Демченко Т. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

Туристичні кластери, як інНоваційний підхід в розвитку регіональної економіки на прикладі пансіонату “Каштан” м. Бердянськ

 

В більшості розвинених країн світу туризм є найважливішим напрямком у сфері послуг, який значною мірою впливає на формування внутрішнього валового продукту, забезпечення зайнятості населення, створення робочих місць та активізацію зовнішньоторговельного балансу. Сучасні зміни в економічному розвитку України потребують реформування туристичної сфери та підвищення її конкурентоздатності. Тому  дуже актуальним є дослідження кластерного підходу в організації туристичного бізнесу і управління територією, коли для підвищення конкурентної спроможності перевага надається не окремим підприємствам, а їхнім об’єднанням за напрямком діяльності.

Вивченням розвитку економічних кластерів займалися вітчизняні та іноземні автори: К.Ю. Адамова, І.Ю. Міндлін, Д.С. Стеченко, С.І. Соколенко, М.В, Портер, Н.О. Мартишенко, А.О. Требуха,  Т.В. Ускова, О.В. Дейнеко.

Метою роботи є дослідження кластерного підходу в туристичній сфері, направлених на посилення взаємодії його учасників та інтеграції частини ресурсних і інфраструктурних можливостей.

Згідно з М. Портером, кластери – це концентровані за географічною ознакою групи взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачальників, постачальників послуг, господарств в суміжних  галузях, а також пов’язаних спільною діяльністю в певних сферах господарств,  які є конкурентами проте проводять спільну роботу.  По вертикалі знаходяться нижче- та вищестоячі організації. По горизонталі знаходяться галузі, які проходять через спільні канали чи ті, які виробляють побічні послуги. Наступним кроком є встановлення організацій, які забезпечують, раніше згадані підприємства, працівниками, технологіями, інформацією, капіталом чи інфраструктурою.

Формування туристичного кластера – це систематизований, чітко впорядкований процес, який вимагає змістовного підґрунтя з метою ефективної організації. Основними етапами для формування туристичних кластерів є визначення ініціативної групи, проведення комплексного маркетингового дослідження, формулювання основної мети та цілі туристичного кластера, побудова його структури, розроблення статуту та державна реєстрація туристичного кластера.

Якщо  припустити, що в регіоні створений кластер згідно етапам можем планувати включення в кластер пансіонату [2].

В своїй багатокомпонентній основі туристичний кластер формує додатковий синергетичний і комплементарний актив за рахунок:

координації сумісних дій;

посиленого обміну інформацією, досвідом, інноваційними технологіями;

підвищення класифікації кадрів туристичного супроводу і обслуговування;

реального порівняння фірм-конкурентів, ефективності діяльності;

наявність трудових ресурсів відповідної кваліфікації;

застосування особливих режимів оподаткування, інвестування; правового регулювання.

Все це ми можемо відмітити на прикладі пансіонату “Каштан” (м. Бердянськ) таким чином: включення його в кластер дасть нам поштовх до розвитку нашого підприємства.

Створення кластера буде сприяти використанню переваг кожного господарства, що включене до туристичного кластера, наприклад готельно-ресторанної сфери. Зацікавленість держави в кластерній ініціативі підвищить інвестиційну діяльність регіону. Це забезпечить функціонування конкурентоспроможного туристичного комплексу в регіоні, що надає широкі можливості для забезпечення зайнятості місцевого населення та задоволення потреб  туристів.

 

Список використаних джерел:

1.       Трофилова А. А. Оценка эффективности инновационного развития экономики / Трифилова Анна Алексеевна. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 304 с.

2.       Корчагина Н. А. Особенности реализации кластерных инициатив в туризме / Корчагина Наталья Андреевна. – К.: Туризм, 2010. – С. 131-137.

3.       Ускова Т. В. Развитие региональных кластерных систем / Ускова Татьяна Владимировна. – Х.: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз, 2008. – С. 92-103.