К. е. н. Оболенцева Л. В., к. пед. н. Александрова С. А.

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова (Україна)

ТУРИЗМ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ВИМІРУ

 

Створення передумов та забезпечення сталого розвитку національного туризму виступає ключовим та першочерговим завданням на державному рівні, без якого неможливо гарантувати сталий розвиток країни  в цілому. В той же час, питання, пов’язані зі сталим розвитком взагалі, та сталим розвитком туризму зокрема, є достатньо дискусійними та носять суперечливий характер.

Сутність поняття «сталий розвиток» передбачає те, що цей розвиток спрямований на задоволення існуючих потреб нинішнього покоління без втрат та заподіяння шкоди майбутнім генераціям, оскільки економічний розвиток та його межі тісно залежать від екологічного стану планети. Тобто, сталий розвиток повинен гарантувати майбутнім поколінням можливість задовольняти  їхні потреби на відповідному рівні.

Сталий розвиток, на відміну від інших форм і видів розвитку, має певні характеристики та особливості, основними з-поміж яких є [1]: прямий зв’язок з навколишнім середовищем; передбачення майбутніх потреб; не лише збереження, але і покращення якості життя; надання рівних можливостей; принцип обережності; потреба в співвідношенні всіх дій із впливом на довкілля.

Що стосується поняття «сталий розвиток туризму», то він має бути направлений на задоволення потреб нинішніх та майбутніх туристів, але за умови балансу інтересів з приймаючим їх регіоном. При сталому розвитку туризму, управління ресурсами повинне відбуватись таким чином, щоб задоволення різноманітних потреб (економічних, соціальних, естетичних) відбувалось без нанесення  шкоди культурним цінностям, екологічним і біологічним процесам.

Для того, щоб туризм вважався сталим, він повинен відповідати принципам, розробленими Туристичною Радою і Всесвітнім фондом дикої природи. Такими принципами сталого туризму є [2]: скорочення переспоживання і шкідливих викидів; збереження різноманіття; стале використання ресурсів; урахування туризму у плануванні; підтримка місцевої економіки; залучення місцевих громад; консультування зацікавлених сторін та громади; підготовка персоналу; маркетинг туризму; проведення досліджень.

Ключовими факторами, які формують сталий розвиток туризму вважаються наступні:

1. Екологічні – мають справи з системами, які підтримують життєдіяльність планети, а також характеризують особливості та умови відновлення екосистеми в результаті експлуатації. Таким чином, для забезпечення сталого розвитку туризму, з позицій екологічних факторів, необхідно дотримуватися наступних умов: гарантування  максимально ефективного використання всіх необхідних ресурсів; мінімізація споживання невідновлювальних ресурсів; уникнення негативних впливів на довкілля; споживання ресурсів, які відновлюються, у межах допустимого рівня; забезпечення цілісності та гармонії навколишнього середовища.

2. Економічні –  гарантують створення  такої економічної системи, яка, з одного боку, не буде суперечити екологічним факторам та принципам, а з іншого – забезпечить умови матеріального добробуту та виживання людини. Щодо забезпечення сталості розвитку туризму, то це означає виконання таких умов: зміцнення та диверсифікація економіки; забезпечення населення сталим доходом; недопущення негативних побічних впливів в світовій, національній чи регіональній економіці; віддання переваги довгостроковій перспективі, натомість короткостроковій вигоді.

3. Соціальні – забезпечують право людини на відповідно високий рівень життя паралельно з екологічною безпекою та економічним благополуччям, а також доводять рівність людей та повагу до прав і свобод інших індивідів. З метою забезпечення  сталості розвитку туризму, це вимагатиме сприяння таким умовам: формування демократії та безпеки; зростання якості життя всіх людей; підвищення ролі населення в діалозі з урядом; плекання пам’яті попередніх поколінь та повага і піклування про майбутні; забезпечення рівності та справедливості між всіма членами суспільства.

4. Інституціональні – формують правління на принципах демократії і забезпечують адекватні рішення щодо використання природного та антропогенного середовищ.  Це означає, що для сталого розвитку туризму, необхідним є виконання таких умов: забезпечення відповідності компетенцій громадських закладів з метою контролю та управління щодо дотримання принципів сталого розвитку; недопущення невиправданих та необґрунтованих втрат у перспективі.

Такими чином, туризм має змогу сприяти суспільству у виявленні можливостей та перспектив розвитку національної та регіональної економіки; у покращенні рівня та якості життя населення; збереженні національних надбань та спадщини, а також соціальних цінностей і інших здобутків.

 

Список використаних джерел:

1. Збереження і сталий розвиток Карпат : навч. посіб. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.heifer.org.ua/heafer/files/Staly_rozvytok_Karpat.pdf

2.  Developing Sustainable Rural Tourism [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.euracademy.org/wp-content/uploads/2015/06/Thematic-Guide-1.pdf