Лисиченко Т. О., Величко Л. А.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

 

Суспільні перетворення в Україні мають на меті структурні зміни в економіці шляхом розвитку конкурентного середовища, яке можна досягти завдяки всебічному розвитку підприємств, посиленню їхньої результативності. Проблематика управління конкурентоспроможністю підприємства усе більше турбує керівництво підприємств, оскільки обсяги реалізації продукції у більшості випадків залежать від її конкурентоздатності, тому потрібна постійна оцінка товару на відповідність до умов ринку й економічної обґрунтованості виробництва. Це потребує докорінної зміни  всієї системи управління підприємством, що включає види діяльності, спрямовані на зростання  переваг підприємства порівняно з іншими.

 Конкурентоспроможність підприємств, що планується на перспективу, сьогодні забезпечується не лише за рахунок  новітніх технологій, технічного забезпечення, фінансової стабільності, комерційного динамізму, але й відповідними професійними інтелектуальними якостями працівників. Підприємство сучасного типу – це, по-перше орієнтація на персонал, це капіталовкладення нематеріального характеру, рентабельність яких не визначається кількісними показниками [1].

У системі стратегічного управління діяльністю підприємств особлива увага приділяється вивченню конкурентів, що діють на ринку. Метою раціонального стратегічного управління підприємством є протидія діючим конкурентам і можливість підприємства впливати  на ці сили для того, щоб мати свободу дій на ринку. Тому робота зі створення переваг над конкурентами  для підприємства сьогодні є найбільш актуальною. У результаті підприємство буде мати  основу для більш правильної орієнтації у ситуаціях на ринку, і можливість приймати ефективні  управлінські рішення.

Теоретичні положення конкуренції сьогодні досліджувалися такими відомими економістами як Ф. Котлер, Й. Шумпетер, М. Портер, І. Герчикова,     Г. Азоєв, Р. Фатхутдинов, В. Дикань та іншими. Конкуренція пов’язана зі змінами в державах, які мають провідні позиції у світовій економіці, та з економікою самої країни. Жодне підприємство не дозволить собі ігнорувати об’єктивну реальність конкуренції. Але існуючі теоретичні і практичні дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців не у всіх випадках можна  практично в умовах функціонуючих українських підприємств. Вони не розкривають усі аспекти даної проблематики і потребують більш глибокого теоретичного переосмислення сутності, функцій системи управління результативністю, механізму управління конкурентоспроможністю,  постійного вивчення складності процесів, що відбуваються як на підприємствах, – так і в економіці в цілому.

Використовуючи знання, накопичені світовою наукою і практикою можна окреслити причинно-наслідкові зв’язки й обґрунтувати основні елементи, з яких складається система управління конкурентоспроможністю підприємства.

Посилена  конкуренція на ринках України, тенденції зростання цін на енергетичні, сировинні і трудові ресурси, дають поштовх до пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності виробництва, і включення в стратегію таких підприємств управління  формуванням витрат із цільовою орієнтацією на ціну споживача. Глобалізація бізнесу, скорочення життєвого циклу товарів, підвищення вимог працівників до умов праці і якості життя змушують підприємства аналізувати  зовнішнє  середовище, прогнозувати його зміни в майбутньому, що дозволяє одержати конкурентні переваги, від яких залежать економічні показники підприємства [2].

Управління бізнесом має включати моніторинг, аналіз, оцінку ринку продукції підприємства, здійснення заходів росту конкурентоздатності, їхню реалізацію, контроль і мотивацію. Це дасть змогу збільшити  конкурентоспроможність продукції підприємства, а разом з цим і ріст економічної ефективності його діяльності.

 

Список використаних джерел:

1. Космина О. М. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах / О. М.  Космина // Зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2013. – №. 1. – С. 125–131.

2. Отенко В. І. Конкурентні переваги підприємницької діяльності / В. І. Отенко // Бізнес Інформ. – 2014. – №. 4. – С. 29–295.