К.е.н. Таран-ЛалаО. М.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна)

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

 

Нині економіка України проходить новий етап свого розвитку – становлення національної економіки, яка покликана забезпечити зростання загального добробуту і зміцнити репутацію держави у світовій спільноті.

Становлення національної економіки в країні вимагає особливих зусиль із формування принципово нової державної політики, що орієнтованої на довгострокові завдання, визначає стратегічні напрями розвитку. Державна політика має бути цілісною, розумною, раціональною і ефективною і формуватися з урахуванням історичних умов і національних особливостей, економічної ситуації, культурних традицій і бути науково обґрунтованою.

Створення третього сектору економіки обумовлене виникненням ряду проблем, які не в силах вирішити ринкова економіка і держава.

Національну економіку не можна створити без усвідомлення суспільством її необхідності, без розуміння, що для успішної діяльності, що припускає підвищення добробуту усіх громадян без виключення, зростання терпимості до чужого успіху, зміцнення відповідальності за власні вчинки, прагнення до розвитку і самоудосконалення, потрібне відродження суспільства України і, в першу чергу, його духовності і моральності. Тому виникає необхідність формування груп громадських інтересів, що пов'язують українське товариство і що забезпечують його єдність. Як правило, такі групи осіб об'єднують в загальне поняття - громадянське суспільство, що розвивається незалежно від держави і впливає на процес змін в суспільстві, що у свою чергу породжує зміни в економіці.

Головним утворенням громадянського суспільства є різні форми громадської самоорганізації, до яких відноситься споживча кооперація, що становить ядро національної економіки.

В дослідження концептуальних аспектів національної економіки в цілому внесли суттєвий вклад деякі автори, які ототожнюють її із змішаною економікою [1-8].

З теоретичної точки зору національна економіка є специфічною формою організації господарства, що характеризується узгодженістю основних економічних і соціальних процесів. З практичної точки зору національна економіка є деякою реальністю, що склалася, сукупністю фактів сучасного економічного життя. При цьому процеси формування і розвитку національної економіки характеризуються через встановлення наявності цілого ряду її відтворних елементів, що проявляються в сучасному економічному житті і визначають функції життєзабезпечення і виробництва людського капіталу.

Соціально-економічна сутність споживчої кооперації і споживчих кооперативів розкривається в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. [1-8]

Споживча кооперація в сучасному суспільстві покликана виконувати найважливішу соціальну функцію підвищення рівня і якості життя населення на основі забезпечення доступними товарами і послугами.

На основі вищевикладеного можна сказати, що споживча кооперація виступає специфічним продуктом державного розвитку і однією з соціально-економічних систем національної економіки і громадянського суспільства, утвореною в цілях економічного зростання і підтримки стабільності.

Віднесення споживчої кооперації до сектору національної економіки, в принципі, ні ким не суперечиться. Проте питання про те, в якому обсязі і яким чином повинна здійснюватися економічна діяльність, щоб це можна було віднести до національної економіки, є дискусійним.

В зв'язку з цим, особливе важливе вивчення споживчої кооперації як соціально-економічної системи в національній економіці і як складового елементу громадянського суспільства для оцінки взаємовпливу і взаємозалежності між цими елементами, для оцінки ролі і вкладу організацій споживчої кооперації в розвиток національної економіки.

Метою даного дослідження є вивчення особливостей взаємодії національної економіки та споживчої кооперації як соціально-економічної системи на основі аналізу позицій авторів, викладених в економічній літературі.

Підводячи підсумок короткому огляду сучасних наукових поглядів слід констатувати, що в наукових працях, існування різних підходів до визначення споживчої кооперації пояснюється відмінностями в предметах дослідження тих або інших учених. При цьому більшість авторів, відстоюючи свої концептуальні підходи, в основному, як правило, не ставили перед собою мети з системних позицій розібратися в теоретичних поглядах своїх опонентів і проблемах.

В той же час системний похід до дослідження взаємодії національної економіки і споживчої кооперації як соціально-економічної системи дозволяє зробити висновок не про взаємне виключення розглянутих концепцій, а про їх діалектичний взаємозв'язок і єдність, які відбивають різні сторони досліджуваного поняття.

Саме реалізація системного підходу до дослідження проблем соціально-економічного розвитку споживчої кооперації в національній економіці дозволить розкрити специфіку і особливості функціонування споживчої кооперації разом із становленням національної економіки і формування нового громадянського суспільства.

Таким чином, результати вищезазначених наукових досліджень сприятимуть більш ефективному функціонуванню соціально-економічних систем, і можуть бути подальшим розвитком методології сучасної теорії управління.

 

Список використаних джерел:

1.       Бабенко С. Г. Стратегія розвитку кооперативного сектора економіки України / С. Г. Бабенко // Економіка і прогнозування. – 2003. –№4. – С. 38–49.

2.       Бабенко С.Г. Трансформація кооперативних систем у перехідній економіці : моногр. / С.Г. Бабенко – К. : Наукова думка, 2003. – 332 с.

3.       Гончаренко В. В. Теоретико-методологічні підходи до відродження національного кооперативного руху / В. В. Гончаренко // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. – 2001. № 56 (1819). С. 1015.

4.       Губин В.В., Степанов А.А., Степанов И.А. Проблемысоциально-экономическогоразвитиясистемыпотребительскойкооперации в условиях рынка / В.В. Губин, А.А. Степанов, И.А. Степанов. – М. : ООО «Издательский дом Центросоюза», 2012. – 196 с.

5.       Маркіна І.А. Управління споживчою кооперацією як соціально-економічною системою :моногр. / І.А. Маркіна. – Полтава : ПУСКУ, 2008. –255 с.

6.       Окландер М. А. Стратегії розвитку підприємств споживчої кооперації України :  моногр. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна, В. В. Гончаренко – О. : Екологія, 2007. – 324 с.

7.       Теплов В.И. Социально-экономическая деятельность потребительской кооперации: моногр. / В.И. Теплов. –Белгород: Изд-во Белгородскогоуниверситетапотребительскойкооперации, 1999. – 206 с.

8.       Теплов В.И. Управлениесоциально-экономическимразвитиемсистемыпотребительскойкооперации/ В.И. Теплов. – Белгород : ИздательствоБелгородскогоуниверситетапотребительскойкооперации, 1999. – 295 с.