Чичотка В. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ЕФЕКТИВНІСТНОГО ПІДХОДУ

 

Конкурентоспроможність є важливим фактором для кожного підприємства і нації в цілому. Конкурентоспроможність нації в значній мірі залежить від успіху її підприємств. Конкурентоспроможність ґрунтується на показниках ефективності діяльності на рівні підприємств, включаючи корпоративну стратегію, навички управління, маркетинг і кон'юнктуру цін та ефективність витрат. Проте, зрозуміло, що бізнес, що функціонує на тій чи іншій території регламентується національним законодавством та на його успішність впливають всі види прямої підтримки, а також як непрямої підтримки, передбачені в країні через свою політику оподаткування, міжнародні та двосторонні відносини, а також розробки і передачі технологій. У процесі розширення кордонів міжнародної торгівлі, економічний потенціал і перспективи будуть мати ті вітчизняні товари і послуги, які займають значну ринкову долю та стійкі позиції на ринку, мають свої переваги в конкурентній боротьбі. При цьому головною задачею економіки країни є зосередження зусиль на реалізації нововведень у виробництві конкурентоспроможних товарів, що зміцнить потенціал держави.

Для того, щоб звести до мінімуму можливі негативні впливи зовнішніх чинників на певні галузі промисловості та бізнесу необхідно розробляти стратегію забезпечення конкурентоспроможності, яка заснована на набутті конкурентних переваг – зниження витрат, що привертають покупців або спеціалізації на виробництві товарів високої якості, залучаючи найбільш вимогливих клієнтів.

У зв'язку з вищевикладеним існує необхідність в розробці методичних підходів до оцінки ефективності виробництва і конкурентоспроможності товарів. Для забезпечення своєї діяльності підприємству необхідно використовувати різні види ресурсів, питома вага кожного з яких визначається специфікою галузі, в якій працює д підприємство та особливостями виробничого процесу.

У багатьох дослідженнях [1; 3], конкурентоспроможність розглядається як здатність виробників створювати та постійне збільшувати обсяг доданої вартості на основі підвищення ефективності використання виробничих факторів .

Основними факторами, що забезпечують конкурентоспроможність підприємства є:

• позиціонування на внутрішньому і світових ринках;

• досягнення високого технологічного рівня виробників;

• наявність конкурентоспроможної сировинної бази;

• розвиток відносин співробітництва.

Зовнішні чинники визначають ринкові відносини, дозволяючи підприємству створювати і продавати найбільш привабливі продукти по найменшій ціні.

Тобто конкурентоспроможнім є той виробник, продукт якого, з точки зору ціни і якості, дозволяє  успішно конкурувати і результати діяльності якого свідчать про високу ефективність та рентабельність, що в свою чергу надає можливість для розширення частки ринку.

Таким чином, в основу визначення конкурентоспроможності продуктів можна покласти ефективність виробництва. Узагальнюючим показником ефективності діяльності підприємства можна вважать рентабельність. Аналіз конкурентоспроможності продуктів та виробників здійснюється за допомогою набору показників ефективності  виробництва, динаміки і цінових характеристик. Найбільш поширений підхід, що пов'язує конкурентоспроможність та продуктивність виробництва пропонує досліджувати такі показники як продуктивність праці, фондовіддача, ефективність використання ресурсів тощо. Показники ефективності виробництва і продуктивності праці оцінюється на основі доданої вартості. Додана вартість як вимір вкладу організації в результаті, без вартості робочої сили має особливе значення при оцінці ефективності управління. Запропонований підхід до оцінки конкурентоспроможності на засадах оцінювання показників ефективності виробництва дозволяє вибрати групу продуктів і виробників за їх внутрішнім потенціалом, щоб виявити найбільш стратегічно важливі для підприємства напрями подальшого розвитку. Підвищення ефективності використання потенціалу підприємства реалізується на основі якісних управлінських рішень, впровадження сучасних методів управління інноваційними процесами, пошуку інноваційних рішень.

Згідно, до іншого підходу оцінка конкурентної позиції підприємства ґрунтується на балансі попиту і пропозиції, основними параметрами яких є наявність власного виробництва, масштаби зовнішньої торгівлі і цінова ситуація.

Таким чином, оцінка конкурентоспроможності підприємства на засадах оцінки ефективності його діяльності, має здійснюватися на основі розрахунку інтегрального показника по фінансовим і техніко-економічним напрямам або шляхом аналізу прибутку, грошових потоків і вартості бізнесу.

Отже, велике значення для забезпечення конкурентоспроможності має грамотно розроблена життєздатна стратегія, що дозволяє, використовувати сильні характеристики підприємства та враховувати слабкі відповідно до вимог ринку та специфіки діяльності підприємства.

 

Список використаних джерел:

1. Ольве, Нильс-Горан, Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей : пер. с англ. /  Ольве, Нильс-Горан, Рой, Жан, Веттер, Магнус. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 304 с.

2. Рибницький Д. О. Сучасні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства / Д. О. Рибницький, Т. А. Городня // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.9. – С. 227–233.

3. Гарачук Ю. О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю / Ю. О. Гарачук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2. – С. 60–65.