Дейнега К. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

За умов погіршення бізнес-клімату як в середині країни, так і на світових ринках товарів, праці та капіталу актуальним становиться задіяння всіх існуючих інструментів для досягнення стратегічного розвитку, оптимізації внутрішньофірмових відносин і взаємодії організаційних структур. Одним із таких інструментів виступає корпоративна культура.

Культура стала одним із вирішальних чинників забезпечення ефективності підприємства тільки в останні роки. Раніше існував термін, який відомий і до сих пір, "організаційна культура". При тому найчастіше мається на увазі культура організації процесів виробництва, порядок та чистоту. Іноді акцентується на зовнішній стороні культури – традиціях, обрядах, символах, які створені в організації. Фахівець в сфері менеджменту Е. Шейн вважає організаційною культурою комплекс правил і прийомів розв’язання проблем зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції робітників, настанов, що виправдали себе в минулих періодах і підтвердили власну актуальність нині. Такі правила і прийоми  є відправною точкою у виборі персоналом допустимих способів дій, аналізу і прийняття рішень" [1].

Проаналізувавши можна відзначити, корпоративна культура (КК) – система матеріальних і нематеріальних цінностей, які пов'язані між собою і відображають унікальність організації, виражається у поведінці, спілкуванні і взаємодії працівників один з одним та оточуючим середовищем. У психології КК розглядається як система основоположних принципів, норм, цінностей і поглядів організації, що визначає правила поведінки її персоналу, обряди, діловий стиль, символіку і міфи [3]. Дані складові КК мобілізують внутрішні ресурси, поєднують і стимулюють до дії персонал, надають змістовності праці і збуджують на найбільш можливу самовіддачу та продуктивність, надають змогу вирішувати поставлені цілі та складні завдання з виробництва доброякісного продукту і освоєння ринку.

Раціональне управління КК компанії надає позитивний ефект для її бізнесу. Зокрема, дозволяє скорочувати затрати не тільки на підбір персоналу, але й на зовнішній PR: члени колективу, які є провідниками філософії компанії у зовнішній світ, полегшують частину функцій департаменту, який займається PR-політикою організації.

Вплив КК на ефективність діяльності підприємства достатньо складно виміряти. Можливо лише виділити деякі ключові аспекти, які впливають на забезпечення успіху, відмітити деякі похибки через відсутність управління культурою і прорахунки в програмі її розвитку, указати можливі шляхи зміни несприятливо побудованої культури.

Вплив КК на прийняття рішень проявляється через розділення принципів та цінностей, що формують в учасників організації стійкий набір основних поглядів і переваг. Так як корпоративна культура може сприяти мінімізації розбіжностей та конфліктів, то процес прийняття рішень стає більш ефективним та меш затратним.

Автори відомого бестселеру "В пошуках успішного управління" Т. Пітерс і Р. Уотерман віднайшли зв'язок між корпоративною культурою і успіхом роботи організації. Обравши за зразок успішні американські фірми і описавши управлінську практику, вони визначили ряд цінностей і вірувань корпоративної культури, що приводять компанію до успіху: віра у власні дії; зв'язок зі споживачами; заохочення автономності і підприємливості; виокремлення людей як основного джерела продуктивності і ефективності; знання і усвідомлення того, чим управляєш; не займатися тим, чого не знаєш; проста структура і небагаточисельний штат; рівночасне поєднання гнучкості та жорсткості в компанії.

Необхідно зазначити, що КК є основою життєвого потенціалу підприємства: те, заради чого люди стали членами однієї компанії; то, як збудовані іх взаємовідносини; які стійкі норми та принципи життєдіяльності і діяльності підприємства вони поділяють; що для них добре, а що, погано. Всі ці положення не тільки відрізняють одне підприємство від іншого, але й істотно визначають успіх його функціонування і виживання в конкурентному середовищі. Підприємство з грамотно розвинутою корпоративною культурою має великий авторитет на ринку і цікаве як для потенційних співробітників, так і для бізнес-партнерів та акціонерів.

Очевидно, що управління КК не являється простою справою. Ціннісні орієнтації мають бути не лише визначені та сформульовані, але і стати невід’ємною частиною способу управління керівництва і передаватися на нижчі рівні організації у всіх деталях.

Питання КК в компаніях на сьогоднішній день актуальне і його актуальність буде зростати по мірі просування компаній на світовому ринку.

Можна сказати, корпоративний дух і корпоративна культура являється свого роду цементом, який скріплює організацію, умова її стабільності і ефективності функціонування. Визначальну роль у становленні ефективної КК повинні відігравати керівники нового типу, здатні перевтілити її із гучного епітету в сутнісну здатність самих підприємств, їх найміцніший об'єднуючий початок.

 

Список використаних джерел:

1.      Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство / Э. Х. Шейн. – СПб. : Питер, 2002. – 336 с.

2.      Гринько Т. В. Проблеми формування концепції інноваційного розвитку промисловості України / Т. В.Гринько // Экономика промышленности : сб. науч. тр. – 2013. – № 3 (63).– С. 163–169

3.                  Тарасова О. В Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту підприємства / О. В Тарасова, С. С. Марінова // Економіка харчової промисловості. – 2013. – № 3. – С. 29–32.