Плівако С. О., Величко Л. А.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ІННОВАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Інновація – це створення нового, яке забезпечує підвищення якості  продукції (послуг), за потребами ринку. Інновація –  це кінцевий результат розумової діяльності людини, її фантазії, відкриттів, винаходів та раціоналізації. Прикладом інновації є дифузія на ринок удосконаленої продукції.  Інноваційна діяльність направлена  на створення та комерціалізацію  інновацій з метою підвищення якості продукції, поліпшення технології та організації виробництва.

Інноваційна діяльність включає в себе:

- аналіз проблем підприємства;

- здійснення інноваційного процесу;

- забезпечення інноваційної діяльності [1].

Інноваційна діяльність підприємства  підвищує конкурентоспроможність продукції, яка  випускається.

Конкурентоспроможність товару – це характеристика товару, яка відображає відмінність від товару-конкурента, як за критерієм відповідності конкретній потребі, так і за затратами на її виготовлення. Головні складові конкурентоспроможності товару – споживчі властивості і ціна. Але запорукою успіху товарів на ринку може бути не тільки якість продукції. На успіх або невдачу товару впливають і інші (нетоварні) фактори, такі, як рекламна діяльність, престижність фірми[3].

Управляти  конкурентоспроможністю означає – дотримуватися оптимального співвідношення вказаних елементів, направляти основні сили на вирішення таких завдань: підвищення якості продукції, економічності і рівня обслуговування.

Основою успішної інноваційної діяльності являється підпорядкування інтересів фірми цілям проектування, виробництва і реалізації конкурентоспроможної продукції. Перш за все підприємство орієнтується на довготривалий в часі успіх та на споживача. Керівництво підприємства виносить на розгляд  питання стосовно прибутковості з позицій якості продукції, конкурентоспроможності.

Головною передумовою інноваційної діяльності є моральне старіння продукції, яка випускається та технологій. Тому кожні три роки на підприємстві треба здійснювати атестацію виробів, технологій, та устаткування  робочих місць, аналізувати ринок.

Головною метою інноваційного підрозділу підприємства є: генерування різноманітних  ідей для досягнення поставленої інноваційної цілі. На основі таких ідей приймаються технічні рішення.

Практика доказує: нічого так не змушує керівника сконцентруватися на інноваційній ідеї, як пізнання того, що продукт, який підприємство виробляє за короткий час стане застарілим.

Інновація – це робота, яка потребує таланту, знань та винахідливості.

Прибуток від реалізації інноваційного проекту помітно відрізняється від того, який підприємство отримує від реалізації продукції. Тривалі  новаторські починання можуть певний час не давати прибутку. Потім інновації повинні  швидко  прогресувати та повернути вкладенні в них кошти, по меншій мірі в 5-10 кратному розмірі, інакше їх можна вважати недоцільними. Нововведення розпочинаються з малого, але результати повинні бути масштабними. 

Управління підприємством слід здійснювати таким чином, щоб запровадження нового сприймалося не як загроза, а як можливість підвищення конкурентоспроможності підприємства. Кожен працівник повинен розуміти,  нововведення – це найкращій спосіб зміцнити своє підприємство.

Таким чином, інновації відіграють важливу роль в розвитку підприємства та змцнюють  його позиції на ринку. Вони сприяють інтенсивному росту економіки, прискорюють впровадження останніх досягнень науки і техніки в виробництво, більш повноцінно задовольняють потреби споживачів різноманітної високоякісної продукції та послуг. 

 

Список використаних джерел:

1.     Говоруха Ж. А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України  / Ж. А. Говоруха  // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 8. – С. 107–115.

2.     Гринько Т. В. Формування інноваційної інфраструктури України як основа активізації інноваційної діяльності підприємств / Т. В. Гринько // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 556–560.

3.     Стреліна О. Інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи / О. Стреліна  // Ефективна економіка. – 2013. – № 7.