Савченко О. С., к. е. н. Калініченко З. Д.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ОЦІНКА РИЗИКУ ПРОЕКТУ ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ЛІНІЇ ПІДПРИЄМСТВА «ТЕМП»

 

Проблема аналізу та оцінки ризиків на стадії інвестиційного проектування є самостійно значущою та важливою потребою практики управління. Необхідність досліджень ризику є актуальною й істотно зростає в нестабільні періоди економічного і соціального розвитку країни. Особливого значення проблеми пов’язані з вимірюванням ризиків інвестицій набувають у сфері виробництва.

Інвестування в технічне удосконалення підприємств пов'язане з ризиком неотримання очікуваних результатів у бажані терміни. З метою виживання в ринкових умовах, підприємствам потрібно згоджуватись на впровадження технічних нововведень, на сміливі, нетривіальні дії, а це підсилює ризик.

У зв'язку з цим виникає необхідність аналізу та оцінки очікуваності ризику інвестицій з тим, щоб заздалегідь, ще до здійснення інвестицій, потенційні інвестори, включаючи і саме підприємство, що планує інвестиційний проект, могли мати картину реальних перспектив повернення грошових коштів та вирішення інноваційного завдання.

Розрахункова мета ризик-менеджменту полягає в розширенні знань про якісні та кількісні, формальні властивості інвестиційних процесів з урахуванням відносного ризику як характерного чинника  прийняття рішень.

Головною причиною оновленої стратегії підприємства «ТЕМП» є розробка проекту оновлення виробничої лінії з урахуванням факторів ризику, пов'язаних з використанням інвестицій, на основі методів і моделей інвестиційного аналізу. Використовувані моделі покликані забезпечити оптимізацію рішень щодо інвестиційних вкладень в модернізацію підприємства. Завдання інвестиційного аналізу для підприємства «ТЕМП» полягають:

-в обґрунтуванні доцільності проекту модернізації лінії;

- в оцінці ефективності та забезпеченні прибутковості проекту через період;

- в оцінці показника Бета-ризику інвестиційного проекту.

Основним в оцінці новизни та ефективності інвестиційного проекту є розрахунок доходності, окупності, ризикованості майбутніх інвестицій. Крім того, з метою підвищення ефективності інвестицій розраховуються показники варіації та  чутливості чинників, що збільшують ризики.

Розкриємо сутність визначення питомої ваги простого ризику інвестицій в усій сукупності. Введемо позначення: Si – простий ризик, і = 1, ..., п; п – загальне число ризиків інвестиційного проекту; Qj – група пріоритету, у = 1, …, k, k <п;  Wj – вага простих ризиків за групами пріоритету Qj,  Wj > 0,  = 1,0;  Mj – число ризиків, що входять в пріоритетну групу Qj.

Послідовність розрахунків представимо так:

1. Принциповим для розрахунків є припущення про те, оскільки разів перший пріоритет вагоміше останнього, тобто:

2. Визначається вага групи з найменшим пріоритетом:

3. Вимірюються ваги інших груп пріоритетів: 

4. Оцінюються ваги простих факторів: 

Ці  відносні величини розраховують для кожного простого ризику, що входить у відповідну пріоритетну групу. Це означає, що всі прості ризики усередині однієї пріоритетної групи мають однакові ваги. Якщо пріоритети по очікуваних відхиленнях не встановлюються, то вони мають рівні ваги: Wi = 1/п.

Оцінка ймовірності настання ризику інвестицій здійснюється методом експертних оцінок. Визначення підсумкової оцінки за всіма ризиками проекту здійснюється за формулою: 

,

де Pi – середня ймовірність настання і-го ризику.

Таким чином, результати кількісного аналізу, виконаного за даною методикою, на наш погляд, дозволяють виділити найбільш значущі з ймовірних ризиків інвестованих коштів, дати їм вартісний вимір.

Зробимо розрахунок питомої ваги простих ризиків, застосовуючи формулу:   W1 = W2 = W3 = W4 = W5 = 0.664 / 5 = 0,133;

            W6 = W7 = W8 = W9 = 0.170 / 4 = 0,043;

            W10 = W 11 = W12 = W13 = 0.166 / 4 = 0,042.

Результати розрахунків зведемо в табл.1.

Потім визначимо загальну оцінку ризику інвестицій (табл. 2).

Таблиця 1.  Питомі ваги ризиків

Пріоритети,  Qi

Загальна сумарна вага

Ваговий коефіцієнт 

Q1

0,664

0,664/5=0,133

Q2

0,170

0,170/4=0,044

Q3

0,166

0,166/4=0,041

Всього по ризикам

1,000

1,000

 

Таблиця 2.  Загальна оцінка ризику

Прості ризики, Si

Вірогідність, Pi

Значення простого ризику

S1

65,00

8,645

S2

75,00

9,975

S3

49,00

6,517

S4

41,67

5,542

S5

32,67

4,345

S6

15,67

0,689

S7

22,00

0,968

S8

61,67

2,713

S9

58,00

2,552

S10

35,33

1,449

S11

39,00

1,599

S12

10,33

0,424

S13

42,67

1,749

Всього

 

47,167

 

Таким чином, розраховані коефіцієнти варіації та ризику по проекту оновлення виробничої лінії складають  0,4717 та 1,3, що свідчить про високий рівень ризикованості вкладання грошей. Проект залежить від кредитування  банками, від макроекономічної ситуації, а також від цінових елементів ринку. 

На основі ризик-менеджменту зроблено  розподіл ризиків  між учасниками, визначено  рейтингові групи ризиків для управління: фінансово-економічні; виробничо-організаційні і технічні, а   також інтегральний рівень ризику проекту впровадження лінії  на підприємстві «ТЕМП».

Список використаних джерел:

1.             Адамова Н. Принятие проектных решений через управление рисками / Н. Адамова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iteam.ru /publications/project/section_38/article_1430

2.             Батенко Л. П. Управління проектами : навч. посіб. / Л. П. Батенко, О. А. Загородніх, В. В. Ліщинська. – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с.