К. е. н. Рябик Г. Є., Сечіна О. М.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Функціонування будь-якого сучасного підприємства, його конкурентоспроможність, випуск продукції відповідної якості та у потрібному споживачеві асортименті не можливо без постійного розвитку та удосконалення даного підприємства. В свою чергу, неможливо еволюціонувати в сьогоденні без достатнього обсягу фінансових ресурсів, які потрібно вливати у всі сфери діяльності. Господарюючі суб’єкти не завжди мають змогу власними силами відновити, покращити, зміцнити, вдосконалити свою діяльність. Часто організації потребують допомоги ззовні, звертаючись до інвесторів. При цьому, вкладаючи свої кошт в будь-що, інвестор природно бажає  знати, яким чином будуть використовуватись його ресурси.

Інвестування коштів в задля прогресу промислових підприємств, як важливіший чинник збільшення обсягів виробництва та ефективності діяльності, дає можливість складати та запроваджувати нові технології, проводити модернізацію діючого обладнання та зміцнювати відносно конкурентів позицію підприємства в цілому. Інвестиційна діяльність дозволяє зорієнтуватись стосовно відбору правильного, ефективного шляху для удосконалення не тільки деяких підприємств та галузей, а й економіки в цілому.  Адекватно складена політика капіталовкладень дозволяє сьогодні підприємствам вирішувати соціально-економічні та екологічні проблеми, здійснювати структурні та системні реформи, розробляти та впроваджувати заходи з підвищення ефективності експлуатації основних засобів. Інвестиційна діяльність безпосередньо поєднується з розробкою стратегії інвестування, яка представляє собою обґрунтований план заходів на тривалий проміжок часу. Саме стратегія покликана довести інвесторові, що він прийняв правильне рішення відносно вкладених ним фінансових ресурсів.

Штанько Л. О. стверджує: «Інвестиційна стратегія – це процес формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання і вибір найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення на базі прогнозування умов здійснення цієї діяльності з урахуванням кон'юнктури інвестиційного ринку і його окремих сегментів» [2].

В умовах фінансової, економічної та політичної кризи, динамічного зовнішнього середовища, недосконалої законодавчої бази та інших негативних чинників вітчизняні підприємства не мають можливості спланувати адаптовану інвестиційну стратегію. Алгоритм формування інвестиційних схем зростання підприємства на перспективу передбачає такі стадії:

1. Осмислення мети та сфер діяльності, в які фінансові ресурси слід інвестувати в першу чергу. 

2. Генерування ідей відносно пошуку можливих джерел залучення інвестицій.

3. Визначення термінів реалізації кожного з етапів інвестиційного плану.

4. Аналіз та оцінка результатів реалізації стратегічного інвестиційного плану за відповідними  маршрутами.

Вирішення проблем організації на тривалу перспективу потребує підвищеної і повсякчасної зосередженості при виконанні найважливіших функцій стратегічного інвестиційного процесу. Оскільки підприємство працює в динамічному середовищі, слід своєчасно коригувати розроблені стратегічні напрями капіталовкладення з урахуванням зновувиникнених цілей, тобто бути гнучкими. Задля  складання системи цілей і напрямів діяльності в сфері інвестування на перспективу, керівництво повинно чітко уявляти пріоритетні завдання, які потребують термінової реалізації найближчим часом. Крім того слід спрогнозувати адекватний до ситуації загальний обсяг необхідних інвестиційних ресурсів для реалізації  розробленої стратегії на відповідних стадіях та визначити, чи є у підприємства можливість сформувати певний обсяг ресурсів за рахунок своїх джерел. Остаточне рішення щодо реалізації інвестиційних стратегічних програм слід приймати, враховуючи всі припустимі альтернативи.

Підводячи підсумок, можна обґрунтовано стверджувати, що формування ефективної інвестиційної стратегії  не можливе без планування своєї діяльності на тривалий період часу. Комплексне дослідження процесу розробки і реалізації інвестиційної стратегії  та науково доведені принципи її формування дозволили рекомендувати наступний алгоритм реалізації стратегічного плану інвестиційної діяльності підприємства: визначення цілей і задач інвестиційної діяльності; аналіз факторів внутрішнього і зовнішнього середовища з позиції інвестиційної діяльності; визначення шляхів досягнення поставлених інвестиційних цілей і формування інвестиційної програми; визначення джерел фінансування; формування альтернативних проектів та сценаріїв; визначення ризиків та шляхів їх мінімізації; розрахунок ефективності альтернативних проектів та вибір найбільш ефективного проекту; оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії; розробка планів реалізації інвестиційної стратегії.

Таким чином, процес розробки інвестиційної стратегії відбувається протягом тривалого періоду часу, вимагає творчого підходу та зацікавленості осіб, які приймають рішення. До того ж  слід враховувати багато різноманітних чинників, таких як інвестиційний клімат, кон’юнктуру інвестиційного ринку, політичну, економічну, соціальну та екологічну ситуацію в країні та за її межами.

 

Список використаних джерел:

1.       Хорольський К. Д. Методологія і методи управління адаптацією інвестиційних процесів на підприємствах Групи Метінвест / В. П. Хорольський, К. Д. Хорольський // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. 2013. № 34. C. 175179.

2.       Штанько Л. О. Процес планування ефективної інвестиційної стратегії підприємства /        Л. О. Штанько // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. праць. – К., 2009. – С. 65–67.

3.       Щекович О. С. Стратегія інноваційного розвитку регіону з гірничо-металургійним кластером [Електронний ресурс] / О. С. Щекович, В. П. Хорольський, О. В. Хорольська // Ефективна економіка. – 2013. № 6. – Режим доступу : http:www.economy.nayka.com.ua