Гладка О. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

 

За сучасних умов функціонування економічних суб’єктів особливої актуальності набуває впровадження інновацій. Більшість країн світу, в тому числі й Україна, намагаються перейти до інноваційної моделі економіки, яка передбачає домінування сфери послуг як досить перспективної галузі. Про це говорить збільшення її частки у ВВП більшості розвинених країн світу. Для розвинених країн темпи зросту ВВП у сфері послуг демонструють темпи, випереджаючі ВВП у виробництві товарів. Також такі підприємства  характеризуються тим, що на них працює більша частина працездатного населення, наприклад у Італії та Німеччині приблизно 40%, в Нідерландах –майже половина, а у США – більш ніж 75% [6]. За сучасних умов сфера послуг розвивається високими темпами, орієнтована на споживача, що обумовлює необхідність забезпечення  сприятливих умов для  інноваційного розвитку. Саме необхідність вирішення проблем, пов’язаних з розвитком підприємств сфери послуг обумовлює актуальність дослідження особливостей і перспектив розвитку цих підприємств.

Сьогодні в Україні існує наукова база, що дає змогу опрацьовувати проблеми інноваційної діяльності підприємств сфери послуг. Серед вітчизняних та зарубіжних вчених у своїх роботах досліджують проблеми та сутність даного питання наступні науковці я: Г. Армстронг [1], Ф. Котлер [2], Сидорова А. В. [4], Кучерявенко С.Ю. [3], Шаповалова О.М. [5] та ін. Проте питання вивчення особливостей інноваційної діяльності підприємств сфери послуг з точки зору існуючих перспектив та проблем розвитку, є недостатньо дослідженим.

Основоположним принципом економічного благополуччя як підприємства так і країни в цілому є системне провадження інноваційної діяльності і виготовлення нової конкурентоспроможної продукції та застосування сучасних технологій, які обумовлюють стійкі позиції на ринку. Головна особливість інноваційної діяльності підприємств заключається в тому, що інноваційна діяльність має підвищений ризик у порівнянні з підприємництвом. Такий збільшений ризик пояснюється новизною, творчим підходом до науково-технічної роботи, здатністю отримати як позитивний, так і негативний ефект.

Інноваційна діяльність у сфері послуг охоплює  не лише виробництво послуг споживання в цілому, але й базується на задоволенні особливостей потреб споживачів, що, як наслідок, зумовлює необхідність застосування програмного підходу, який включає вибірковість, прогнозування,  адресність, раціональність використання основних ресурсів підприємства та вимагає враховувати специфічні особливості послуг. До основних особливостей діяльності підприємств сфери послуг можна віднести:

– невідчутність послуги;

– покупець безпосередньо приймає участь у виробництві послуг;

– суб’єктивність при оцінці якості послуги;

– послуга часто включає  систему дрібніших послуг, при чому покупець оцінює ці супровідні послуги;

– неможливість складування в більшості випадків;

– на якість і привабливість послуг впливає здатність споживача об’єктивно оцінити  результати їх господарювання [2].

Перспективи розвитку підприємств сфери послуг також залежать від ефективності реалізації державної економічної політики, що має забезпечувати  рівновагу економіки у динаміці та високі темпи приросту національного доходу, провадити необхідні зміни в структурі суспільного виробництва. Отже, при розробці заходів щодо впровадження інновацій на підприємствах сфери послуг необхідно враховувати особливості їх функціонування та клієнтоорінтованість цих підприємств.

Таким чином, для забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств сфери послуг за сучасних умов необхідно:

– системне на планомірне впровадження інновацій у підприємства сфери послуг;

– забезпечувати державну підтримку інноваційного розвитку шляхом фінансування пріоритетних напрямів, які мають державне стратегічне значення, за рахунок бюджетних коштів;

– створення конкурентоспроможних та якісних послуг, впровадження нововведень для задоволення потреб споживача та стійкого функціонування підприємства на ринку;

– орієнтація підприємств на інноваційну економіку для домінування сфери послуг та зростання ВВП за рахунок створення нових робочих місць та зайнятості населення;

– контроль результатів інноваційної діяльності.

Завдяки інвестиціям країна може вийти на новій рівень розвитку та посилити своє економічне становище у світі.

 

Список використаних джерел:

1.       Армстронг Г. Основы маркетинга, 4-е еврепейское издание /  Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг, Ф. Котлер. – М. : ООО "ИД Вильямс", 2007. – 1200 с.

2.       Котлер Ф. Основи маркетинга / Ф. Котлер : пер. с англ. общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой. – М. : Прогресс, 1990. – 410 с.

3.       Кучерявенко С. Ю. Сутність інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств сфери послуг / С. Ю. Кучерявенко. – К. : Знання, 2012. – С. 44–47.

4.       Сидорова А. В. Экономико-статистические методы в управлении сферой услуг / А. В. Сидорова. –  Донецк : ДонНУ, 2002. – 240 с.

5.       Шаповалова О. М. Інноваційний розвиток підприємств сфери послуг: туризму. Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / О. М. Шаповалова. – № 4 (193). – Ч. 2. – 2013. – С. 241–246.

6.       Стратегія інноваційного розвитку України на 2010- 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів (проектів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.gov.ua