Д. е. н. Семенов А. Г., Складанна К. І.

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя (Україна)

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПРОГРАМ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Проведений аудит нарахування на заробітну плату на підприємстві ПАТ «Дніпроенерго» показав, що звітність не містить істотних помилок, тобто таких які приводять до перекручення і невідповідності системи обліку клієнта.

Взагалі на підприємстві внутрішньому контролю по оплаті праці приділяється мало уваги, оскільки хоч облік заробітної плати є одним з самих головних розділів обліку, але враховуючи специфіку роботи ПАТ «Дніпроенерго» має не першочергове значення, оскільки нарахування заробітної плати на підприємстві ведеться автоматизовано в програмі SАР R/3, це багато в чому спрощує роботу.

Програма дозволяє виключити велику кількість помилок, які може зробити бухгалтер. Дуже зручне автоматичне формування бухгалтерських документів, їх заповнення і складання, спрощена система виправлення помилок [1].

Активне впровадження комп'ютерних технологій у практику роботи вимагає розробки нових теоретичних підходів і обґрунтувань проектних рішень для відповідних програмних продуктів, створення єдиної науково обґрунтованої  концепції моделювання бухгалтерського обліку, заснованої на узагальненні накопичувального досвіду побудови програмних систем з позиції сучасних інформаційних технологій.

Слід зазначити, що розвиток Інтернету сприяє посиленню інтеграційних тенденцій програм бухгалтерського обліку з іншими програмними продуктами  управління діяльності організацій, зокрема, кадровим системам. Так, результатом інтеграції систем обліку заробітної плати й обліку кадрів є створення комплексів з управління персоналом [2].

На сьогоднішній день на ринку комп'ютерних технологій нараховується достатня кількість ділових комп'ютерних програм, як вітчизняних фірм – виробників, так і регіональних фірм – дилерів. Незважаючи на те, що останнім часом великі компанії активно впроваджують дорогі закордонні системи Оrаclе, SАР, Scаlа, представляється можливість зміни закордонних програм  відповідними вітчизняними і російськими розробками. Так, наприклад, російські бухгалтерські програми для невеликих і середніх організацій не тільки практично цілком заміщають іноземні, але і значною мірою перевершують їх функціонально. Те ж саме можна сказати про довідкові правові системи, про системи з обліку праці та заробітної платні.

Автоматизованими системами є функціональне програмне забезпечення використовуване для виконання комп'ютерних розрахунків заробітної плати. Оптимальний вибір програмного продукту є одним із визначальних чинників автоматизації бухгалтерського обліку. Вибором програмного забезпечення необхідно опікуватись на стадіях організації і проектування.

На сьогодні не існує єдиної, комплексної, загальноприйнятої класифікації бухгалтерських програм. Умовно можна виділити кілька класифікаційних ознак:

по розміру підприємства;

локальні й мережні версії;

врахування особливостей бухгалтерського обліку в різних галузях діяльності, в тому числі бюджетного обліку;

вітчизняні й закордонні програми.

Основна класифікаційна ознака залишається, а саме визначення за розміром підприємства і складом виконуваних ним функцій. Виділяють чотири групи видів програмного забезпечення комп'ютеризації бухгалтерського обліку:

«Міні – бухгалтерія»;

«Інтегрована бухгалтерська система»;

«Комплексна система бухгалтерського обліку»;

«Корпоративні системи» [2].

Вирішуючи завдання комп'ютеризації на невеликому підприємстві, потрібно зважати на ряд факторів, пов'язаних з особливостями фінансово-господарської діяльності певного підприємства, його економічними можливостями та рівнем підготовки персоналу. Пакети «Міні – бухгалтерії» мають багато спільного і діють за аналогічною схемою обробки інформації («1С: Бухгалтерія 8.0», «Турбо – бухгалтер» і т.п.).

Технологія обробки бухгалтерських завдань на середніх і великих підприємствах здійснюється на базі мережних програмних продуктів, які належать до класу «Інтегровані бухгалтерські системи» і «Комплексні бухгалтерські системи», орієнтовані на організацію локальної обчислювальної мережі підприємства.

Автоматизована обробка комплексів бухгалтерських завдань на великих підприємствах ведеться на основі застосування взаємозалежних програм по окремих ділянках обліку й організації автоматизованих робочих місць. Найбільше застосування мають пакети класу «Комплексна система бухгалтерського обліку», такі широко відомі програми, як «Інфософт», «БЕСТ» та ін., що можуть використовуватися і на середніх підприємствах.

Розглянемо функціональні можливості пакету «Облік праці і заробітної плати» багатьох автоматизованих систем з обліку заробітної платні, орієнтованого на велике підприємство. Реалізуються функції нарахування відрядної заробітної плати, розрахунок заробітної плати за першу і другу половину місяця; розрахунок погодинної заробітної плати, доплат; розрахунок за відпустку та за термін тимчасової непрацездатності; розрахунок нагляду за дитиною; розрахунок усіх утримань. Ведеться облік на картотеках особових рахунків, довідників; прийнятих і звільнених працівників; здійснюється розрахунок відрядної і погодинної заробітної плати, розрахунок за сумісництво, премії, персональні надбавки, доплати. Розрахунок відрядної заробітної платні відбувається по індивідуальній і бригадній формах оплати праці; визначається відсоток виконання норми виробітку, розподіл заробітної плати по напрямках витрат. Здійснюється роздруківка розрахункових листків, особових рахунків, платіжної та звітної документації, відомості депонованої заробітної плати, а також платіжних доручень у банк, формування зведених і синтетичних даних з заробітної плати. Можлива самостійна модифікація алгоритмів по видах нарахувань і утримань, видалення не використовуваних кодів і введення нових. Будь-яке нарахування й утримання можна внести самостійно або автоматизовано. Пакет функціонує як автономно, так і в зв'язку з іншими пакетами.

Взагалі на підприємстві внутрішньому контролю по оплаті праці приділяється мало уваги, оскільки хоч облік заробітної плати є одним з самих головних розділів обліку, але враховуючи специфіку роботи ПАТ «Дніпроенерго» має не першочергове значення, оскільки облік на підприємстві ведеться автоматизовано в програмі SАР R/3, це багато в чому спрощує роботу бухгалтера. Облік чіткий і автоматизований. Програма дозволяє виключити велику кількість помилок, які може зробити бухгалтер. Дуже зручне автоматичне формування бухгалтерських документів, їх заповнення і складання, спрощена система виправлення помилок.

Програми розрахунку заробітної плати поєднують у собі наступні функції: нарахування заробітної плати, ведення карток персонального обліку співробітників та їх особистих рахунків, табель робочого часу, різні видів нарахувань і утримань та алгоритмів їхнього розрахунку; підготовка і друк розрахункових і платіжних відомостей, інших вихідних друкованих форм; підготовка і передача даних по прибутковому податку і персоніфікованому обліку, заповнення податкової декларації та інше. Такі програми дозволяють цілком автоматизувати розрахунок заробітної плати для підприємств, які використовують окладну, погодинну чи відрядну форми оплати праці.

 

Список використаних джерел:

1.       Болтирева І. С. Спеціальна функціональність в системах автоматизації обліку та управління / І. С. Болтирева // Бухгалтерський облік. – 2008. – № 6. – С. 16–22.

2.       Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку: історія, теорія, перспективи / С. В. Івахненков. – Житомир : АСА, 2001. – 416 с.