К. е. н. Антонюк О. Р.

Національний університет водного господарства та природокористування (Україна)

 

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ

 

     Не сприятливе фінансове становище суб’єктів господарювання впливає стан професійних послуг аудиторів в нашій країні. Ринок аудиторських послуг має перспективи для розвитку, що має бути пов’язано із залученням зарубіжного досвіду, належним аналізом помилок та пропонуванням клієнтам все нових видів послуг, підвищуючи тим самим попит на аудиторську діяльність. На часі нова взаємодія з клієнтами на більш високому рівні. Аудитори повинні уточнювати свої функції і вдосконалювати свою професійну діяльність в такий спосіб так, щоб стандарти їх роботи відповідали потребам клієнтів. Беззаперечна догма ринкової економіки - на найвищому рівні стоїть клієнт та його інтереси, і саме на задоволення потреб замовників аудиторських послуг мають бути спрямовані зусилля аудитора в процесі надання послуг. У зв’язку з цим одне з важливих питань – це розвиток та покращення спроможностей кожної аудиторської фірми (аудитора) через участь у професійних організаціях. Відповідно до статті 18 Закону України «Про аудиторську діяльність» аудитори України мають право об'єднуватися в громадські організації за професійними ознаками, які сприяють підвищенню професійного рівня аудиторів, захищають соціальні та професійні права аудиторів, вносять пропозиції щодо подальшого вдосконалення аудиторської діяльності, виконують інші повноваження, передбачені їх статутами та положеннями.

Погоджуємось з думкою Шульман М.К., що проблема об’єднання аудиторів не проста і вона пов’язана з вирішенням цілої низки організаційних і правових питань [1, с. 25]. Проблематика пов’язана з відсутністю у чинному законодавстві України, зокрема, Законі України «Про аудиторську діяльність», Законі України «Про громадські об’єднання» поняття «Професійні організації аудиторів».  Господарський кодексу України визначає настпуні організаційно-правові форми об’єднання підприємств: асоціація, корпорація, консорціум, концерн, інші об’єднання підприємств, передбачені законом. Серед позитивних сторін асоціативного об’єднання суб’єктів аудиторської діяльності доречно відмітити наступні:

- дозволяє суб’єктам аудиторської підприємницької діяльності зберігати юридичну самостійність та провадити господарську діяльність кожного учасника асоціації;

- надає можливість одночасно брати участь у інших професійних об’єднаннях та асоціаціях;

- об’єднує інтелектуальні та фінансові ресурси для покращення провадження аудиторської професії;

- сприяє спільній реалізації проектів, певних завдань клієнтів, координуючи роботу різних аудиторів (аудиторських фірм);

- слугує покращенню методичного та організаційного забезпечення виконання аудиторських послуг на більш якісному рівні;

-  розробляє, спільно з Аудиторською палатою України єдині підходи до створення системи контролю якості, узгоджує цінову, рекламну політику, позиціонування на ринку аудиторських послуг.

Альтернативою асоціації аудиторів є партнерське об’єднання аудиторів та аудиторських фірм, до проблематики функціонування якого фахівці традиційно відносять відсутність юридичних підстав для об’єднання фінансових ресурсів, неможливість чіткого розподілу обов’язків та відповідальності. Проблемним може виявитись ефективне управління спільною діяльністю.

         Таким чином, є необхідність організації професійних механізмів визначення суб’єктами аудиторської діяльності неформальних об’єднань аудиторських фірм і аудиторів, які працюють одноосібно, адже більшість аудиторських фірм та аудиторів ( які працюють одноосібно), не здатні поодинці забезпечити виконання вимог Міжнародних стандартів аудиту  та документів Аудиторської палати України, тому необхідно знайти умови і форми об’єднань таких суб’єктів аудиторської діяльності [1].

      З врахуванням думок науковців та на вимогу часу в стадії обговорення перебуває проект документу, що розроблено Аудиторською палатою України «Порядок визнання Аудиторською палатою України громадських об’єднань як професійних організацій аудиторів», оприлюднений на сайті АПУ [2]. Вказана організація запропонувала критерії  та умови до громадських об’єднань з метою визнання їх за цими критеріями професійним організаціям аудиторів (табл. 1).

Таблиця 1

Запропоновані  АПУ критерії та умови визнання професійних організацій аудиторів

 (проект станом на 04.2106 р.)

Критерії

Умови до складу членів об’єднання

Статутом громадського об’єднання як професійної організації аудиторів повинно бути передбачено, що метою (цілями) діяльності такого об’єднання є сприяння у розвитку аудиторської діяльності в Україні, підвищення рівня професіоналізму аудиторів, захист їх прав, дотримання якості аудиторських послуг та інші питання, що стосуються професійної діяльності аудиторів

сприяння удосконаленню професійних знань аудиторів

для громадської організації – не менше певної чисельності (перебуває в обговоренні) аудиторів, які мають чинний сертифікат, виданий АПУ, станом на 1 січня кожного поточного року

формування механізмів забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг

для громадської спілки – не менше певної чисельності (перебуває в обговоренні) аудиторських фірм, включених до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів станом на 1 січня кожного поточного року

формування системи регулювання взаємовідносин між аудиторами (аудиторськими фірмами) у процесі здійснення аудиторської діяльності

сприяння розробці проектів нормативно-правових актів у сфері аудиторської діяльності

 

Список використаних джерел:

1.       Шульман М.К. Проблеми практичної реалізації принципу незалежності у діяльності аудитора/ М.К. Шульман // Аудитор України. – 2007.- № 14.- с.23-25.

2.                Офіційний сайт Аудиторської палати України.- Режим доступу : http: www.apu.com.ua