Валуйський І. А.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

СУЧАСНИЙ СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 

Забезпечення національної безпеки України є одним із найважливіших завдань сьогодення. Невід’ємною складовою національної безпеки, однією з найважливіших її частин є фінансова безпека. Саме за рахунок фінансової безпеки країни формуються її зовнішня безпека, безпека кордонів, безпека національного захисту, енергетична безпека. Серед складових фінансової безпеки одне із значущих системо утворюючих місць займає бюджетна безпека. Соціально-економічна криза, в якій перебуває Україна сьогодні, визначає важливість та актуальність забезпечення її бюджетної безпеки.

Теоретико-методологічний апарат забезпечення бюджетної безпеки держави є багатокомпонентним. Його формує теоретико-методологічний апарат забезпечення фінансової безпеки держави, державного бюджету, бюджетної системи, бюджетної політики тощо. Сутність та системний характер зазначених понять широко висвітлені у науковій літературі, переважно сформованими є їх концептуальні засади, що створює широке теоретичне підґрунтя дослідження [6].

Поняття «бюджетної безпеки держави» можна розглядати статично та динамічно [2]. Відповідно і кількісні характеристики рівня бюджетної безпеки є різними для різних підходів. Індикаторами рівня бюджетної безпеки з позицій статики є параметри бюджетної системи, що стосуються бюджетної дієздатності, бюджетної ліквідності, бюджетної забезпеченості, дефіциту бюджету. Характеристики, що стосуються державного бюджету та державного бюджету та державного боргу, прийнято зараховувати до іншого класу індикаторів − індикаторів боргової безпеки.

Для оцінки рівня бюджетної безпеки використано низку загальних і спеціальних параметрів [1]. Дослідження проводилось на основі офіційної фінансової статистики за даними Державної служби статистики [3] та Міністерства фінансів України [4, 5, 7, 8, 9, 10, 11].  Вихідними характеристиками бюджетної безпеки є структурне співвідношення доходів та видатків державного та зведеного бюджетів. У разі їх нестабільності страждають й інші індикатори рівня бюджетної безпеки. На нестабільність бюджетних доходів значною мірою впливає співвідношення податкових та неподаткових надходжень. Вважають, що податкові надходження характеризуються більшим рівнем стабільності, мають вищу економічну обґрунтованість, їх превалювання у структурі надходжень бюджету позитивно впливає на рівень бюджетної безпеки. Для України при домінуванні податкових надходжень над неподатковими протягом періоду 2001-2010 рр., властивою є тенденція до зменшення питомої ваги податкових надходжень. Так у 2006 р. питома вага податкових надходжень у Державному бюджеті становила 71,8 %, у 2009 − 68,4 %.  На протязі 2010-2014 рр. питома вага податкових надходжень постійно зростає від 71 % у 2010 році до 85 % у 2014 році.

У структурі видатків бюджету значущими у плані забезпечення бюджетної безпеки є частка капітальних видатків та частка видатків на розвиток економіки. За весь аналізований період (2001-2014 рр.) ці частки загалом мають чітку тенденцію до зменшення. Наприклад, видатки на економічну діяльність зменшились з 11,7 % до 8 %. Це означає перспективне і стратегічне зменшення рівня бюджетної безпеки, пов’язане із зменшенням активності держави як економічного агента. У той же час видатки на реалізацію управлінської функції держави суттєво зростають − з 3,4 % до 15,31 %.

Для України є властивим постійний бюджетний дефіцит (за виключенням  2000 р. і 2002р.). Протягом всього історичного періоду існування української держави бюджетний дефіцит значно перевищував параметри, рекомендовані Маастрихською угодою. Так у 1992 році розмір дефіциту Державного бюджету склав 13,8 % від ВВП, потім коливався від 4,9 до 9,3 % (при рекомендованому значенні у 3 %). Часткове вирівнювання бюджетних грошових потоків та певне економічне зростання у 2000-2007 рр. сприяли зменшенню рівня бюджетного дефіциту, але така ситуація не була тривалою. Період 2009-2014 рр. характеризується стійкою і стрімкою тенденцією зростання бюджетного дефіциту. Якісний стрибок дефіциту бюджету у 2009 році (4 % від ВВП) продовжує своє зростання і надалі і досягає 6,26 % у 2014 році. Слід зазначити, що періоди стрімкого зростання бюджетного дефіциту корелюють із періодами падіння ВВП, що й визначає неспроможність бюджету як централізованого джерела фінансових ресурсів.

