Пустовий М. Д., Курінна І. Г.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ВідтворенняМ людського капіталу

 

Формування нової економіки визначило особливе значення і місце в економічних відносинах носію знань, навичок, умінь - людині. Аналіз теоретичних і практичних підходів до осмислення  категорії «людський капітал» свідчить про значущість і необхідність створення ефективної системи фінансового управління його відтворенням, що прямо  визначено ще класиками економічної думки. Відомо, що стійке економічне зростання може бути досягнуто в разі створення  сприятливого інноваційного середовища. При цьому підвищення ефективність  напрямків інноваційного розвитку має базуватися, в тому числі, на проведення і комплексу обов'язкових заходів як на макро-, так і на мікро- і нано- рівнях, які передбачають зміщення акцентів на справедливість і об'єктивність створення економічних, в тому числі фінансових відносин між усіма учасниками інноваційного процесу [1].

Найважливішим суб'єктом фінансових відносин, які зумовлюють ефективність економічних відносин в цілому, є людина з властивими йому якісними характеристиками. Для підвищення ефективності проведення економічної політики в країні необхідно систематично робити аналіз динаміки якісного рівня людського капіталу на основі його вартісної оцінки, створювати  рейтинг галузей і окремих підприємств в всередині галузі за забезпеченістю якісними людськими ресурсами, постійно оцінювати ефективність проведених інвестиційних заходів в працівників, як на рівні держави, такі господарства. Усе це вимагає створення чітко вибудуваної системи фінансового управління відтворенням людського капіталу, яка в першу чергу повинна відповідати державної стратегії інноваційного розвитку. Ефективно вирішити це  на практиці можна лише при наявності обґрунтованої концепції фінансового управління відтворенням людського капіталу, що враховує сформовані напрямки розвитку соціально орієнтованого постіндустріального суспільства і представляє собою сукупність конкретних заходів.

Розроблена концепція фінансового управління відтворенням людського капіталу базується на положеннях фундаментальної відтворювальної концепції фінансів, базових концепціях фінансового менеджменту і світовому досвіді використання  нових підходів до управління в цілому, в тому числі в рамках фінансових відносин. Концепція орієнтована на пріоритети сталого розвитку, з огляду на особливості формування національної економіки, і її економічне зростання.

Метою концепції є формування особливого наукового підходу до розуміння процесу фінансового управління відтворенням людського капіталу та реформування існуючої системи фінансового менеджменту на мікро- і мезо- рівнях за допомогою впровадження в практичну діяльність суб'єктів економіки методології фінансового управління відтворенням людського капіталу [3].

Основними завданнями концепції є:

- забезпечення дотримання принципу соціально-орієнтованого розвитку, що полягає в орієнтації перерозподілу ресурсів на ефективно працююче населення;

- створення умов для розвитку і зміцнення людських ресурсів суб'єкта економіки;

- розробка механізму функціонування вводиться об'єкта (фінансове управління відтворенням людського капіталу).

Концепція стане основою стратегії впровадження розробленої методології фінансового управління відтворенням людського капіталу в практичну діяльність суб'єктів господарювання. Вона визначить чільну роль людини в стратегії економічного і соціального розвитку суспільства [5].

Напрями та інструменти реалізації концепції: створення системи фінансового управління відтворенням людського капіталу, заснованої на принципі соціально-орієнтованого розвитку; формування служби, що забезпечує своєчасне впровадження в практику всього розробленого інструментарію методології фінансового управління відтворенням людського капіталу; формування рейтингу працівників за допомогою оцінки якісних характеристик його людського капіталу; розробка методичних рекомендацій по фінансовому управлінню відтворенням людського капіталу.

Таким чином, стратегія впровадження системи фінансового управління відтворенням людського капіталу базується на засадах розробленої методології, сформульованих цілях і завданнях фінансового управління відтворенням людського капіталу, фінансові механізми функціонування вводиться об'єкта системи фінансового управління, його взаємозв'язках із зовнішніми і внутрішніми елементами системи фінансового менеджменту з урахуванням поетапного використання спеціального інструментарію з метою формалізації процесу управління за допомогою створення гармонізованої моделі фінансового управління відтворенням досліджуваної категорії.

 

Список використаних джерел

 

1. Ніколайчук М.В. Засади та принципи управління відтворенням людського капіталу/ М.В. Ніколайчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка”, 2012. – Вип. 10. – Частина 1. – С. 428–432.

2. Экономическая безопасность Украины: Общий курс : учебн. / под ред. В.К.Сенчагова. – 2-е изд. – М. : Дело, 2005. – 896 с.

3. Регіональна економіка: навч. посіб. / [Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, О.Ю.Кононенко та ін.] ; за ред. Я.Б. Олійника. – 2-е вид. змін. і доп. – К. : КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2008. – 444 с.

4. Полевик Г.М. Удосконалення методологічних основ управління фінансовими ресурсами регіону / Г.М. Полевик // Экономические инновации : сб. научн. работ : статьи. – Одесса : Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований, 2007. – Вып. 29. – С. 242-251.

5. Полевик Г.М. Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами регіону / Г.М. Полевик // Экономические инновации : сб. науч. работ : статьи. – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований, 2005. – Вып. 23. – С. 319-328.