К.е.н. Матвієць М. В., Онишкевич Ю. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара(Україна)

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

 

В умовах входження України у глобалізаційний процес більшість підприємств на світовий ринок товарів та послуг. В умовах жорсткої конкуренції до суб’єктів господарювання застосовуються  сучасні маркетингові інструменти, що набувають особливого значення в період входження України в євроінтеграційний процес та вихід українських підприємств на світовий ринок товарів та послуг.

На міжнародну діяльність підприємств впливає інтенсифікація міжнародного співробітництва і посилення впливу маркетингового управління [1].

Міжнародний маркетинг вимагає розгляду, аналізу та пізнання як комплексу наукових знань у сфері економіки, управління, політології, юриспруденції тощо.

Концептуально він є моделлю – інструментом для сучасного задоволення потреб споживачів на світовому ринку, де відчувається направленість у часовому, географічному, соціально-культурному, політичному просторі, але з урахуванням національних особливостей [2].

Міжнародний маркетинг – це філософія бізнесу за межами країни, де розташовані суб’єкти господарювання.

Якщо акцентувати увагу на особливостях міжнародного маркетингу, то в першу чергу необхідно враховувати сучасні прийоми та інноваційні чинники, а саме національну валюту, державне законодавство, безпосередньо незалежність держави, економіко-соціальну політику держави, культурні, мовні, побутові релігійні, та інші напрямки державотворення. Він більш розвинутий, ширший від національного, бо охоплює більшість чинників [3].

Як складова виробничих відносин різних економічних систем, міжнародний маркетинг набуває особливих рис і характеристик в управлінській практиці, що необхідно враховувати вітчизняним суб’єктам господарювання [2].

Проводячи дослідження, автори прийшли до висновку, що в умовах сьогодення для ефективної господарської діяльності потрібно підходити більш фахово до визначення методів і прийомів ведення виробничої діяльності. Це вимагає жорстка конкурентна боротьба, нестабільність політико-економічної ситуації, значне збільшення пропозиції над попитом.

Особливістю міжнародного маркетингу є необхідність аналізу міжнародних ринків, сегментів світового ринку товарів та послуг, не зважаючи на те, що це потребує професійного, фахового підходу до вивчення гіпотез та висунення альтернатив між світовим і внутрішнім ринком.

Крім того, значну увагу треба приділяти методам та інструментам маркетингу. При задоволенні потреб споживачів на світовому ринку товарів та послуг (взагалі, як і на національному, регіональному) не може бути стандартного підходу. Обов’язковими умовами ефективної діяльності є урахування кон’юнктури ринків, номенклатура та асортимент експорту товарів, взаємовигідні умови співпраці, прогнозований розвиток ринків та їх сегментів, дотримання вимог до якості товарів та послуг, їх збуту тощо.

На жаль, інфляційні процеси в державах (Україна та інші постсоціалістичні країни) негативно впливають на маркетингову діяльність підприємств, попит і пропозицію товарів, а особливо на планову прогнозовану ціну.

Етичні фактори, як ніколи, впливають на діяльність підприємств, що виходять на світовий ринок, а сама боротьба з хабарництвом чиновників, службовців при укладанні контрактів все в більшій мірі позначається на напрямках діяльності суб’єктів господарювання світового ринку [3].

Таким чином, реальна ситуація, соціально-політичні та економічні умови країни, цільова аудиторія споживачів в умовах глобалізації формують особливості міжнародного маркетингу, які базуються на географічних, культурних та національних надбаннях. Це вимагає нового осмислення до підходів і методів управління підприємствами, що працюють на світовому ринку товарів та послуг.

 

Список використаних джерел:

1.       Ілясова Ю. В. Теоретичні аспекти міжнародного маркетингу в системі зовнішньоекономічної діяльності підприємств /Ілясова Ю.В. // Економічний вісник Донбасу. — 2008. — № 9. — С. 74-79.

2.       Ляхта О.В. Міжнародний маркетинг та його роль у зовнішньоекономічній діяльності / О.В. Ляхта // Економічний вісник Донбасу. — 2009. — № 4. — С. 146-151.

3.       Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред. O.A. Кириченка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 518 с.