Карпова Ю.А.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

 

Умови сьогодення – це ринкові умови жорсткої конкуренції між виробниками на ринку товарів та послуг. Ефективне управління господарської діяльності, вимог нових підходів і методів до сучасного оцінювання виробничого потенціалу суб’єкта господарювання.

Ресурсне забезпечення, трудові професійні кадри, інноваційні підходи до управління, тощо, формують місце суб’єкта господарювання на ринку товарів та послуг. Будь яка організаційна структура вимагає осмислення,перш за все ресурсного обґрунтування та можливостей з метою ефективного функціонування, перш за все, досліджуючи виробничий потенціал, автори акцентують увагу на тому що, етимологічно, потенціал означає потужність, тобто, здатність відповідати визначеним стандартам по виконанням тих чи інших господарських операцій.

Будь яка виробнича структура суб’єкта господарювання формується на основі чинників, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності самого підприємства. До них відносять організаційну структуру підприємства, асортимент і номенклатуру товарів, які випускаються,рівні спеціалізації, впровадження інноваційних технологій та напрямів науково-технічного прогресу, об’єм та масштаби випуску продукції [4].

Саме одна з головних складових конкурентоспроможності суб’єкта господарювання є виробничий потенціал як,  сукупність вартісних і натуральних характеристик виробничої бази, що виражається в потенційних можливостях провадити продукцію певного складу, технічного рівня і якості в необхідному обсязі [1, с. 224].

Одним із визначальних напрямів успішного господарювання підприємства є його результативна діяльність, яка визначається прибутковістю, конкурентоспроможності та задоволенням споживачів на ринку товарів та послуг. Досягнення таких результатів можливо за умови грамотного обґрунтування виробничого потенціалу, раціональної організації праці, що є системним процесом який складається з комплексу сучасних інструментів маркетингу, принципів управління, наукових підходів і методів.

Саме з цих позицій для забезпечення стабільної господарської діяльності необхідно чітко уявляти собі механізм побудови дієвого виробничого потенціалу, на основі обґрунтованих кваліфікаційних вимог до його осмислення і виявлення особливостей.

Для виявлення особливостей формування виробничого потенціалу обов’язкової умовою є проведення аналізу його сутності, виявлення різниці характерних відмінностей від інших видів, направленість діяльності підприємство (виробництво або сфера послуг), форма власності підприємства, галузева направленість, ринок збуту товарів, що виробляє або послуг що надаються.

Автор акцентує увагу на галузевому аспекті та ресурсному забезпеченні при формуванні виробничого потенціалу підприємств тому що ці чинники взаємодоповнюється  обґрунтування складової виробничого потенціалу. Особливо це стосується галузей промисловості і їх місця в національній економіці [3].

Що стосується галузевого аспекту, то необхідно звертати увагу на впровадження новітніх підходів технологій у виробничий процес, специфічності цього процесу с точки зору інноваційних напрямів, організації виробництва, ресурсного забезпечення підприємства та ринків збуту його товарів.

На жаль, в нашій державі достатня кількість підприємств зі застарілою технікою, зношеним обладнанням, не конкурентоздатними основними фондами тощо.

Саме ці чинники обґрунтовують виробничий потенціал підприємства і, тим самим, потенціал національного господарства. Аналіз стану, дослідження даної проблематики, і вивчення цієї ситуації дасть можливість підняти рівень конкурентоспроможності підприємств, і тим самим конкурентоспроможності національної економіки.

Таким чином, можна сказати, що неможливо сформувати конкурентоспроможність підприємства, не використовуючи інноваційні технології. При цьому спосіб їх використання требо ретельно обдумувати, оскільки впроваджування нових технологій потребує час та засоби.

 

Список використаних джерел:

1.       Гавва В. Н.Потенціал підприємства: формування та оцінювання: Навчальний посібник / В. Н. Гавва, Е. А. Божко. —  Центр навчальної літератури, 2012. — 224 с.

2.       Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. редкол : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2014. – 864 с.

3.       Тюріна Н. М. Економіка промислового підприємства: Підручник / Н. М. Тюріна, М. Д. Ведерніков, Г. І. Капінос та ін. ; за ред. Тюріної Н. М. – Львів: «Новий світ – 2000», 2008. – 312 с.