом поліграфічного підприємства : моногр. / М. О. Зеленська, П. В. Круш. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 248 с.

2.       Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2004. 316 с.