Тімар І. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ НА РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

Сучасні конкурентні умови функціонування сфери готельних послуг обумовлюють необхідність формування системи ефективного управління підприємством на основі інноваційних підходів. «Інновації – це кінцевий результат діяльності з реалізації нового чи вдосконаленого продукту, що реалізується на ринку, нового чи вдосконаленого процесу, що використовується в практичній діяльності»[1]. Тому, сучасним підприємствам, в тому числі й тим, що функціонують у сфері готельного бізнесу, з метою формування конкурентних переваг та зміцнення конкурентоспроможності необхідно впроваджувати інноваційні методи та інструменти управління, одним з яких є імідж підприємства.

Імідж підприємства розглядається як його стійкий пізнаваний образ, сформований в уявленні різних стейкхолдерів. В межах сучасних концептуальних підходів до управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання імідж визнається дієвим інструментом конкурентної боротьби та значущим фактором зміцнення конкурентних позицій підприємства на ринку. Вище вказане обґрунтовує актуальність дослідження проблем, пов’язаних з різними аспектами управління іміджем підприємств, зокрема в сфері готельних послуг, а розробка шляхів та механізмів підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу на основі управління їх іміджем набуває практичної значущості.

Відомо, що на рівень конкурентоспроможності готельного підприємства впливають наступні фактори: якість обслуговування споживачів послуг, рівень цін, матеріально-технічна база готелю та її стан, розташування готелю, рекламні заходи та імідж [2].

Науковцем Косвінцевою О.М. [3] було запропоновано формулу конкурентоспроможності готельного підприємства, яка має наступний вигляд: Конкурентоспроможність готелю = конкурентоспроможність готельних послуг + імідж + сегментування, уточнивши, що конкурентоспроможність готельних послуг = якість + ціна + обслуговування.

Отже, у сучасній практиці господарювання імідж виступає вагомим фактором впливу на результати і ефективність діяльності підприємства та на рівень його конкурентоспроможності, має здатність приносити економічний ефект, тому поступово перетворюється у багатокомпонентний, складний об’єкт управління, що потребує уваги до його функціональної складової. Саме функціональна складова іміджу обумовлює його здатність приносити певний економічний ефект та додаткові цінності, які сприяють формуванню конкурентних переваг підприємства.

В результаті проведеного дослідження було визначено основні додаткові цінності, створювані позитивним іміджем готельного підприємства, з урахуванням галузевої специфіки, та запропоновано виділені цінності розглядати окремо в межах кожної групи суб’єктів взаємодії, які було визначено раніше [4].

Для власників та керівництва підприємства додаткові цінності, створювані позитивним іміджем полягають в збільшенні інвестиційної привабливості та ринкової вартості підприємства, сприянні залученню висококваліфікованих та більш ефективних працівників, забезпечені додаткових доходів та прибутків за рахунок збільшення наповненості готелю, підвищенні ефективності використання персоналу, подовжені життєвого циклу бізнесу.

В сфері взаємодії готельного підприємства з працівниками імідж сприяє поліпшенню морально-психологічного клімату в колективі, посилює мотивацію працівників, а в сфері взаємодії з партнерами - виступає в якості гаранта виконання договірних зобов’язань, що дозволяє укладати угоди на більш вигідних для підприємства умовах. Позитивний імідж формує прихильне та лояльне ставлення до готельного підприємства суб’єктів зовнішнього середовища, забезпечує прихильність державних органів, суспільних організацій, засобів масової інформації та населення.

Важлива увага приділяється групі суб’єктів взаємодії «споживачі послуг», що пояснюється їх особливою роллю в готельному бізнесі, здатністю прямо впливати на результати та ефективність діяльності готельного підприємства. Зважаючи на специфіку конкуренції на ринку готельних послуг, яка полягає у боротьбі за споживача послуг, а не між підприємствами, доцільно формування іміджу готельного підприємства здійснювати на основі клієнтоорієнтованного підходу. Застосування такого підходу передбачає, що елементи іміджу готельного підприємства формуються з урахуванням очікувань споживачів, шляхом визначення найбільш значущих для них компонент та параметрів іміджу.

Успіх у конкурентній боротьбі багато в чому залежить від ступеню відповідності реального іміджу заявленому підприємством та очікуваному споживачем послуг. Таким чином, формування іміджу готельного підприємства в межах групи споживачів послуг потребує цілеспрямованої роботи направленої на утворення постійних клієнтів та формування лояльних носіїв стійкого позитивного іміджу готелю. Саме такі підходи забезпечать формування іміджу, який сприятиме забезпеченню високого рівня конкурентоспроможності та створенню стійких конкурентних переваг готельного підприємства на ринку готельного бізнесу.

 

Список використаних джерел

1. Гринько Т. В. Формування системи управління інноваційним розвитком підприємств/Т.В. Гринько // Вісник Хмельницького національного університету 2010, - № 4. Т. 2. – С.39-43

2. Захарова И. А. Исследование конкурентоспособности предприятия сферы гостеприимства / И.А. Захарова. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.sfu-ras.ru/sites/mn2012/thesis/s005/s005-098.pdf

3. Косвинцева Е.Н. Обеспечение конкурентоспособности гостиничніх предприятий промішленного центра: автореф. дис. канд. экон. наук/ Е.Н.Косвинцева. – М., 2009. – С. 23

4. Тімар І.В. Вплив іміджу підприємства сфери готельних послуг на формування його конкурентних переваг/ І.В.Тімар //Вісник Дніпропетровського університету Серія Економіка Випуск 9 (3) – Дніпропетровськ: Біла К.О. – 2015. – С. 145-149