д. ф-м. н. Смирнов С. О., к. е. н. Касян С. Я.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ТА ЛОГІСТИКА ДИСТРИБУЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ

 

Становлення мережевої взаємодії та логістичного розподілення опосередковує посилення науково-дослідницької уваги до аналізування економії використання ресурсів та енергозбереження на вітчизняних промислових підприємствах. Планування і координування основних енергетичних потоків у глобальному масштабі та на регіональних ринках потребують застосування маркетингового логістичного підходу та урахування впливу такого господарювання на довкілля.

Складному комплексу питань організації й планування маркетингового аналізу та логістики дистрибуції енергетичних потоків на високотехнологічних підприємствах України й світу присвячено наукові праці відомих учених-маркетологів, економістів, таких як: Є. В. Крикавський, А. М. Зелінська, Т. Т. Ковальчук, І. Г. Манцуров, В. Я. Шевчук, Н. Р. Малишева.

У зв’язку з цим у провідних країнах з економічною демократією постійно й вдало застосовуються концепції екологічного й соціально-етичного маркетингу. Особливо активно такі концепції слід адаптувати й системно застосовувати у процесі управління маркетинговим розподіленням енергетичних потоків в Україні. При цьому важливими є раціональне координування та розподіл енергетичних потоків у рамках енергетичної системи підприємств, промислових об’єднань, корпорацій.

Відповідно до окресленого вище об’єктом презентованого дослідження є процес маркетингової діяльності та логістичного управління при впровадженні енергозберігаючих технологій на високотехнологічних підприємствах. Предмет дослідження – науково-методичні аспекти проведення маркетингового аналізу використання енергозберігаючих технологій та логістики дистрибуції енергетичних потоків на підприємствах. На сьогодні потребують поглиблення аналізу та методичного уточнення комплекс питань, пов’язаних з визначенням специфіки запровадження сучасної інноваційної концепції Smart Grid.

В умовах маркетингової інтерактивної бізнес-взаємодії слід досліджувати аспекти проходження інформаційних, ресурсних потоків на протязі логістичного ланцюга, причому важливе значення має організація логістичного сервісу і маркетингового комунікаційного забезпечення операційно-комерційної діяльності підприємств. У динамічному ринковому оточенні слід впроваджувати маркетинговий інтерактивний підхід до обчислення величини конкурентності та комунікаційної активності сучасних енергетичних ринків.

На наш погляд, необхідно здійснювати наукове дослідження та оцінювати практичну апробацію комплексу заходів з побудови системи комунікаційного та логістичного забезпечення енергетичного перерозподілення ресурсних потоків підприємств з урахуванням діагностованих тенденцій енергозаощадження. Унікальністю оцінки логістики дистрибуції енергетичних потоків на підприємствах є використання аналізу добрих європейських і світових практик на міждисциплінарному стику наук: економіки, маркетингу, енергетики, інформатики, що є притаманне для сучасної науки.

Відмітимо, що В. Я. Шевчук, Н. Р. Малишева, Т. Т. Ковальчук, І. Г. Манцуров досліджують політику енергоефективного розвитку економіки України в умовах глобальних змін клімату, зазначаючи доцільність дотримання макроекономічної політики енергоефективних позитивних змін з урахуванням основних положень Угоди про асоціацію України та ЄС. Вони підкреслюють застосування у нашій державі акцентованої на експортних операціях моделі економічного розвитку, на основі якої зміни досягаються функціонуванням ресурсо- та енергомісткого виробництва. Учені справедливо наголошують на вагомості структурних економічних змін на базі нарощування питомої ваги високотехнологічних бізнес-процесів, запровадження сучасних енергозберігаючих технологій [1, с. 15, 16].

Дійсно, широке використання промислових, організаційних та маркетингових інновацій в енергетичній сфері спричиняє до зниження негативного впливу на довкілля, поліпшення заощадження енергетичних ресурсів. Інформаційна й логістична підтримка цих процесів дозволяє упорядкувати й структурувати координацію енергетичного розподілення, коли має відбутися енергозаощадження як у промисловому секторі, так й у сфері житлово-комунального господарства (ЖКГ). Дослідники аналізують теоретико-методичні та правові засади міжнародного регулювання змін клімату й політики розвитку, акцентуючи на дотриманні безпечної взаємодії підприємств з навколишнім природним середовищем.

У такій взаємодії слід дотримуватися основних положень Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, ухваленої у 1992 р. у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) [1, с. 16, 17; 2]. Насправді, урахування правових та економічних положень комплексу вагомих міжнародних угод дає змогу поліпшити ефективність економіки природокористування й приводить до енергозаощадження у просторі основних ресурсних потоків. Більшість видів енергії людство може почерпнути від природи, тому дбайливе ставлення до неї є істотною складовою сучасної енергоефективної політики.

Голова наукової школи маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка» Є. В. Крикавський досліджує стратегію логістики і логістичне управління, описуючи характерні ознаки логістичних систем залежно від типу підприємства. Науковець справедливо виокремлює низку ознак логістичних систем, зокрема: партнерську взаємодію в ланцюгах поставок, дотримання якісних детермінант розподілення, синхронізацію ресурсних потоків у часі [3, с. 93-96]. Вважаємо, що у ході організації логістики дистрибуції енергетичних потоків на вітчизняних високотехнологічних підприємствах варто системно узгоджувати просторові й часові параметри руху основних енергетичних й інформаційних ресурсів.

А. М. Зелінська досліджує зміст та структуру вибору національних пріоритетів інноваційного розвитку аграрної біоенергетики, наголошуючи на доцільності застосування інструментарію дорожніх карт [4].

Отже, з урахуванням сучасної соціально-економічної парадигми слід проводити системне маркетингове комунікаційне забезпечення упровадження в Україні систем енергозабезпечення на основі використання альтернативних джерел енергії. Підвищення маркетингової ефективності логістики дистрибуції енергетичних потоків на високотехнологічних підприємствах відбувається завдяки використанню ефекту синергетики при узгодженні в системі енергопостачання та маркетингової комунікаційної детермінанти і логістичного сервісу. Слушним є проведення аналізування маркетингу енергорозподілу, створення споживчо центричної системи управління енергетичним розподілом з акцентом на формування детермінант конкурентних переваг вітчизняних енергогенеруючих підприємств.

Таким чином, науково-практичне значення та споживча цінність одержаних наукових результатів полягають у тому, що розширені у дослідженні науково-методичні підходи створюють в науці підґрунтя для успішних пошуків у сфері маркетингових складових розповсюдження технологій застосування альтернативних джерел енергії з урахуванням інноваційної компоненти координування ресурсів на підприємствах.

 

Список використаних джерел:

1.                Політика енергоефективного розвитку і зміни клімату. Монографія / В. Я. Шевчук, Н. Р. Малишева, Т. Т. Ковальчук, І. Г. Манцуров та ін. // За ред. В. Я. Шевчука. – К. : ЦП «Компринт», 2014. – 218 с.

2.                Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату // Офіційний вісник України. –2012. – №83.

3.                Крикавський Євген Логістика. Для економістів. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 448 с.

4.                Зелінська А. М. Дорожня карта як інструмент планування і моніторингу розвитку аграрної біоенергетики / А. М. Зелінська // Економічний простір. – 2012. – №63. – С. 303–311.