Бокова З.Ю., д.е.н. Гринько Т.В.

Дніпропетровський національний університетімені Олеся Гончара (Україна)

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

 

У передових країнах світу розробка та впровадження інновацій – вирішальний фактор соціального і економічного розвитку, запорука економічної безпеки. Роль сфери послуг в сучасній економіці обумовлена тим, що в рамках цього сектора формуються основні чинники економічного росту, а саме: нове наукове знання, інформаційні технології, консалтинг, послуги фінансового сектора, інтелектуальний капітал та ін. З цього випливає, що в кожній галузі сфери послуг набувають актуальності якісні та структурні зміни, що мають найважливіше значення в подальшому розвитку економіки та підвищенні якості життя населення.

Сфера послуг України є важливою складовою ринкової економіки. Пoслуги набувають значення гoлoвнoїpушiйнoї сили екoнoмiки та ключового фактopузpoстанняпpoдуктивнoстi. Це особливо зумовлено активним викopистаннямiнфopмацiйних та комп’ютерних пoслуг, на oснoвi яких pадикальнoпеpетвopюютьсяматеpiальна база, мoделi та метoдивиpoбництва майже в усiх галузях екoнoмiки [1, с.106]. Роль сфери послуг посилюється і як привабливе поле діяльності, щоб впроваджувати інновації.

Серед українських та закордонних учених достатньо розкривають сутність та проблематику питання інноваційної діяльності в сфері послуг такі як: Г. Армстронг, Ф. Котлер, Сидорова А. В., КучерявенкоС.Ю., ШаповаловаО.М. та інші. Дослідженню особливостей процесу інноваційного розвитку в сфері послуг присвячені роботи сучасних економічних науковців С.М. Ілляшенка, О.О. Лапко, Л.І. Федулової, Н.І. Чухрай, Р.Стерн, Б. Хокман та ін. Проте питання стратегічних напрямів інноваційної діяльності в сфері послуг з позиції існуючих проблем та перспектив розвитку, є недостатньо вивченими.

В даний час під інноваційним розвитком сфери послуг потрібно розуміти сукупність адміністративних методів, які забезпечують впровадження всіх видів нововведень і формування умов, що стимулюють інновації на підприємствах даної сфери. В якості інновації в сфері послуг виступає результат діяльності, який призводить до більш ефективного задоволення потреб споживачів (сервісний продукт, технологія або її окремі елементи, нова організація сервісної діяльності і т.д.) [2].

На основі дослідженого матеріалу, стратегічні напрямки інноваційного розвитку організацій сфери послуг можна сформувати у відповідності з видами інновацій, виділеними за областями впровадження [3]. Так, можна виділити групи інновацій, характерні для сфери послуг:

1) технологічні – інновації в галузі технології надання послуг, впровадження нового обладнання, що дозволяють надавати нові послуги, випускати нові супутні товари;

2) сервісні – підвищення споживчої цінності послуг, зміни в структурі й асортименті послуг, що надаються, вдосконалення якісних характеристик послуг;

3) організаційно-управлінські – вдосконалення бізнес-процесів, впровадження нових методів управління, прийняття рішень, використання нових інформаційно-комунікаційних ресурсів;

4) соціально-економічні – зміна соціальних, економічних і правових умов функціонування підприємств сфери послуг, що сприяють поліпшенню умов праці і підвищенню якості життя населення;

5) фінансові – створення нових фінансових інструментів і технологій фінансування і залучення інвестицій в галузі сфери послуг.

Перша група інновацій є основоположним і визначальним вектором подальшого розвитку суспільства. Відмінною особливістю інновацій в сфері послуг в постіндустріальному суспільстві є їх пряма залежність від стану технологій і рівня розвитку науково-технічного прогресу. При виявленні сутності сервісних технологічних інновацій важко визначити чітку межу між технологіями, що створюють нові товари, і послугами, які надаються на основі цих продуктів. Тому інноваційний технологічний розвиток сфери послуг є одним з пріоритетних напрямків.

Поява на ринку нових послуг визначається перспективними вимогами споживачів. Сервісні інновації пов'язані не тільки з появою нових або оновлених видів послуг, а також з удосконаленням самих процесів і технологічних операцій надання послуг, що, в цілому, спрямоване на підвищення їх споживчої цінності.

Третя група інновацій концентрується на завданнях організаційно-управлінських перетворень, реінжинірингу бізнес-процесів, впровадженні сучасних програмних систем і ІТ-рішень. Актуальність даного напрямку загострюється через відсталість впровадження на українських підприємствах сфери послуг високопродуктивних інтегрованих інформаційних систем.

Підвищення соціально-економічної ефективності сфери послуг на основі інноваційного розвитку можливе шляхом створення необхідного нормативно-правого, інфраструктурного забезпечення господарювання суб'єктів, а також інтеграції підприємств сфери послуг з іншими господарюючими суб'єктами ринку [2]. Таким чином, створення таких форм господарювання, як на горизонтальному рівні (союз сервісних підприємств), так і на вертикальному (об'єднання незалежних підприємств різних сфер діяльності), визначає потенційні можливості розвитку ринку праці з підвищенням рівня життя населення.

Актуальність пошуку нових фінансових інструментів, механізмів фінансування та залучення інвестицій в галузі сфери послуг обумовлено недостатнім фінансуванням соціально-значущих об'єктів. Тобто, при розробці даного напрямку необхідно знайти такі рішення питань організації залучення грошових коштів в інноваційний розвиток сфери послуг, які будуть відповідати реальній економічній ситуації і підвищувати добробут населення.

Отже, сфера інновацій охоплює не тільки практичне використання розробок и винаходів науково-технічної сфери, але й передбачає зміни в продукті, процесах, організації та маркетингу. Необхідно відзначити, що лише інтеграція всіх вище перелічених напрямів сервісних інновацій дозволить домогтися синергетичного ефекту в досягненні мети розвитку економіки і загального поліпшення якості життя населення. На нашу думку, цей процес є багатовимірним: він включає питання стратегічного планування і управління, стимулювання спеціальних досліджень у науці та техніці, організаційного проектування, створення команди спеціалістів інноваційної діяльності для виконання.

 

Список використаних джерел:

1.       Гринько Т.В. Особливості сучасних інноваційних процесів підприємств сфери послуг [Електронний ресурс] / Т.В. Гринько // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 1 (70). –С.106-109. – Режим доступу:http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/drep_2013_1_23.pdf

2.       Курносова Е. А. Инновационное поведение как фактор обеспечения конкурентоспособности предприятий сферы услуг // Инновационная экономика: материалы междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.).  — Казань: Бук, 2014. — С. 155-158.

3.       Власюк Ю.А. Oсoбеннoстииннoвациoннoйдеятельнoстисеpвисныхopганизаций / Ю. А. Власюк // Маpкетинг i менеджмент інновацій. – 2011. –№ 1. – С. 98–102