К.е.н. Редько В. Є., Савченко К. С.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ТУРИЗМІ

 

Залежність туристичного бізнесу від попиту та загострення конкурентної боротьби на туристичному ринку вимагає застосування на підприємствах туристичної індустрії кваліфікованого маркетингу. Практика туристичної діяльності підтверджує, що в її основі лежить маркетинг, який ставить обслуговування туристів у функціональну залежність від їх потреб в туристичних послугах, що вимагає зміни акцентів від формування турпродукту до безперервного аналізу мотивів подорожей. Визнано, що трактування маркетингу як функції управління давно вже змінилося баченням його як сучасної концепції управління. Тому доцільно говорити про актуальність використання маркетингового менеджменту, під яким розуміють«мистецтво та науку вибору цільових ринків для приваблення, збереження й розвитку споживачів шляхом створення, надання й просування важливих для них цінностей» [1, с. 22], що в туризмі має охоплювати всі внутрішньофірмові управлінські процеси підприємства, спрямовані на досягнення високої ефективності туристичної діяльності в умовах сучасного клієнтоорієнтованого ринку.

Клієнтоорієнтована економіка підприємства вимагає розробки спеціальних програм, завданням яких є передбачання потреб та задоволення  очікувань клієнтів. Наприклад, «концентрація на клієнтах», «частотний маркетинг», «турбота про постійних клієнтів» та інші, що спрямовані на формування й підтримку лояльності клієнтів. Такі програми дозволяють ефективно взаємодіяти з клієнтами, проте не гарантують успішності бізнесу, оскільки робота з клієнтами – це тільки одне із завдань маркетингового менеджменту.

Варто зазначити, що маркетологи в туризмі приймають рішення щодо планування, розробки й впровадження маркетингових програм, спрямованих впливати на клієнта шляхом диверсифікації пакетів послуг, надання та просування на ринок цінних для туриста турпродуктів, створення сильних торгових марок, оскільки ускладненнякомпонентної структури туристичного ринку прискорює інтеграційні процеси при формуванні, просуванні на ринок і реалізації туристичного продукту, що вимагає швидкої реакції на зміни попиту, своєчасність яких забезпечує холістичний маркетинг, сутність якого розкрита Ф. Котлером [1, с.29-34]. Широке та інтегроване використання маркетингу в усіх управлінських та функціональних бізнес-процесах діяльності туристичного підприємства дозволяє визначити його підґрунтям конкурентоспроможності туристичного бізнесу. Холістичне управління в туризмі вимагає інтеграції когнітивного простору клієнта, ключових компетенцій підприємства, ресурсного простору партнерів, ефективної державної політики та міжнародної підтримки і будується на інтеграції внутрішнього, інтегрованого, соціально-відповідального маркетингового менеджменту та співпраці [2, с. 336]. Виходячи з цього, застосування холістичногомаркетингу в управлінні туристичним підприємствомоб’єднає споживачів, продуцентів і туристичне підприємство з єдиним центром управління на основі маркетингу, що дозволить суб’єктам туристичного підприємництва досягти додаткових конкурентних переваг за рахунок формування довгострокових партнерських відносин, ранжування напрямів подорожей за їх цінністю для споживача, випередження конкурентів за часом щодо формування нового турпродукту чи відкриття нового напряму, ефективного об’єктивного тасуб’єктивногопозиціонування на ринку,налагодження збуту, використання програм лояльності, і забезпечить стійке положення на туристичному ринку й отримання стабільного прибутку.

Слід зауважити, що розвиток туристичного підприємства та управління його конкурентоспроможністю, що є завданням холістичногоуправління, має враховувати принципи сталого розвитку туризму в усьому світі.  Ось чому задоволення потреб туристів в туристичному обслуговуванні повинно відбуватися способами, що зберігають навколишнє середовище та сприяють зростанню добробуту суспільства, а тому часто вимагають соціально-відповідального вибору.

Сучасна концепція маркетингового менеджменту в туризмі спрямована на ефективне інтегроване використання інтелектуальних й інформаційних ресурсів підприємства при оптимальній співпраці з продуцентами та уживанні з конкурентами. Ефективність таких стосунків в туристичному бізнесі залежить, перш за все, від кваліфікації персоналу й культури ведення бізнесу, яка спрямована на організацію й підтримку відкритої, прозорої, справедливої системи прийняття рішень, розподілу ризику й винагороди йвисокої відповідальності перед споживачем[3, с. 98].

Використанняхолістичногоуправління підприємствами туристичної сфери діяльності забезпечить додаткові конкурентні переваги за рахунок цілісного бачення проблем та їх вирішення шляхом нівелювання сезонності попиту, створення корпоративного духу та єдиної команди, ранжування напрямів подорожей за їхньою цінністю для споживача, випередження конкурентів за часом щодо формування нового конкурентоспроможноготурпродукту чи відкриття нового напряму, ефективного управління попитом за допомогою інтегрованих маркетингових комунікацій тощо.

Прийняттяуправлінських рішень, підґрунтям яких стане холістичнеуправління, вимагає глобального типу мислення та інноваційної спрямованості бізнесу, що має лягти в основу стратегії туристичного підприємства.

 

Список використаних джерел:

1.      Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: экспрес-курс / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – 3-е изд. / пер. с англ. под науч. ред. С. Г. Жильцова. – СПб. : Питер, 2012. – 480 с.

2.      Редько В. Є. Особливостіхолістичногоуправління в туризмі/ В. Є. Редько // Вісникнаціональногоуніверситету водного господарства та природокористування: серіяЕкономіка : зб. наук.праць. – Рівне : НУВГП, 2014.  № 1 (65). –  С. 331338.

3.      Крупський О. П. Сучасні методи прийняття управлінських рішень та їх зв’язок з організаційною культурою туристичних підприємств України / О. П. Крупський // Економічний часопис  ХХІ. – 2014. – № 7–8(1). – С. 95–99.