Побережна І. А., Рябик Г. Є.

Дніпропетровського національного університету імен Олеся Гончара (Україна)

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

 

В умовах сучасності роль сфери послуг зростає у світовій економіці. Зростає спектр пропонованих послуг та число зайнятих в даній сфері. Це пов’язано з розвитком нових технологій, зміною рівня життя. Потреби сучасного споживача стають більш вимогливими до якості товару, послуг та до обслуговування. Отже, споживач має великий вплив на розвиток бізнесу в сфері послуг, тим самим  сучасні засоби та методи створюють нові можливості для всіх учасників цього ринку.

На сьогоднішній день є велика кількість досліджень, публікацій з питання перспективи розвитку та основних проблем сфери послуг. Найбільшу увагу приділили науковці Верба В.А., Данилишин Б. М., Куценко В.І., Остафійчук Я.В., Задоя А.О., Момот В.Є., Пащук О., Голобородько А., Решетняк О., Мальська М. та інші. Результати зазначених учених, проведені дослідження, аналіз актуальних статистичних даних, дозволяє відстежити розвиток сучасного ринку послуг. При цьому все одно залишаються відкриті питання щодо впливу процесу встановлення  ринкових відносин.

Основною метою дослідження є оцінка фінансово-економічного стану підприємств, виявлення проблем розвитку сфери послуг на основі аналізу інформації , формування висновків та рекомендацій для подальшого розвитку наукового дослідження.

За даними Державної служби статистики України [1], у 2014 р. на вітчизняному ринку послуг функціонувало 222160 підприємств, які займають частку в 65% у структурі усіх вітчизняних підприємств. Зазначимо, що 96,5% цих підприємств є малими. До 2014 р. динаміка кількості сервісних підприємств порівняно з 2013 р. знизилась на 14% у зв’язку в фінансово-економічним кризом. Якщо ж говорити про кількість зайнятих у сфері послуг України, то показники знизилися на 20% за останні 5 років, а саме у період з 2010 по 2014 рр. і негативна тенденція продовжує зберігатися.

Проводячи різноманітні дослідження вітчизняного ринку послуг відзначимо, що найголовнішою передумовою цього етапу є збереження розвитку економіки країни, підвищення рівня життя населення. Науково-технічний процес прискорює розвиток ринку сфери послуг. Отже, створення і розвиток ринку послуг його формування, ефективне функціонування та динамічний розвиток забезпечується шляхом підтримки з боку держави суб’єктів бізнесу.

Сучасна цивілізація, як відмічає Галиця І.О., знаходиться на принципово новому етапі розвитку, що докорінно відрізняється від усіх попередніх і їй притаманні певні «економічні стреси» [2]. Постійні «економічні стреси» призводять до подальшого поступального пришвидшення економічного життя; суттєвого загострення конкуренції, особливо за інформаційно-інтелектуальні ресурси; застарівання знань; прискорення зміни поколінь техніки й технологій, скорочення їх «життєвих циклів»; підвищення продуктивності засобів виробництва та продуктивності праці; зростання ролі здоров’я, як конкурентного ресурсу [2]. В цьому аспекті, як відмічає Задоя А.О., за маркетинговим підходом у механізмі конкуренції важливого значення набуває широта охоплення потреб клієнтів, тобто формування асортименту, розрахованого на залучення споживачів різних майнових верст [3,с.48]. Всі зазначені фактори сприяють динамічному розвитку бізнесу у сфері послуг, яка в нинішніх умовах господарювання залишається єдиним сектором економіки, що в умовах структурної кризи нарощує обсяги виробництва.

Фінансові результати підприємств сфери обслуговування за період 2010–2014 рр. підтверджують скрутне фінансово-економічне становище підприємств. Найбільших збитків зазнали підприємства, що надають послуги у галузях торгівлі (134,4 млрд грн), операцій з нерухомим майном (99,4 млрд грн), професійної, наукової і технічної діяльність (99,4 млрд грн). Винятком є освітні заклади (не враховуючи бюджетні установи), які у 2014 р. в умовах загальнодержавної фінансової кризи отримали позитивні фінансові результати і рентабельність операційної діяльності 5,4.

