Д. е. н. Семенов А. Г., Єлькін А. В.

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя (Україна)

ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

За результатами дослідження ефективності використання основних фондів на підприємстві ПАТ «Запоріжсклофлюс» було встановлено, що основні фонди досліджуваного підприємства використовуються неефективно, про що свідчить зростання показника фондомісткості по всіх проаналізованих роках, а також зменшення протягом періоду показника фондовіддачі.

З метою збільшення ефективності використання основних фондів ПАТ «Запоріжсклофлюс» було прийнято рішення про продаж частини невиробничих основних фондів (поліклініки та гуртожитку), а кошти, отримані від продажу, спрямувати на оновлення основних виробничих фондів.

Проаналізуємо ефективність запропонованих заходів з підвищення ефективності використання основних фондів на ПАТ «Запоріжсклофлюс».

На сьогоднішній день на балансі ПАТ «Запоріжсклофлюс» числяться нерентабельні основні фонди невиробничого призначення, які впродовж останніх двох років не використовувались підприємством у своїй діяльності. Серед них будівлі будинку культури та поліклініки.

З метою підвищення ефективності використання основних фондів було запропоновано продати дані основні фонди за їх ринковою вартістю. Згідно даним звітності підприємства на 31.12.2013 залишкова вартість даних основних фондів складала:

будинку культури – 1967,0 тис. грн;

поліклініки – 1056,0 тис. грн.

Згідно даним оцінки майна незалежним оцінювачем, ринкова вартість даних споруд складає: ринкова вартість будинку культури – 3600,0 тис. грн  (враховуючи ПДВ – 600 тис. грн), ринкова вартість будівлі поліклініки – 1680,0 тис. грн (враховуючи  ПДВ – 280 тис. грн).

Таким чином, продаж даних основних фондів призведе до отримання ПАТ «Запоріжсклофлюс» наступного доходу:

Сума доходу, отриманого від продажу основних фондів складає:

3600 + 1680 = 5280 тис. грн.

Розмір, чистого доходу, отриманого від продажу (без ПДВ) становить:

5280 – (600 + 280) = 4400 тис. грн.

Сума прибутку, отриманого внаслідок продажу основних фондів дорівнює:

4400 – (1967,0 + 1056,0) = 1377 тис. грн.

Розмір податку на прибуток становить:

(1377 × 25%) / 100% = 344,25 тис. грн.

Розмір чистого прибутку від продажу основних невиробничих фондів ПАТ «Запоріжсклофлюс» дорівнює:

1377 – 344 = 1033 тис. грн.

Тож, після продажу основних фондів (будівель будинку культури та поліклініки) ПАТ «Запоріжсклофлюс» отримає додатковий чистий прибуток від реалізації активів на суму 1033 тис. грн, а залишкова вартість основних фондів підприємства скоротиться на 3023,0 тис. грн. Отриманий чистий прибуток планується спрямувати на оновлення основних виробничих фондів підприємства.

Так, було встановлено, що використовувані у виробничому процесі установки для аргонодугового зварювання є майже повністю зношеними (коефіцієнт зносу 86-92%). Було прийнято рішення замінити їх на нове, сучасне устаткування – установку аргонодугового зварювання УДГ-180.

Установка для аргонодугового зварювання УДГ-180 призначена для аргонодугового зварювання неплавким електродом (ТІГ) на змінному струмі алюмінію і його сплавів і для ручного дугового зварювання покритими електродами (ММА). Регулювання струму здійснюється механічним ручним переміщенням магнітного шунта вертикального виконання [1].

Переваги: контактний спосіб збудження дуги; безперервний і пульсуючий режим зварювання; плавне регулювання струму імпульсу, струму паузи і періоду імпульсів в режимі пульсуючої зварки; регулювання тривалості заварювання кратера зварювальної ванни і продування газу після зварювання; зварювання тонких металів в пульсуючому режимі;  вбудований газовий тракт;  клас ізоляції Н за ГОСТ 8865-70; комплектується німецьким пальником фірми «Binzel»; захист від перегріву;  швидкороз’ємні, безпечні струмові роз’єми.

Вартість однієї установки становить 360,0 тис. грн., а вартість доставки та монтажу складає 10% від вартості установки [1].

Для нормального здійснення виробничого процесу ПАТ «Запоріжсклофлюс» необхідно придбати 2 подібні установки. Отже, загальна сума капітальних вкладень становитиме:

КВ = (360,0 + 360,0) ∙ 1,1 = 792,0 тис. грн.

Після заміни застарілих установок на сучасні установки для аргонодугового зварювання УДГ-180, загальна продуктивність яких на 8% вища, обсяг реалізації продукції зросте на (продукція, у виробництві якої бере участь дане устаткування складає 12% від загального обсягу продукції підприємства):

∆ОВ = 1594364 ∙ 0,12 ∙ 0,08 = 15306 тис. грн.

Так як обсяги виготовленої продукції зростуть, збільшиться також собівартість продукції. Збільшення даного показника можна розрахувати шляхом помноження планованого підвищення обсягів виготовленої продукції на показник затрат на виробництво однієї гривні реалізованої продукції [2]. Середній показник затрат на виробництво однієї гривні реалізованої продукції для виробів, що випускаються на даному устаткуванні складає 0,76 грн./грн.

∆С = 15306 ∙ 0,76 = 11633 тис. грн.

Зростання валового прибутку дорівнюватиме:

∆ВП = 15306 – 11633 = 3673 тис. грн.

А після оподаткування прибутку, сума додатково отриманого чистого прибутку від оновлення виробничого устаткування складатиме:

∆ЧП = 3673 ∙ 0,75 = 2755 тис. грн.

Термін окупності капітальних вкладень на придбання та встановлення двох установок аргонодугового зварювання УДГ-180 складає:

СО = 792 / 2755 = 0,29 року = 3,5 місяці.

Ефективність впровадження проекту дорівнює:

Е = 2755 / 792 = 3,48 грн/грн.

Тобто на кожну гривню, вкладену в оновлення основних фондів ПАТ «Запоріжсклофлюс» отримає 3,48 грн чистого прибутку.

Ефект від впровадження заходу дорівнює:

Еф = 2755 – 792 = 1963 тис. грн.

Отже, показники ефекту та ефективності свідчать про те, що дані капітальні витрати є економічно обґрунтованими та принесуть підприємству додатковий прибуток.

Загальна сума додатково отриманого прибутку від реалізації обох заходів (продаж невиробничих основних фондів та оновлення основних засобів) складає:

ЧПзаг = 1033 – 792 + 2755 = 2996 тис. грн.

Отже, після реалізації усіх запропонованих заходів щодо підвищення ефективності використання основних фондів ПАТ «Запоріжсклофлюс», підприємство отримає додатковий чистий прибуток у сумі 2996 тис. грн, позбавиться від невикористаних основних фондів невиробничого призначення, а також оновить наявні виробничі фонди.

 

Список використаних джерел:

1.       Установки для аргонодугового зварювання [Електронний ресурс]. Режим доступу : svweld.com.ua/ua/product/elektrosvarochnoe_oborydo...onno_dygovoy_svarki

2.       Швиданенко Г. О. Економіка підприємства : підруч. / Г. О. Швиданенко, В. Г. Васильков, Н. П. Гончарова ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко. – К. : КНЕУ, 2009. – 598 с.