Загоруйко О. Л.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ УЧАСТІ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 

Україна серед світових лідерів з туризму займає не найкраще місце, тому основна мета для нашої країни постає в удосконаленні міжнародного туризму. Вітчизняним підприємцям необхідно спрямувати зусилля на створення туристичного продукту високої конкурентоспроможності на світовому ринку туристичних послуг та здатного у повній мірі задовольнити туристичні потреби споживача, забезпечити комплексне розвинення територій,  додержання їх соціальних і економічних інтересів за умов забезпечення екологічної рівноваги і культурно-історичної спадщини та затвердження необхідної законодавчо-нормативної бази туризму.

Туризм за сучасних умов одна з вкрай важливих галузей національної економіки, і це вимагає впровадження сучасних форм і методів обслуговування клієнтів. В останні десятиріччя в більшості розвинених країн відмічається тенденція прискорення розвитку сфери послуг, темпи розвитку якої значно перевищують темпи зростання промислового виробництва [1].

Якщо прослідкувати туристичні потоки в Україні за 2000–2014 рік, то можна визначити, що незважаючи ні на що динаміка кількості українців, які виїжджали за кордон у 2014 році зростає. Кількість іноземних туристів, відвідавших Україну в 2012 році також зросла. Це свідчить про відносно позитивний стан туристичної галузі нашої країні.

Розвиток туризму в нашій країні також впливає на значну кількість секторів економіки, наприклад, транспорт, торгівля, будівництво, зв’язок, сільськогосподарську сферу, виробництво продукції широкого вжитку та являє собою досить перспективний напрям структурної перебудови економіки. Також важливими чинниками розвитку сфери туризму є природний та історико-культурний потенціал нашої країни [2].

Значущим фактором динамічного розвитку сфери туризму вважається наявність в державі пам’яток історико-культурної спадщини, що масово приваблює туристів. Відзначимо, що в Україні на державному обліку знаходиться більш ніж 130 тисяч історичних та культурних пам’яток. Вони розташовані на площі земель в 41 тисячу гектарів, з них 1,7 тисячі га знаходяться під об’єктами, які мають загальнодержавне значення, 29,7 тисячі га – місцеве значення. Хоча, їх значна кількість досі не включена до Державного реєстру. Так як фінансування таких програм в нашій країні завжди проблематичне, то до Державного реєстру включено тільки біля 10 % пам’яток від їх загальної кількості [3].

Що стосується України, то для національної економіки важливого значення набуває саме міжнародний туризм, що пов’язано з наступними причинами:

міжнародний туризм це сфера швидкого обігу капіталу, з відносно незначними капіталовкладеннями;

міжнародний туризм забезпечує модернізацію інфраструктури;

міжнародний туризм сприяє створенню нових робочих місць.

Перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні треба розглядати по кожному регіону нашої країни окремо. До них відносяться: по-перше, створення вільних економічних зон туристично-рекреаційного бізнесу, по-друге, доцільність і здатність створення регіональних туристичних компаній і спільних підприємств з іноземним капіталом, що в свою чергу сприятиме процесам інтеграції регіонів в загальнонаціональну та світову системи туристичних послуг [3].

Серед основних напрямів оптимізації участі нашої країни на світовому ринку туристичних послуг виділено наступні:

1. Надання послуг в туристичній сфері з якісними зрушеннями, які б свідчили про новітні технології та  системні заходи націлені на підвищення якості обслуговування. 

2. Впроваджувати інновації у оновлення курортно-рекреаційної бази України, які б вплинули на її матеріально-технічний стан, створення привабливих умов для залучення інвестицій та кредитів на впровадження інноваційних туристичних проектів.

3. Впровадження інноваційних, міжнародних стандартів у рекреаційний і курортний процес.

4. Розробка та впровадження системи контролю за формуванням економічно обґрунтованих цін і тарифів на послуги, які надають засоби розміщення, у  відповідності до рівня їх сертифікації.

Якщо системно виконувати та впроваджувати нові напрями для оптимізації туристичної галузі в Україні, то наша держава бути виступати на світовому ринку зазначених послуг гідним конкурентом серед інших країн.

 

Список використаних джерел:

1.      Біловодська О. А. Розробка критеріальної бази для оптимізації вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства / Біловодська О. А. – 2004. – №1. – 74-84 с. 

2.      Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу / Ткаченко Т. І. – К.:КНТЕУ, 2006. – 537 с.

3.      Гринько Т.В. Удосконалення управління підприємствами туристичної сфери/Т.В. Гринько// Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право» – 2013. – №5. –С. 13-15

4.      Всесвітня туристична організація [Електронний ресурс] / Режим доступу: httр://www.trаvelmаgnаt.ru/оbedіnenіyа/vsemіrnаyа-turіstskаyа-оrgаnіzаcіyа-unwtо/