Решетнікова І. В., к. т. н. Куценко В. Й.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

У сучасних умовах господарювання на шляху розбудови соціально-орієнтованої економіки збільшується роль соціальних факторів, що впливають на діяльність українських підприємств.

Проблема поліпшення соціального розвитку підприємств є напрямом наукових досліджень чисельних закордонних та вітчизняних науковців. Деякі аспекти досліджень цих процесів знайшло відображення в наукових працях таких вчених як: Беккер Г., Белявська К., Божкова В., Власова Т., Ворончак І., Грановська І., Сагер Л., Акімов І., Воробей В., Бутко М., Мурашко М., Халда Н. та інші.

Соціальна відповідальність в підприємництві – це концепція, що стимулює підприємства реалізовувати значущі внутрішні і зовнішні соціальні програми, результати яких впливають на розвиток підприємства, підвищуючи його конкурентні переваги у довгостроковій перспективі, сприяють поліпшенню його репутації та формуванню іміджу соціально відповідального суб’єкта, а також розвитку  соціальної, економічної та екологічної сфер суспільства.  Тобто являє собою політику діяльності підприємницьких структур, спрямовану на покращення розвитку  суспільства, а не тільки економічних процесів.

Соціальна відповідальність підприємництва залежна від масштабів його діяльності.  Важливим завданням малого бізнесу є створення гідно оплачуваних робочих місць, формуванні середнього класу, школи ініціативи. Завдання середнього бізнесу полягає у забезпеченні розвитку міста, області чи регіону. Великий бізнес, який створює робочі місця сотням тисяч людей,  відповідальний не тільки за їх матеріальний добробут і умови його забезпечення, а й за розвиток регіонів і держави в цілому.

Ґрунтуючись на світовому досвіді сформовано критерії, дотримуючись яких можливо визначити окреме підприємство як соціально відповідальне:

– Якість виготовленої та реалізованої продукції;

– підвищення професіонального рівня працівників;

– сплата податків в необхідних розмірах і у встановлені терміни, додержання  законодавчих вимог: міжнародних, державних регіональних;

– запровадження корпоративних заходів направлених на охорону та зміцнення здоров’я працівників;

– вирішення проблем житлово-комунальної та соціальної сфери;

– участь в формуванні позитивного суспільного ставлення до бізнесу.

Аргументи на користь забезпечення соціального розвитку підприємств на основі впровадження соціальної відповідальності наступні: покращення  репутації в суспільстві, укріплення довіри громадськості до діяльності організації; підвищення професійного рівня та розвиток персоналу, здатність формувати нові партнерські відносини. Таким чином, поглиблення соціального розвитку  підприємницьких структур, а отже затвердження нової соціальної політики на підприємстві, обумовлюється впровадженням соціальної відповідальності в щоденну роботу підприємства, а це в свою чергу, приносить користь не тільки для підприємства, а також для суспільства і країни.

Однак на сьогодні до важливості запровадження соціальної відповідальності на підприємствах різне ставлення. Найчастіше соціальна відповідальність на українських підприємствах в рамках провадження соціальної політики вважається не інструментом поліпшення соціального стану, одноразовим заходом, який  не вимагає особливих витрат, а це говорить про не високу обізнаність у цьому питанні.

Головними проблемами в запровадженні та контролю з боку держави соціальної відповідальності підприємництва Україні можна вважати: процеси глобалізації (здатність швидко «неконтрольовано»  переказувати гроші в банки різних країн світу);  корупцію на всіх рівнях влади; високу ризиковість інвестицій; відсутність бажання з боку підприємців до благодійності та допомоги бідним; відсутність загальноприйнятого розуміння соціальної відповідальності.

Результати реформ в соціально-економічній сфері та поглиблення соціальної відповідальності бізнесу обумовлює стратегічне розуміння, що економічна та соціальна політика взаємозалежні одна від одної. Економіка в принципі не буде здатна до зростання, якщо в країні не купуватиметься продукція вітчизняного товаровиробника, а в бізнес буде відсутня зацікавленість в запровадженні соціальної політики і вирішені соціальних проблем. Тож важливим аспектом підвищення соціальної відповідальності підприємництва  вважаються державні заходи як на законодавчому рівні,  так і у вигляді здійснення соціального діалогу та соціального партнерства, які мають базуватись на принципах законності, добровільності, рівноправності, взаємоповаги, відповідальності сторін.

Таким чином, будь яке підприємство, а також держава, за умов сприйняття найвищою цінністю людини, повинні забезпечувати певні умови для забезпечення матеріального достатку, задоволення особистісних та культурних потреб на рівні високих стандартів. З метою реалізації цих умов потрібно застосовувати соціо-культурну політику та забезпечувати її розвиток на рівні соціальної відповідальності особистості, трудового колективу та держави.

 

Список використаних джерел:

1.      Вовк В. А. Формування соціальної політики підприємства : автореф. ... канд. екон. наук: 08.09.01 / В. А. Вовк ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2005. – 21 с.

2.      Гальчак Х. Р. Соціальна відповідальність як напрям покращення соціального розвитку підприємств [Електронний ресурс] / Х. Р. Гальчак. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua

3.      Власова Т. Р. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність та тенденції / Т. Р. Власова // Вісник Чернівецького торговельно-економ. ін.-ту. Економічні науки. – 2013. – Вип. 1. – С. 52–57.