Шутько В. С.

Дніпропетровський національний університет  імені Олеся Гончара (Україна)

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

 

Великий потенціал мінерально-сировинної бази залізних руд України, представлено вісімдесятьма родовищами, тридцять з яких експлуатуються в теперішній час, а загальні українські природні запаси залізних руд досягають більш ніж 30 млрд т, що складає біля 6 % світових запасів [1]. Україна, будучи лідером серед країн пострадянського простору на ринку продукції залізорудної промисловості, на світовому ринку за загальними обсягами добичі та експорту поступається Австралії, Бразилії, Швеції та іншим країнам. Це зумовлено, перш за все, не відповідністю української продукції світовим критеріям якості залізорудної сировини. Тож незважаючи на досить вагомий ресурсний потенціал, виражений в обсягах природних запасів залізної руди, Україна втрачає експортні можливості через низьку конкурентоспроможність продукції національних підприємств галузі.

Недостатня конкурентоспроможність продукції українських залізорудних підприємств пояснюється наступними причинами [2]:

1. Тривалий термін експлуатації українських родовищ високоякісної руди призвів до виробітки найбільш багатих покладів корисних копалин, як наслідок балансові запаси залізних руд більшості видобувних підприємств виснажені, тому потребують розробки нових покладів, будівництва нових добувних об’єктів, що вимагає значних капітальних вкладень. Тобто обмеженість видобутку високоякісної сировини пояснює низьку якість продукції, що видобувається.

2. Значний фізичний та моральний знос основних фондів, в тому числі обладнання, що використовується на гірничодобувних підприємствах за умови обмеженості  капітальних інвестицій в їх модернізацію і оновлення не дозволяють підвищувати якість сировини.

3. На сучасному етапі гірничодобувні підприємства зорієнтовані на доменні технології в металургії, які на сьогодні в розвинених країнах вважаються морально застарілими й екологічно небезпечними та майже не використовуються, але дозволяють використовувати сировину не високої якості

Отже, без суттєвого підвищення якості залізної руди українські гірничодобувні підприємства не в змозі гарантувати вихід України у світові лідери в залізорудній галузі. Одним з напрямків підвищення якості залізної руди є технічне та технологічне переозброєння з орієнтацією на передові інноваційні тенденції розвитку металургійної галузі. Зазначена проблематика досліджувалась на ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», основною продукцією якого є агломераційна руда із вмістом заліза від 51 до 61% та руда доменна кускова із вмістом заліза від 46 до 49%. Основні показники діяльності ПАТ «КЗРК» наведено в табл. 1, з якої видно, що діяльність підприємства має високу рентабельність, це дозволило за аналізований період отримати прибуток в розмірі 4901, 5 млн грн. При цьому зношеність основних фондів на кінець 2013 року складала 80%, а капітальні вкладення освоєні в сумі 243 млн грн, тобто 26% отриманого чистого прибутку, що сигналізує про низьку інвестиційну активність підприємства.

 

Таблиця 1. Основні показники діяльності ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (розраховано автором за даними джерела [3])

Роки

Обсяг виробництва продукції

Обсяг реалізації

Середня ціна 1 т залізної руди (грн)

Чистий  прибуток, тис. грн

Рентабель-ність реалізованої продукції (%)

тис. т

тис. грн

т

тис. грн

2009

3800

1005411

4193,7

1126579

268,6

200835

32,48

2010

5908

2943775

5460,3

2869648

525,5

1196743

63,81

2011

5577

3909558

5587

4002038

716,3

1802878

66,57

2012

5556,2

2959646

5577,1

3057548

548,2

772156

51,54

2013

5718

3225720

5142,2

3035186

590,3

928879

58,92

Разом

26559,2

14044110

25960,2

14090999

-

4901491

-

 

Виходячи з вище вказаного, можна дійти висновку, що розвиток гірничодобувних підприємств залізорудної промисловості та підвищення конкурентоспроможності їх продукції в тому числі на світовому рівні, можливо лише за умови техніко-технологічної модернізації та підвищення інвестиційної активності. Досягнуті фінансово-економічні результати діяльності підприємств підтверджують можливість фінансувати капітальні вкладення за рахунок власних фінансових ресурсів, тож здійснення техніко-технологічних змін, які б зміцнили конкурентні позиції українських підприємств на світовому ринку, залежить від рішень власників підприємств щодо розподілу та напрямів використання отриманого чистого прибутку. Крім цього потрібно зазначити важливу роль держави в цьому процесі, яка в ринкових умовах повинна мінімізувати втручання в господарську та фінансово-економічну діяльність суб’єктів господарювання, але з іншого боку має займати активну позицію, щодо ефективного використання власних природних ресурсів, підвищення конкурентоспроможності та привабливості галузей національної економіки, в тому числі за основі забезпечення інноваційних механізмів розвитку економіки. Саме держава має забезпечувати збалансованість особистих інтересів власників підприємств із загальнонаціональною стратегією розвитку економіки країни [5].

 

 

Список використаних джерел:

1. Бєлоусова О. С. Стан та перспективи розвитку Залізорудної промисловості України/ О. С. Бєлоусова // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2012. – Вип. 2 (12). – С. 157–164.

2. Рябик Г. Є. Стратегічне планування формування та використання конкурентних переваг підприємства в умовах невизначеності конкурентного середовища / Г. Є. Рябик // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. № 56/2.  С. 241250.

3. Тімар І. В. Конкурентоспособность горнодобывающих предприятий желе-зорудной промышленности Украины и пути ее повышения / І. В. Тімар// Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы устойчивости соціально-экономического развития в условиях глобализации». – 8-9 апреля 2015 год. – Душанбє,  2015. – С. 314–316.

4. Офіційний сайт Агентства по розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://smida.gov.ua/reestr/?kod=00191307

5. Гринько Т. В. Роль держави в забезпеченні конкурентоспроможності шляхом впровадження інноваційної моделі розвитку країни / Т. В. Гринько // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2006 р.). – Суми : УАБС НБУ, 2006. – 110 с.