Кришталович А. А.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

РЕКЛАМА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ

 

В сучасних умовах розвитку економіки майже перед кожним суб’єктом підприємницької діяльності, в тому числі функціонуючих в сфері туризму та гостинності, постає проблема забезпечення ефективної маркетингової діяльності, пошуку методів та інструментарію просунення товарів та послуг на ринок. Ключовим елементом системи маркетингових комунікацій вважається реклама, в тому числі в мережі Інтернет. Так,  за даними проведеного Інтернет Асоціацією України (ІнАУ) дослідження [1] обсяги українського ринку Інтернет-реклами в 2015 році склали 1,288 млрд. грн., що на 27% більше ніж в 2014 році, що показує тенденцію до розвитку даного напрямку рекламної діяльності. З метою формування власних конкурентних переваг туристичним та готельним підприємствам необхідно не просто використовувати Інтернет-рекламу в новій комунікаційній реальності, а й підвищувати її ефективність. За таких умов дослідження проблем, пов’язаних з можливістю та ефективністю використання Інтернет - ресурсу для рекламної діяльності суб’єктів бізнесу в сфері туризму та гостинності носить актуальний характер.

Наразі реклама в мережі Інтернет розповсюджена досить масштабно. Виділяють такі види інтернет-реклами:

¾               Банерообмінні мережі ­ спеціалізовані програми-роботи, які реєструють сайти-учасники мережі та показують на них банери інших сайтів-учасників;

¾               Спам  – розповсюдження електронних листів широкому колу користувачів, які ніколи не замовляли розсилку інформації і більш того, ніколи не вступали і не виявляли бажання вступити в контакт з компанією;

¾               E-mail-маркетинг – «встановлення двосторонніх довгострокових комунікацій між виробником і споживачем, що відбуваються за допомогою електронної пошти» [2, с. 17];

¾               Окремі банери-лічильники – розміщення інтернет-ресурсом на своїй сторінці банера, який рекламує портал або каталог, в якому реєструється даний інтернет-ресурс; така реклама розрахована на іміджевий ефект, додаткові відвідування та підвищення індексу цитування;

¾               Контекстна реклама на пошукових машинах (надається, наприклад, yandex, google);

¾               Вірусний маркетинг – відправка одним користувачем в мережі Інтернет посилання іншому.

Враховуючи велику кількість варіантів інтернет-реклами, найпродуктивнішим її різновидом на практиці вважають спам. Специфічністю такого інструменту є не анонімність розповсюджувача, а те, що спам розсилається будь кому без чіткої направленості та обґрунтування вибору споживача. Але, в цивілізованому світі розповсюдження спам-реклами трактується як порушення етикету і правил користування комп’ютерними мережами. Тому в більшості країн на законодавчому рівні визначені правові норми для врегулювання розповсюдження спаму. На підставі проведеного дослідження, врахувавши та узагальнивши точки зору різних науковців та фахівців-практиків, виділено основні причини високої популярності та широкого розповсюдження спаму, якими є наступні:

1. Низька вартість розміщення, в результаті чого послугами спамерів в основному користуються невеликі організації і компанії-одноденки, які як правило не володіють коштами достатніми для широкої рекламної кампанії, тому використовують даний вид реклами в цілях мінімізації маркетингових витрат.

2. Низка обізнаність та комп’ютерна грамотність користувачів Інтернету, що призводить до обмеженого використання  хоча б елементарних інструментів захисту від спаму.

3. Недосконалість нормативно-правової бази, що регулює дане питання.

4. Недосконалість технічних методів захисту користувачів від спаму (фільтри, спеціальне програмне забезпечення).

Таким чином спам як реклама є певним інструментом здійснення маркетингової діяльності, основною перевагою якого є не високі затрати та простота застосування. Але з точки зору ефективності спам має від’ємний «зовнішній ефект», викликаючи роздратування у отримувачив та формуючи негативне ставлення до компанії рекламодавця. Крім цього спам переслідується або обмежується законодавством ряду країн.

Отже реклама в мережі Інтернет стає одним з найбільш ефективних засобів маркетингових комунікацій у зв’язку з масовим переходом потенційних споживачів в Інтернет, а також завдяки своїй адресності[4]. Будучи новою формою рекламної діяльності, Інтернет покликав за собою виникнення та розповсюдження нових сучасних форм та видів реклами, що потребує подальших досліджень в даному напрямку , з метою розробки та обґрунтування методичного інструментарію застосування інтернет-реклами підприємствами сфери туризму та гостинності.

 

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт Інтернет Асоціації України (ІнАУ) [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inau.org.ua/146.3667.0.0.1.0.phtml

2. Сарычева А. Между спамом и e-mail-маркетингом // Рекламные технологии. – N 1. – 2005. – С. 16-18.

3. Гринько Т.В.Удосконалення управління підприємствами туристичної сфери/ Т.В. Гринько//Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право» – 2013. – №5. –С. 13-15

4. Тімар І.В. Інноваційний розвиток підприємств сфери готельних  послуг / І.В. Тімар ,  Ю.А. Вернидуб // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка і менеджмент – 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку». – Т. 6 «Проблеми та перспективаи інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб’єкт господарювання». – 24-25 квітня 2014 року. – Дніпропетровськ: 2014. – С. 134-135