Загалом у сучасній українській економіці властиві соціальні ризики, валютна нестабільність, корупція, бюрократизм, нестійкий характер власності та інші політичні чинники які сповільнюють темпи залучення у розвиток сфери послуг. Розвиток сфери послуг залежить на 70% від успішного функціонування виробничої сфери і лише на 30% від доходів домогосподарства. Отже, для подолання економічної кризи у сфері послуг необхідно перш за все стабілізувати політичні негаразди в країні, відновити робочі місця, налагодити роботу промислових підприємств.

Також для розвитку сфери послуг в Україні необхідне залучення додаткових інвестицій, зокрема іноземних. Залучення іноземного капіталу забезпечує не тільки надходження необхідних фінансових ресурсів, але і передових, технічно-ефективних методів реалізації послуг яке сприятиме підвищенню їх якості, культури обслуговування, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних виробників послуг, що значно зміцнить позиції України на світовому ринку послуг.

Виконання поставленого завдання, як відмічає М. Цебенко [4], можливе лише при структурній трансформації економіки країни в інноваційну із залучення й активізацією регіональних полюсів росту.

Підводячи підсумки можна сказати, що розвиток ринку послу може надати додатковий поштовх загальному розвитку української економіки. Для цього необхідно створити підґрунтя для реалізації механізму саморегулювання вітчизняного ринку послуг посилити конкурентоспроможність послуг на міжнародних ринках.

Розробити комплекс стратегічних цілей, метою якої є створення сучасної інфраструктури і фінансово новітніх технологій. Підготовка висококваліфікованих кадрів, економічна і фінансова стабільність і безпека. Сформувати і дотримуватися стратегічних корпоративних цілей, норм, стандартів обслуговування  споживачів суб’єктами бізнесу невиробничої сфери. Підтримувати розвиток економічної культури і якісного сервісу.

Сьогодні ці процеси відбуваються в Україні досить повільно, що пов’язано з кількома вагомими чинниками: більшість бізнес-процесів підприємств сфери послуг знаходиться «у тіні»; існує суттєва проблема нестачі професійних кадрів (відсутність кваліфікованих фахівців зі спеціальною освітою); низька платоспроможність населення, пов’язана з девальвацією гривні; неготовність вітчизняних споживачів до високого рівня якості послуг і сервісу; суттєвий вплив політики на бізнес-процеси тощо.

Тому для здійснення успішного бізнесу у сфері послуг і формування позитивного іміджу (бренду), підприємства, що функціонують у цій сфері, повинні виконувати всі свої обіцянки, що надаються ними споживачу, оскільки під їх впливом відбувається формування очікувань споживачами тих переваг послуг, які можуть не справдитись[5]. У цьому аспекті необхідно професійно допомагати споживачам позитивно оцінити надані їм послуги. Також слід приділяти значну увагу мінімізації споживчих ризиків на ринку послуг, які пов’язані з мінливістю послуг, відсутністю гарантій і складністю окремих операцій, що стримують чи навпаки, стимулюють споживача зробити вибір на користь послуг основного конкурента.

 

Список використаних джерел:

1. Статистична інформація про економічну діяльність підприємств за 2010–2014 роки. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

2. Галиця І.О. Концептуальні основи та механізми забезпечення конкурентоспромож- ності в умовах «економіки стресу» / І.О. Галиця // Вісник НАН України. — 2007. — №11. — С. 32—37.

3. Задоя А.О. Формування системи нових ринкових відносин / А.О. Задоя, В.Є. Момот // Економіст. — 2004. — № 5. — С. 44—50.

4. Цебренко М. Інноваційна модель розвитку національної економіки України / М. Цебренко. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.iweir.org.ua/ cebrenko.rtf.

5. Тімар І.В.  Особливості формування іміджу відчизняних підприємств сфери послуг / І.В. Тімар // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка і менеджмент – 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (23-24 квітня 2015 року) Т. 9. – Дніпропетровськ: Вид. Біла К.О. – 2015. – С. 20-23