Турко Р. Ф.,д. е. н. Єлейко В. І.

Львівська комерційна академія (Україна)

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВА СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

Сталий економічний розвиток вітчизняної економіки потребує ефективної та дієвої банківської системи, а відтак і якісної роботи банківських установ. Проблемність результативної діяльності банківських установ на сучасному етапі розвитку банківської системи полягає у використанні малоефективних банківських технологій та недостатній поінформованості як банківських інститутів, так і державних установ та клієнтів банку. Для вітчизняної економіки зазначена проблема є надзвичайно актуальною і важливою, а її розв’язання – необхідна передумова для активної інтеграції банківської системи у світове господарство.

Метою нашого дослідження є аналіз фактичного стану банківських технологій, які використовуються у сучасній вітчизняній банківській системі, а також стан інформатизації банківської сфери.

Запроваджуючи нові банківські технології, доцільно одночасно враховувати низку питань, які тісно пов’язані з цим і можуть негативно впливати на діяльність установи, а саме:

– які технології будуть стійкими і рентабельними в довгостроковому періоді;

– як реагують споживачі банківських послуг на нові технології та відповідні механізми обслуговування клієнтів;

– чи вдасться викликати у споживачів послуг (клієнтів банку) зацікавленість у запровадженні нових технологій і чи нададуть вони перевагу саме цьому банку;

– чи достатньо підготовлені співробітники банку, щоб оволодіти новими технологіями і забезпечити їхню ефективність та якість;

– як впливають нові технології і застосування цих технологій конкурентами на стратегію надання послуг і, особливо, на конкретне відділення та на всю мережу банківської установи [1].

У майбутньому банківські установи запроваджуватимуть нові технологічні рішення як у центральних офісах, так і у філіях та відділеннях, щоб забезпечити і суттєво підвищити ефективність внутрібанківських та орієнтованих на споживача (клієнта) робочих процесів. Основні з них наведено на рис. 1.

 

Рис 1. Основні напрями підвищення ефективності отримання, обробки і передавання інформації

 

З метою поліпшення якості консультування клієнтів і для раціоналізації надання консалтингових послуг на практиці застосовують численні експертні системи і програми забезпечення.

Варто зазначити, щоб забезпечити в теперішніх умовах і в майбутньому раціональні та ефективні методи роботи, у наявності повинні бути такі допоміжні засоби і компоненти:підтримка системи автоматизованої (електронної) обробки даних (технічні засоби і програмне забезпечення);потужні телефонні установки;кольорові копіювальні апарати;вхід в Інтернет; локальна мережа комп’ютерного зв’язку.

На практиці розвиток техніки приводить до того, що банки в рамках своїх політик установлюють самообслуговувальні відділення, тим самим забезпечують можливість клієнтам будь-де проводити потрібні операції, щоб забезпечити миттєве обслуговування клієнта, а також знизити витрати на оренду приміщень, комунальні послуги, утримання персоналу та інші витрати.

Оскільки на основі численних оцінок в умовах кризових явищ спостерігається згортання звичайних відділень банків, то найбільш обґрунтованим при розгляді витрат (особливо витрат на персонал) є саме запровадження самообслуговувальних відділень [1; 2].

При цьому доцільно при введенні автоматизованих самообслуговувальних відділень ураховувати певні аспекти та облаштовувати таким оснащенням:

– запровадження відповідних стандартів пристроїв / автоматів;

– пристосування оснащення для інвалідів;

– забезпечення комірки для чеків і переказів;

– забезпечення прямого телефонного зв’язку із консультантом;

– забезпечення автоматизованої виплати готівкових коштів.

Загалом, можна зробити висновок, що при запровадженні технологій автоматизованого обслуговування для банків і клієнтів досягаються значні переваги порівняно із традиційним обслуговуванням.

 

Список використаних джерел:

1.       Білинчук Д. П. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській і страховій справі [Електронний ресурс] / Д. П. Білинчук, П. Д. Білинчук. – Доступний з : http://www.news.finance.com.ua/ru/-/2.html.

2.       Кричківський В. Інформатизація митної справи в Україні як необхідна умова сучасних інтеграційних процесів / В. Кричківський // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2011. – Вип. 23, ч. 2.– С. 7–11.