К. т. н. Волонтир Л. О., к. т. н. Підгурський О. І.

Вінницький державний аграрний університет (Україна)

Формування маркетингових інформаційних систем

 

Якісне використання інформації про стан внутрішнього та зовнішнього середовища забезпечує вирішення підприємством своїх цілей та прагнень. Для здійснення інформаційної діяльності підприємства, що функціонує в ринковому середовищі, розробляються маркетингові інформаційні системи.

Маркетингова інформаційна система (МІС), як і будь-яка інформаційна система, – це система управління процесами збору, обробки, аналізу та передачі інформації для підготовки на її основі управлінських рішень, котрі мають забезпечити оптимальну роботу підприємства.

Як правило, МІС – це банк даних, тобто інтегроване сховище, де централізовано зберігається та накопичується інформація про маркетингову діяльність підприємства. Банк даних має такі складові: база даних та системи управління базою даних.

Бази даних МІС уявляє собою сукупність спеціальним чином організованої інформації про діяльність підприємства, споживачів, конкурентів та ін., котра зберігається на машинних носіях і відображає стан об’єктів, їх взаємозв’язки.

Система управління базою даних (СУБД) – сукупність програмних засобів, призначенням яких є створення, ведення та використання бази даних різними користувачами.

Маркетингова інформація використовується для вивчення ринку, а отже, для просування товару на ринку товарів та послуг; визначення стратегічних планів роботи підприємства; побудови короткострокових та довгострокових прогнозів. При здійсненні прогнозів доцільно виконувати економетричне моделювання.

Важливим моментом функціонування маркетингової інформаційної системи є можливість проведення:

– аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища;

– науково-дослідницької діяльності з метою покращення якості продукції, оптимального забезпечення виробництва ресурсами, впровадження нових більш конкурентоспроможних видів продукції.

До основних елементів маркетингової інформаційної системи слід віднести планування діяльності МІС; збір, обробка та передача інформації; забезпечення ресурсами; формування баз даних МІС. Структури МІС показано на рис. 1.

 

Маркетингова інформаційна система

Відділ стратегічної діяльності

Відділ оперативної діяльності

Рис. 1. Структура маркетингової інформаційної системи

 

Функціональними галузями діяльності МІС є виробнича, комерційна, фінансова, економічного аналізу та обліку, логістична, управління персоналом, забезпечувальна та обслуговуюча.

На етапі формування МІС для кожної функціональної галузі слід визначити:

– джерела отримання інформації,

– розрахувати трудомісткість отримання відповідної інформації,

– виявити оптимальне поєднання даних за основними класифікаційними ознаками,

– проаналізувати можливі альтернативні варіанти отримання та обробітку інформації,

– сформувати банк моделей та методів обробки інформації.

Збір інформації для маркетингової інформаційної системи відрізняється складністю і різноманіттям. Він пов'язаний із системою комунікативних зав’язків підприємства: відбувається обмін інформацією з постачальниками, торговими посередниками, споживачами. Комерційні відношення з банківсько-кредитними установами неможливі без взаємного інформування.

Джерелами отримання маркетингової інформації є відкриті публікації, рекламна діяльність, обов’язкові звіти органам влади, статистична та бухгалтерська звітність, проведення опитувань споживачів та торгових посередників, клієнтів конкуруючих підприємств.

Отже, діяльність МІС може бути успішною тільки тоді, коли підприємство чітко уявляє яку інформацію та від кого, в якій кількості та поєднанні слід підготувати до визначеного терміну.

 

Список використаних джерел:

1.       Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е. П. Голубков – 2-е издание. – М. : Финпресс, 2000. – 414 с.

2.       Липчук В. В. Маркетинг: навч. пос. / В. В. Липчук, Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль, Я. С. Янишин. - Львів: „Магнолія 2006”, 2012. - 456с.

3.       Федорченко А. В. Система маркетингових досліджень : монографія / А. В. Федорченко – К. : КНЕУ, 2009. – 267 с.

4.       Черненко О. В. Розподіл маркетингової інформації за рівнями управління / О. В. Черненко // Прометей. – 2012. – №3 (39). – С. 170-174.