Загрозливим явищем стосовно забезпечення бюджетної безпеки є зменшення рівня фінансової автономії місцевих бюджетів, відображенням чого є зменшення частки власних надходжень у доходах місцевих бюджетів. При номінальному декларуванні фінансової самостійності територіальних громад відбувається її фактична втрата. Частка власних доходів місцевих бюджетів зменшилась від 45,7  % в 1998 р. до 18,1 % в 2005 р. до 21,7 % у 2014 році. За 2010 р. місцевим бюджетам було перераховано 77,766 млрд. грн. трансфертів, у 2014 р. − 130,60 млрд. грн. Суми трансфертів, перерахованих з Державного бюджету місцевим бюджетам постійно зростають. Певний (незначний) перелам тенденції до зростання питомої ваги трансфертів спостерігався у 2014 році

Комплексний аналіз індикаторів бюджетної безпеки з виявленням потенційно важливих загроз дав змогу провести інтегральну оцінку рівня бюджетної безпеки в цілому та за окремими аспектами. Практично за всіма індикаторами бюджетної безпеки Україна має надзвичайно низький її рівень.

Більш-менш прийнятними є обсяги перерозподілу коштів через зведений бюджет, що незначним чином перевищують критичне значення у 30 %. Так, дефіцит державного бюджету перевищує критичне значення у 3 % майже удвічі (за даними 2014 р.). Обсяг трасфертів з державного бюджету постійно зростає, хоча ще не досяг критичного значення. Амплітуда коливань бюджетних трансфертів та бюджетних видатків на одну особу постійно наближена до 100 %, хоча критичне значення складає не більше 30 %, що свідчить про горизонтальні дисбаланси у перерозподілі фінансових ресурсів.

Для того, щоб прогнозувати рівень бюджетної безпеки в Україні було визначено коефіцієнти кореляції між показниками бюджетної безпеки. Ключовими параметрами бюджетної безпеки України визначають відношення дефіциту Державного бюджету України до ВВП, показники зовнішньої заборгованості та обсяг трансфертів з державного бюджету. Оскільки всі індикатори мають негативний характер (тобто при зростанні індикатора рівень бюджетної безпеки зменшується), то першочерговим завданням стає зменшення дефіциту державного бюджету.

Виходячи з пріоритетності напрямів забезпечення бюджетної безпеки, було проаналізовано програму «Стратегія 2020» Пріоритетними напрямами реформування економіки країни з метою забезпечення бюджетної безпеки є забезпечення зменшення дефіциту Державного бюджету України через стимулювання економічного зростання та зменшення державних видатків. Стимулювання економічного зростання планується досягти за рахунок зменшення податкового навантаження на виробників продукції.

Також, в нашій країні ще не вдалось досягти реальності місцевих бюджетів та чіткого розмежування центрального та місцевих бюджетів, наявності взаємозаліків і секвестрування, досі відсутні чіткі пріоритети витрат всіх рівнів бюджетів, спостерігається порушення визначених законодавством  норм витрат та випадки нецільового використання бюджетних коштів, тощо. Удосконалення формування місцевих бюджетів повинно враховувати чітке розподілення компетенцій між органами влади на центральному рівні та органами місцевого самоврядування, планомірну децентралізацію державних фінансів, з обов’язковим врахуванням у діючому законодавстві України.

 

Список використаних джерел:

1.       Барановський О. І. Фінансова безпека: Монографія / О. І. Барановський. − К.: Інститут економічного прогнозування, 1999. − 338 с.

2.       Данілян О. Г. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: Навч. посіб. / О. Г. Данілян, О. П. Дзьобань, М. І. Панов. – Харків: Фоліо. − 285 с.

3.       Динаміка макроекономічних показників розвитку України [Електрон. ресурс]// Режим доступу − http://www.ukrstat.gov.ua  [Загол. з екрану].

4.       Звіт про виконання Державного бюджету України [Електрон. ресурс]// Режим доступу − http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/cat_id=77427 [Загол. з екрану].

5.       Звіт про виконання Зведеного бюджету України [Електрон. ресурс]// Режим доступу − http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/ cat_id=77434 [Загол. з екрану].

6.       Опарін В. Бюджетний менеджмент: Навч. посіб. / В. Опарін, В. Федосов, Л. Сафронова. − К. : КНЕУ. − 2004. − 864 с.

7.       Про Державний бюджет України на 2010 рік: Закон України №2451-ХVІІ від 20. 12. 2009 із змінами, внесеними Законом України № 2461-VІ від 08. 07. 2010 [Електронний ресурс] // Режим доступу: zakon.nau.ua/doc?code=2154-17 [Загол. з екрана].

8.       Про Державний бюджет України на 2011 рік: Закон України №2857-VІ від 23. 12. 2010 [Електронний ресурс] // Режим доступу: zakon.nau.ua/doc?code=2857-17 [Загол. з екрана].

9.       Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України №4282-VІ від 22. 12. 2011 із змінами, внесеними Законом України № 5513-VІ від 04. 12. 2012 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4282-17/page [Загол. з екрана]

10.     Про Державний бюджет України на 2013 рік: Закон України №5515-VІ від 06. 12. 2012 із змінами, внесеними Законом України № 715-VІІ від 19. 12. 2013 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/laws/3376.html [Загол. з екрана]

11.     Про Державний бюджет України на 2014 рік: Закон України №719-VІІ від 16. 01. 2014 із змінами, внесеними Законом України № 61-VІІІ від 25. 12. 2014 [Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/719-18/page [Загол. з екрана]