Д. е. н. Гонтарева І. В., Іваненко О. В.

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Україна)

ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Забезпечення енергоефективності економіки України є стратегічним пріоритетом розвитку на сучасному етапі. Це спричиняє необхідність пошуку методів та засобів виробництва продукції, що забезпечують раціональне використання енергетичних ресурсів порівняно з іншими варіантами використання або виробництва продукції однакового споживчого рівня чи з аналогічними техніко-економічними показниками [1]. В цьому контексті важливою передумовою забезпечення енергоефективності на машинобудівних підприємствах є проведення комплексного оцінювання енергоефективності їх продукції. Тому метою роботи є вдосконалення методичного підходу до оцінювання енергоефективності продукції машинобудівного підприємства.

В якості математичного забезпечення оцінки рівня енергоефективності кінцевої продукції машинобудівних підприємств за комплексом показників використано методичний підхід до розрахунку таксономічного показника [2].

Однією з провідних галузей машинобудування в Україні є електротехнічне машинобудування, що представлене виробництвом двигунів. Найбільш поширеними серед них є асинхронні двигуни загальнопромислового призначення. Модельний ряд асинхронних двигунів загальнопромислового призначення має широкий спектр потужностей, що представлені моделями потужністю від 0,09 кВт до більше як 350 кВт. Потужність двигуна є визначальною характеристикою для споживача, а також основною результативною характеристикою, за якою відбувається розмежування двигунів за їх функціональним призначенням. У зв’язку з тим, що технічні характеристики продукції впродовж цього спектру потужностей змінюються та є не однорідними за своїм вираженням оцінювання енергоефективності продукції доцільно проводити в рамках підгруп за номінальною потужністю двигуна. Тому із використанням розробленого методичного підходу проведено оцінювання енергоефективності продукції машинобудівних підприємств, що виробляють асинхронні двигуни загальнопромислового призначення номінальною потужністю 15 кВт, а саме [3]: АТ «Укрелектромаш» (Україна), Cima (Італія), Drive Motors (Італія), Motive (Італія), ТОВ «Днепроресурс» (Україна), ТОВ «НВП «НКЕМЗ» (Україна), Siemens (Німечина), ДК «Елком» (Росія), Vemat (Італія), було проведено розрахунки за даною групою двигунів.

Побудова рейтингу енергоефективності продукції машинобудівних підприємств проведена на основі використання при розрахунку інтегрального коефіцієнту енергоефективності (Кі) наступних техніко-економічних параметрів асинхронного двигуна: х1 – коефіцієнт корисної дії; х2 – коефіцієнт потужності (cos φ); х3 – маса двигуна, кг; х4 – співвідношення маси та потужності двигуна, кг/кВт; х5 – коефіцієнт ковзання асинхронного двигуна, %, вибір яких відбувається серед існуючих паспортних техніко-економічних показників продукції на основі критерію їх впливу на її енергоефективність. Результати розрахунків відповідно до методичного підходу до оцінювання енергоефективності продукції машинобудівного підприємства представлено в табл. 1 та на рис. 1.

 

Таблиця 1. Результати розрахунків інтегрального коефіцієнту енергоефективності продукції машинобудівних підприємств

Показник

ккд

cos φ

маса

кг/кВт

ΔN/N %

Сума

d

Кі

Модель

х1

х2

х3

х4

х5

АД-160 S2

6,06

1,69

3,21

3,21

0,20

14,38

3,79

0,42

Cima 132 М

6,06

6,78

0,02

0,02

0,81

13,70

3,70

0,43

DM 160MB

1,03

1,69

7,54

7,54

0,00

17,80

4,22

0,35

MOTIVE 132MC2

0,00

0,42

0,00

0,00

0,03

0,46

0,68

0,90

АИР 160S2

3,54

1,69

4,89

4,89

0,20

15,23

3,90

0,40

6AMУ160S2

6,06

10,59

3,49

3,49

10,55

34,18

5,85

0,10

1LA7/1LA5 160M

1,03

0,42

0,53

0,53

0,00

2,50

1,58

0,76

5АИ 160S2

6,06

1,69

5,24

5,24

0,20

18,43

4,29

0,34

VTB 60M-2B

0,08

0,00

4,73

4,73

0,81

10,35

3,22

0,51

 

Рис. 1. Рейтинг енергоефективності продукції машинобудівних підприємств (асинхронні двигуни загальнопромислового призначення)

 

На основі аналізу результатів побудови рейтингу енергоефективності продукції можна зробити висновок, про достатньо низьку енергоефективність продукції українських машинобудівних підприємств, що зайняли п’яте, шосте та дев’яте місця в рейтингу енергоефективності із К5=0,419, К6=0,402 та К9=0,104. Водночас, високою енергоефективністю характеризується продукція тих машинобудівних підприємств, виробничі процеси на яких сертифіковано відповідно до міжнародних стандартів, в тому числі щодо енергоефективності, на таких підприємствах створені та постійно підтримуються і вдосконалюються умови забезпечення енергоефективності продукції. Спираючись на отримані результати можна зробити висновок, що рівень енергоефективності продукції залежить від того, на якому рівні на підприємстві розвинуто забезпечення енергоефективності, в тому числі організаційне, на основі впровадження стандартів енергоефективності та енергоменеджменту.

 

Список використаних джерел:

1.       Про енергозбереження : Закон України від 01.07.1994 № 75/94-ВР // Відомості Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80

2.       Неравномерность и цикличность динамики социально-экономического развития регионов: оценка, анализ, прогнозирование: монография / под ред. Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – X. : ФЛП Александрова К. M. ; ИД «ИНЖЭК», 2012. – 512 с.

3.       DLG Test Landwirtschaft [Електронний ресурс]. –  Режим доступу : http://www.dlg.org