Божко Л. В., к.е.н, доцент Хуторськой П. О.

Дніпропетровський національний  університет імені Олеся Гончара (Україна)

БЕНЧМАРКЕТИНГ, ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

Ефективність функціонування підприємства на практиці знаходиться в прямій залежності від правильності вибору аналітичних методів управління. Вирішальним вектором розвитку в умовах посилення глобалізаційних процесів для кожного підприємства є підтримання високого рівня конкурентоспроможності по відношенню до конкурентів. В сучасних умовах одним з найефективніших методів вдосконалення бізнесу стає бенчмаркетинг [1, c. 229].

Бенчмаркетинг може використовуватися в абсолютно різних сферах діяльності, починаючи від виробництва та закінчуючи фінансами та кадровою політикою. Під ним розуміється такий метод управління ефективністю діяльності підприємства в основу якого покладено порівняння показників діяльності конкретного підприємства з показниками діяльності найкращих представників галузі, вивчення передового досвіду та впровадження його в свою діяльність.

У практиці вітчизняних промислових підприємств для забезпечення ефективності бенчмаркинг майже не використовується, що пов’язано, з одного боку, із слабкістю існуючої методологічної бази і відсутністю методичних рекомендацій по його застосуванню на практиці, з іншого боку, з практичними проблемами, що виникають при його використанні в діяльності українського бізнесу. У зв’язку з цим, виникає потреба у виробленні методичних положень використання бенчмаркинга в управлінні ефективністю підприємства і рішенні практичних проблем, що перешкоджають його розвитку у вітчизняній промисловості [2, c. 177].

Одним з важливих етапів проведення бенчмаркинга є збір даних. Цей процес є складним, оскільки вимагає чіткого розуміння того, які дані треба збирати і які джерела інформації можна використовувати. Зазвичай дані ділять на первинних і вторинних, їх використання для проведення бенчмаркинга має переваги і недоліки. На вітчизняних підприємствах існує цілий ряд проблем, пов’язаних з неможливістю використання бенчмаркетингу, як ефективного інструменту управління ефективністю, зокрема: більшість керівників не знають методів бенчмаркетингу; левова частка підприємств не бажають розкривати свої секрети успіху та суворо утримують комерційну таємницю; в Україні недостатньо розвинуті інформаційні управлінські системи; неможливість отримати ті або інші показники діяльності підприємства у звязку з їх відсутністю у сучасній податковій та фінансовій звітності; неможливість здійснювати довгострокове планування діяльності у зв’язку з мінливістю зовнішнього середовища.

Бенчмаркинг і конкурентний аналіз (виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і погроз підприємства) в умовах управління ефективністю функціонування підприємства відрізняються і одночасно взаємодоповнюють один одного.

Розрізняють три фази бенчмаркетинга: підготовка, аналіз та впровадження [3, c.598]. Підготовча стадія починається з вибору об’єкту бенчмаркингу, потім визначають показники за допомогою яких буде здійснюватись порівняння та збирають необхідну інформацію для проведення аналізу. Однак необхідно пам’ятати, що чим більше порівняльних аналогів, тим вище стають витрати на проведення бенчмаркетингу.

Аналіз стадія бенчмаркетингу полягає у проведенні порівняння показників підприємства з показниками діяльності підприємства лідера. Здійснюється виявлення слабких місць в об’єкті бенчмаркетингу та причин їх виникнення. Оцінка виробничих та інших процесів здійснюється за критерієм їх продуктивності.

Стадія впровадження втілює в собі всі процеси пов’язані з реалізацією заходів щодо покращення роботи підприємства на основі проведеного аналізу. При цьому акцент робиться на формуванні стратегії та тактики поліпшення виявлених в ході бенчмаркетингу негативних аспектів роботи підприємства.

Враховуючи те, що ринок є системою, яка постійно і динамічно розвивається, і з метою забезпечення стабільної конкурентоспроможності суб’єкти господарювання повинні проводити перманентний бенчмаркинг з тим, щоб на цій основі забезпечити виявлення і впровадження інновацій і раціоналізації.

Використання бенчмаркетингу для оцінки ефективності діяльності підприємства дає чітке уявлення про стан та ефективність всіх процесів на підприємстві,та дає відповідь наскільки добре воно це робить дає можливість сфокусуватися на кращому досвіді.В першу чергу це стосується холдингів, оскільки підприємства, що входять в нього мають досвід ефективного функціонування [4. с.247].

Використання досвіду передових підприємств в управлінні окремими аспектами діяльності дозволяє суттєво знизити ризики, уникнути багатьох помилок, скоротити тимчасові і фінансові витрати, пов’язані з отриманням власного досвіду шляхом проведення експериментів. Особливо слід зазначити, що використання бенчмаркинга дає можливість підприємству сформувати власну команду внутрішніх консультантів, напрацювати досвід проведення організаційних змін і, таким чином, створити базу для подальшого вдосконалення організації і управління, розраховуючи на власні сили.

 

Список літератури:

1. Жуков А.В. Сучасні теоретичні основи формування ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства / А.В. Жуков // Бізнес Інформ. – 2013. – № 1. –  С. 228-231.

2. Скоробогатова В. В. Бізнес-діагностика стратегії трансформації управління на підприємствах в передкризовий економічний період / В. В. Скоробогатова // Економіка: проблеми теорії та практики: збірка наукових праць. Дніпропетровськ, 2013. − Вып. 173. − Т. 1.   С. 172-181.

3. Дячок І. Бенчмаркинг як інструмент вдосконалення бізнесу: суть, види і особливості проведення / І. Дячок // Вісник львівського університету. 2010.  Вип. 44.  С. 595-605.

4. Учаева Л.В., Белякова К.А. Побудова і реалізація на практиці моделі управління холдинговими об’єднаннями в агропромисловому комплексі / Л.В. Учаева, К.А. Белякова // Вісник ТвГУ. Серія "Економіка і управління".   2015.  №1.  С. 244-248.